Опис на стока Код FEA ЕАЕУ
1 Принтери, фотокопири и факс машини и нивните електронски модули кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Pебни машини за снимање, репродукција и визуелно претставување на податоци со компјутерски функции, со функции за криптирање (криптографија) 8470 10 000 0
3 Рачни компјутери со карактеристики за криптирање (криптографија) 8471 30 000 0
4 Компјутерски машини и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Компјутерски уреди со функции за криптирање (криптографија) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Електронски модули и делови од рачни машини со функции за криптирање (криптографија) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Кориснички комуникациски уреди кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Базни станици со функции за криптирање (криптографија) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Телекомуникациска опрема и неговите делови кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Алатки за криптирање на софтвер (криптографски) алатки, без оглед на медиумот за складирање 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Клучни документи 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Радиодифузна опрема или телевизиска опрема и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Ресивери за радио навигација, опрема за далечински управувач и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Опрема за пристап до информационо-комуникациската мрежа „Интернет“ и телевизиски приемници со функција за комуникација, чии делови имаат функции за криптирање 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Електронски интегрални кола, уреди за складирање со функции за криптирање (криптографија) или содржат средства за криптирање (криптографски) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Други електрични машини и апарати што имаат индивидуални функции кои содржат средства за криптирање (криптографски) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Нормално-техничка, дизајн и оперативна документација за криптирање (криптографско) значи наведено во ставовите 1 - 16 на овој дел (на кој било медиум) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Во Руската Федерација, Федералната служба за безбедност на Руската Федерација (ФСБ на Русија) е овластено сојузно извршно тело да ги координира апликациите за издавање на лиценци и обработка на други дозволи за увоз и извоз на криптирање (криптографски) средства во трговијата со трети земји.

Унифициран регистар на известувања објавено на официјалната веб-страница на Евроазиската економска унија (www.eaeunion.org).