Мени

Извозна царинска постапка

Член 139. Содржина и примена на царинската постапка за извоз

 1. Царинска постапка извоз - царинска постапка што се применува на стоката на Унијата, во согласност со која таквата стока се извезува од царинското подрачје на Унијата за постојано присуство надвор од неа.
 2. Стоките ставени под царинска постапка за извоз и кои навистина се извезуваат од царинското подрачје на Унијата го губат статусот на стока на Унијата, освен во случаи кога, во согласност со ставовите 4 и 7 од член 303 од овој законик, таквата стока го задржува статусот на Унија за стоки.
 3. Дозволено е да се примени извозна царинска постапка во врска со:
  1. извезени од царинската територија на Унијата:
   • стока ставена под царинска постапка за обработка надвор од царинското подрачје, со исклучок на стоката утврдена во потстав 1 од став 3 на член 176 од овој законик, за да се заврши царинската постапка за преработка надвор од царинското подрачје во согласност со потстав 1 од став 2 на член 184 од овој законик;
   • стока ставена во царинска постапка за привремен извоз за да се заврши царинската постапка за привремен извоз во согласност со став 2 од членот 231 на овој законик;
   • стока ставена под посебна царинска постапка за да се заврши специјалната царинска постапка во случаи утврдени во согласност со член 254 од овој законик од страна на Комисијата и законодавството на земјите-членки во случаи предвидени од Комисијата;
   • возила со меѓународен превоз во согласност со став 5 од член 276 на овој законик;
   • Стоки на унијата наведени во потстав 2 од став 5 на член 303 од овој законик;
   • преработени производи за завршување на царинската постапка за преработка надвор од царинското подрачје во согласност со потстав 3 од став 2 на член 184 од овој законик;
  2. стоки наведени во ставот 5 на членот 231 од овој законик за извоз од царинското подрачје на Унијата.
 4. Стоките наведени во потставот 1 и 2 од став 3 на овој член се ставаат во царинска постапка за извоз без да бидат увезени на царинското подрачје на Унијата.
 5. Стоката наведена во став четири од потстав 2 од став 5 на член 207 од овој законик и стоката наведена во став четири од потстав 2 од став 4 на член 215 од овој законик, ставена под царинска постапка за извоз за да се заврши царината постапка на слободна царинска зона или царинска постапка на слободен склад, мора да се извезува од царинското подрачје на Унијата во рок не подолг од 1 година од следниот ден од денот на ставање на таквата стока под царинска постапка за извоз.
  Законодавството на земјите-членки може да утврди пократок период во текот на кој наведената стока мора да се извезува од царинското подрачје на Унијата.
  Доколку наведената стока не се извезува од царинското подрачје на Унијата, со исклучок на случаи на нивно уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, сè до датумот на истекување, предвиден во став еден од овој став или утврден со законодавството на земјите-членки во согласност со став два од овој став, царинската постапка за извоз е прекината, и такви стоките се задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
  Наведената стока не е задржана од царинските органи доколку во времето на прекинување на царинската постапка за извоз тие се наоѓаат на територијата СЕЗ или во слободен магацин.

Член 140. Услови за ставање стока под царинска постапка за извоз

Условите за ставање стока под царинска постапка за извоз се:

 • плаќање на извозни царински давачки во согласност со овој законик;
 • усогласеност со забраните и ограничувањата во согласност со член 7 од овој законик;
 • усогласеност со другите услови утврдени со меѓународните договори во рамките на Унијата, билатералните меѓународни договори меѓу земјите-членки и меѓународните договори на земјите-членки со трета страна.

Член 141. Појава и престанок на обврската за плаќање извозни царини за стоки ставени во царинска постапка за извоз, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на извозни царини за стоки ставени во извозна царинска постапка се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стока.
 2. Обврската за плаќање на извозни царини за стоки ставени во царинска постапка за извоз ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. ослободување на стоки во согласност со царинската постапка за извоз со примена на привилегии за плаќање на извозни царини;
  2. исполнување на обврската за плаќање на извозни царински давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 4 на овој член;
  3. одбивање да се ослободи стока во согласност со извозната царинска постапка - во врска со обврската за плаќање на извозни царини што се појавија при регистрирање на декларација за стока;
  4. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на извозни царини што се појавија при регистрација декларација за стоки;
  5. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  6. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  7. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање на извозни царински давачки е предмет на исполнување (извозни царински давачки се плаќаат) пред пуштањето на стока во согласност со царинската постапка за извоз, освен ако со овој законик не е утврден друг период.
 4. Извозните царини се предмет на плаќање во износ на извозни царини пресметани во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид придобивките за плаќање на извозни царини.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рекоа претставници на транспортните компании, одложувањата во снабдувањето со стока по пат за две недели станаа норма поради проблеми со преминување на руската граница.
15:48 16-09-2021 Повеќе детали ...
Царината на Усуријск е подготвена да спроведе царински операции за промена на местото на испорака на стоки надвор од работното време на царинските пунктови.
22:07 14-09-2021 Повеќе детали ...
Уште една година, жителите на Далечниот Исток - до 3 декември 2022 година - ќе можат да регистрираат возила увезени од странство без да го инсталираат системот Ера -Глонас.
16:44 13-09-2021 Повеќе детали ...
Шу etingуетинг, официјален претставник на Министерството за трговија на Народна Република Кина, истакна дека Кина го зема предвид моќниот потенцијал за развој на овој руски регион.
18:26 09-09-2021 Повеќе детали ...