Мени

Царинска постапка за обработка на царинска територија

Член 163. Содржина и примена на царинската постапка за обработка на царинска територија

 1. Царинска постапка преработка на царинска територија - царинска постапка што се применува на странска стока, во согласност со која таквата стока се обработува на царинското подрачје на Унијата со цел да се добијат нивните производи за преработка наменети за последователен извоз од царинската територија на Унијата, без плаќање во однос на таквите стоки: странски стоки, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, предмет на условите за ставање стоки под оваа царинска постапка и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Стоката ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија го задржува статусот на странска стока, а стоката добиена (формирана) како резултат на операциите за преработка на царинската територија на Унијата (преработени производи, отпад и остатоци) стекнува статус на странска стока.
 3. Дозволено е користење царинска постапка за обработка на царинска територија за суспендирање на царинската постапка за привремен увоз (упис) со ставање стока под неа, ставена под царинска постапка за привремен увоз (упис).
 4. Комисијата има право да го утврди списокот на стоки за кои не се применува царинска постапка за преработка на царинска територија. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018)

Член 164. Услови за ставање стока под царинска постапка за обработка на царинска територија и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за обработка на царинска територија се:
  1. достапност на документ за условите за обработка на стоки на царинското подрачје на Унијата, издаден од овластено тело на земја-членка и содржи информации наведени во член 168 од овој законик. Декларацијата за стока може да се користи како таков документ ако целта на примената на царинската постапка за обработка на царинското подрачје е поправка на стока, како и во други случаи утврдени од Комисијата; (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 180 од 12.11.2018)
  2. можност за идентификување од страна на царинските органи на странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија во производите за нивна преработка, освен во случаите на замена на таквата странска стока со еквивалентна стока во согласност со член 172 од овој законик ;
  3. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка за обработка на царинската територија се:
  1. усогласеност со утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија;
  2. усогласеност со одредбите од членот 166 на овој законик при вршење работи со стока ставена во царинска постапка за преработка на царинска територија;
  3. наоѓање стока ставена во царинска постапка за обработка на царинска територија со лицата наведени во документот за условите за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата и употребата на таквата стока за извршување операции за обработка на стока од овие лица.
 3. За целите на примената на ова поглавје, идентификацијата од страна на царинскиот орган на странска стока во производите за нивна преработка значи утврдување со еден од методите наведени во член 167 од овој законик дека стоката ставена во постапка на царинска обработка е подлежат на операции за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата со цел да се добијат преработени производи.на царинска територија.

Член 165. Времетраење на царинската постапка за обработка на царинска територија

 1. Периодот на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија се утврдува врз основа на периодот за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата, како што е дефинирано во документот за условите за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата .
 2. Утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија се продолжува на барање на лицето по продолжување на периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата.
 3. Законодавството на земјите-членки може да предвиди при продолжување на периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата, утврдениот период на важност на царинската постапка за преработка на царинска територија може да се продолжи најдоцна 10 работни дена по нејзиното Истек. При продолжување на периодот на важење на царинската постапка за обработка на царинското подрачје, утврден од царинскиот орган, по истекот на истиот, важноста на таквата царинска постапка се продолжува од датумот на завршување на оваа царинска постапка.

Член 166. Операции за обработка на царинското подрачје на Унијата

 1. Операциите за обработка на царинската територија на Унијата вклучуваат:
  1. преработка или преработка на стоки;
  2. производство на стоки, вклучувајќи склопување, склопување, расклопување и монтирање;
  3. поправка на стоки, вклучително и нивно обновување, замена на компонентите, модернизација;
  4. употреба на стоки што го олеснуваат или олеснуваат производството на преработени производи, дури и ако овие добра се трошат во целост или делумно во процесот на преработка. Оваа операција мора да се изврши истовремено со една од операциите наведени во потстав 1 - 3 од овој став.
 2. Операциите за обработка на царинската територија на Унијата не вклучуваат:
  1. операции за гарантирање на безбедноста на добрата при подготвување на нив за продажба и транспорт (превоз), вклучувајќи пакување, пакување и сортирање на стоки, во кои стоките не ги губат своите индивидуални карактеристики;
  2. потомство, одгледување и хранење животни, вклучувајќи птици, риби, како и растечки ракови и мекотели;
  3. одгледување дрвја и други растенија;
  4. копирање и репродукција на информации, аудио и видео записи на кој било вид информациски медиум;
  5. употреба на странски добра како помошни средства во технолошкиот процес (опрема, машини, тела и сл.);
  6. други операции утврдени од Комисијата.
 3. При вршење операции за преработка на царинската територија на Унијата, дозволена е употреба на стоки на Унијата, со исклучок на стоки за кои стапките на извозни царини се утврдени со законодавството на земјите-членки и кои се вклучени во список утврден од Комисијата.
  Комисијата има право да ги утврди случаите кога Унија за стоки, во однос на кои, стапките на извозни царини се утврдени со законодавството на земјите-членки и кои се вклучени во списокот предвиден во првиот став на овој став, може да се користат при вршење на операции за обработка на царинското подрачје на Унија

Член 167. Идентификација странска стока во производите на нивната обработка

Со цел да се идентификуваат странските стоки во производите за нивна обработка, може да се користат следниве методи:

 • ставање од страна на декларантот, лицето кое врши операции за обработка или службени лица на царинските органи на пломби, марки, дигитални и други ознаки на странска стока;
 • детален опис, фотографија, слика на размер на странска стока;
 • споредба на претходно избрани примероци и (или) примероци на странски стоки и производи за нивна обработка;
 • употреба на постоечко обележување на производот, вклучително и во форма на сериски броеви;
 • други методи што можат да се применат врз основа на природата на стоката и операциите за обработка извршени на царинската територија на Унијата, вклучително и со испитување на доставените документи што содржат детални информации за употребата на странска стока во технолошкиот процес на вршење на операции за обработка во царинската територија на Унијата, како и технологијата на производство на преработени производи или преку царинска контрола за време на оперативните процеси на царинското подрачје на Унијата.

