Мени

Класификатор на одлуки донесени од царински органи за декларации

 

10. Дозволено е ослободување на стоки

-

11. Ослободување на стоки под услов да се обезбеди исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки, со исклучок на пуштање на стоки именувани на позиции со шифри 12 и 13

-

12. Ослободување на стоки со карактеристиките предвидени со член 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

Член 121. Особености на пуштање стока пред завршувањето на проверката на царина, други документи и (или) информации
1. Ослободување на стоки пред завршувањето на проверката на царината, други документи и (или) информации, кои не можат да бидат завршени во временскиот рок за пуштање на стоки, ги спроведува царинскиот орган, под услов да се платени царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраинализатни давачки во износот пресметан во декларацијата за стоки и обезбедени гаранции за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки во износ утврден во согласност со ставовите 4 и 5 на членот 65 и ставовите 5 и 6 на членот 75 на овој законик, освен во случаите предвидени со потстав 1 од став 2 и став 3 на овој член, и случаи утврдени со законодавството на земјите-членки за царина регулатива во согласност со потстав 2 од став 2 на овој член.
2. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки не е обезбедено во следниве случаи:
1) овластениот економски оператор дејствува како декларатор на стоки;
2) во други случаи утврдени со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
3. Ако царинско работење во име и во име на декларантот, царинскиот претставник се обврзува и таквиот царински претставник, во согласност со членот 405 од овој законик, носи со декларантот заеднички и поединечно обврска за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки, за да се обезбеди исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контра-даночни давачки не можат да бидат дадени под условите утврдени од Комисијата, а пред нивното утврдување од страна на Комисијата - со законодавството на земјите-членки.
4. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки се обезбедува во согласност со Поглавје 9 и член 75 од овој законик.
5. Одредбите од ставот 1 на овој член не се применуваат ако царинскиот орган открие знаци кои укажуваат на можност за примена на забрани и ограничувања и (или) мерки за заштита на домашниот пазар во врска со стоки, утврдени во форма различна од посебна, антидампинг, компензаторни давачки и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за унија, и нема потврда од страна на декларантот за нивното почитување.

13. Ослободување на стоки со карактеристиките предвидени со член 122 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

Член 122. Особености на пуштање стока при назначување царински преглед
1. Пуштањето на стока пред да се добијат резултатите од царинскиот преглед назначен пред пуштањето на стока, го спроведува царинскиот орган, под услов да се платени царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во износот пресметан во декларацијата за стоки и обезбедено е обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во износ утврден во согласност со ставовите 4 и 5 на членот 65 и ставовите 5 и 6 од членот 75 на овој законик, освен во случаите предвидени со потстав 1 од став 2 и став 3 на овој член, и случаи утврдени со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива во согласност со потстав 2 од став 2 на овој напис.
2. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки не е обезбедено во следниве случаи:
1) овластениот економски оператор дејствува како декларатор на стоки;
2) во други случаи утврдени со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
3. Во случај царинското работење во име и во име на декларантот да го изврши царински претставник, а таквиот царински претставник, во согласност со член 405 од овој законик, носи со декларантот заеднички и поединечно обврска за плаќање на царински давачки , даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки, обезбедување на исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки не можат да бидат дадени под условите утврдени од Комисијата, и пред нивните утврдување од страна на Комисијата - според законодавството на земјите-членки.
4. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки се обезбедува во согласност со Поглавје 9 и член 75 од овој законик.
5. Одредбите од ставот 1 на овој член не се применуваат ако царинскиот орган открие знаци кои укажуваат на можност за примена на забрани и ограничувања и (или) мерки за заштита на домашниот пазар во врска со стоки, утврдени во форма различна од посебна, антидампинг, компензаторни давачки и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за унија, и нема потврда од страна на декларантот за нивното почитување.

14. Ослободување на стоки со карактеристиките предвидени со член 123 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

Член 123. Особености на пуштање стока при откривање на административен прекршок или злосторства
Во случај кога ќе се открие административен прекршок или кривично дело, царинскиот орган го спроведува пуштањето на стока пред завршувањето на постапката во административниот прекршок (административен процес) или завршувањето на постапката во кривична постапка, под услов таквата стока да е не запленети или запленети во согласност со законодавството на земјите-членки.

20. Условно ослободување на стока

-

40. Царинската декларација се повлекува пред пуштање на стока

-

50. Пуштањето на стока е откажано со одземање на царинската декларација во случаите предвидени со ставовите 4 - 6 од член 113 или став 9 од член 116 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

4. На барање на декларантот, поднесено во форма на електронски документ или документ на хартија, регистрирана декларација за транзит на странска стоканаведени во став 4 на член 302 од овој законик може да биде укинат од него пред пуштање на стока од страна на царинскиот орган или по пуштање на стока од страна на царинскиот орган пред вистинското заминување на таквата стока од царинското подрачје на Унијата.
5. На барање на декларантот, поднесено во форма на електронски документ или документ на хартија, регистриран царинска декларација на Унија за стоки може да биде повлечен од него пред вистинското заминување на стоката од царинското подрачје на Унијата, вклучително и по пуштањето на стока од страна на царинскиот орган, земајќи го во предвид ставот 6 на овој член.
6. На барање на декларантот поднесено во форма на електронски документ или хартиен документ, царинската декларација за стоки на Унијата ставени во постапка на царински извоз со цел да се заврши царинската постапка на слободната царинска зона или царинската постапка на слободен склад може да биде укинат од него:
1) ако таквата стока се наоѓа на територијата СЕЗ или на територијата на бесплатен магацин, вклучително и по пуштање на стока од страна на царинскиот орган;
2) ако таквата стока се наоѓа надвор од територијата на ФЕЗ или надвор од територијата на бесплатен склад и всушност не заминала од царинското подрачје на Унијата, предмет на истовремено поднесување на царинска декларација за ставање на таквата стока под друга царинска постапка во согласност со потстав 1 од став 6 на член 207, потстав 1 од став 5 на член 215 од овој законик.
------
9. Во случај дека, за време на периодичната царинска декларација, стоката декларирана во декларацијата за стока не била претставена на царинскиот орган што регистрирала таква декларација за стока, за време на декларираниот период, или всушност не била извезена од царинското подрачје на Унијата во периодот утврден со став 8 на овој член, таквата декларација за стоки мора да се повлече во согласност со став 8 од член 113 од овој законик.

51. Пуштањето на стока е откажано во случајот предвиден во став 10 на член 116 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

10. Доколку декларантот не преземе мерки за повлекување на декларацијата во согласност со ставот 9 на овој член во утврдените рокови, царинскиот орган ќе го откаже пуштањето на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик.

52. Пуштањето на стока е откажано на образложено барање на декларантот во случаите утврдени во согласност со вториот став од клаузула 4 на член 118 од Царинскиот законик на ЕАЕУ

4. При укинување на царинска декларација во случаите предвидени во ставовите 4-6 на членот 113, став 9 на членот 116 од овој законик, како и во случајот предвиден во ставот 10 на членот 116 на овој законик, царината органот ќе го откаже пуштањето на стока.
Комисијата и законодавството на земјите-членки за царинско регулирање во случаите предвидени од страна на Комисијата, исто така, можат да ги утврдат случаите и условите кога пуштањето на стока може да се откаже од царинскиот орган по образложено барање од декларантот.
Откажувањето на пуштањето на стока се врши со помош на информацискиот систем на царинскиот орган со формирање електронски документ или со ставање соодветни ознаки на царинската декларација на хартија.
Постапката за вршење на царински операции во врска со откажувањето на пуштањето на стока ја утврдува Комисијата, а во делот што не го регулира Комисијата, во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.

60. Датумот на пуштање на стока е суспендиран

-

61. Рокот за прекин на пуштањето на стока е продолжен

-

62. Прекин на датумот на пуштање во промет на откажаната стока

-

70. Продолжен е рокот за пуштање на стока

-

82. Царинската декларација се смета дека не е поднесена

-

90. Одбија да пуштат стока

-

92. Друго решение предвидено со законодавството на земјите-членки на ЕАЕУ

-

 

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...