Член 168. Документ за условите за обработка на стоки на царинското подрачје на Унијата

 1. Документ за условите за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата, издаден од овластено тело на земја-членка, може да добие секој лице на земјата-членка, на територијата на која е издаден овој документ, вклучително и оние кои вршат операции за обработка или кои директно не вршат такви операции.
 2. Документот за условите за обработка на стоки на царинското подрачје на Унијата мора да содржи информации:
  1. на овластеното тело на земјата-членка што го издала документот;
  2. за лицето на кое му е издаден документот;
  3. за лицето (лицата) кои директно ќе вршат операции за обработка на царинското подрачје на Унијата;
  4. на странски стоки и производи за нивна обработка (име, шифра во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност, количина и цена). Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да предвиди можност за специфицирање на кодот на странски стоки и производи за нивна обработка на ниво на стоковната ставка на стоковната номенклатура на странска економска активност, како и можност да не се наведува цената на стоките и производите на нивната обработка;
  5. за стоките на Унијата, во однос на кои, стапките на извозни царини се утврдени со законодавството на земјите-членки, обезбедувајќи имплементација на технолошкиот процес на обработка на странски стоки (име, шифра во согласност со номенклатурата на стоки за странски производи) Економска активност и квантитет), доколку ова е утврдено со законодавството на земјата-членка;
  6. на документи со кои се потврдува правото на сопственост, употреба и (или) располагање со стоки;
  7. приноси на преработени производи во квантитативна и (или) процентна смисла;
  8. за операции за обработка на царинска територија, начини на нивно спроведување;
  9. за методите за идентификување странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија во производите за нивна преработка;
  10. за отпад и остатоци (име, шифра во согласност со стопанската номенклатура за странска економска активност, количина и цена). Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да предвиди можност за означување на кодот на отпад и остатоци на ниво на стоковната ставка на Номенклатурата на стоки за надворешна економска активност, како и можност да не се наведува вредноста на таквите отпад и остатоци;
  11. периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата;
  12. за замена на стоки со еквивалентна стока, како што е дефинирано во членот 172 на овој законик, доколку е дозволена таква замена;
  13. за можноста за понатамошна комерцијална употреба на отпад;
  14. на царинскиот орган (царинските органи), кој треба да става стока под царинска постапка за обработка на царинска територија и завршување на оваа царинска постапка.
 3. Периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата не смее да надмине 3 години или подолг период определен од Комисијата за одредени категории стоки. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018)
 4. Периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата вклучува:
  1. времетраењето на производствениот процес на преработка на стоки;
  2. времето потребно за реален извоз од царинската територија на Унијата на преработени производи и извршување на царински операции поврзани со отстранување на отпад и остатоци од странска стока.
 5. Периодот за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата се пресметува од денот кога стоката е ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија, а во случај на царинска декларација на стока во неколку серии - од денот на првиот серија стоки се ставаат под царинска постапка за обработка на царинска територија.
 6. Периодот за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата може да се продолжи во периодот наведен во став 3 на овој член.
 7. Законодавството на земјите-членки може да утврди дополнителни информации што треба да бидат наведени во документ за условите за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата.
 8. Форма на документ за условите за обработка на стоки на царинското подрачје на Унијата, постапката за пополнување и постапката за издавање на таков документ, правење измени (дополнувања) во него, како и нејзино повлекување (откажување) и (или) неговото обновување е утврдено со законодавството на земјите-членки. (видете ја наредбата на Министерството за финансии на Русија бр. 246n од 24.12.2019 година)
 9. Доколку декларацијата за стока се користи како документ за условите за преработка на стока на царинското подрачје на Унијата, декларантот во декларацијата за стока ги означува информацијата за условите за обработка на стоката на царинското подрачје на Унијата.

Член 169. Стапки на излез на преработени производи

 1. Приносот на преработените производи се подразбира како количина и (или) процент на преработени производи формирани како резултат на операции за преработка на царинското подрачје на Унијата на одредена количина странска стока.
 2. Доколку операциите за преработка на царинската територија на Унијата се вршат во врска со стоки, чии карактеристики остануваат практично постојани во согласност со утврдените технички барања и доведуваат до прием на преработени производи со постојан квалитет, овластените тела на Земјите-членки можат да утврдат стандардни норми за производство на преработени производи.

Член 170. Отпад што произлегува од преработка на царинска територија на Унијата и загуби во производството

 1. Отпадоците што се создаваат како резултат на операциите за преработка на царинската територија на Унијата, подлежат на поставување според царинските постапки предвидени со овој законик, освен во случаи кога споменатиот отпад, во согласност со законодавството на земјите-членки, е признаен како несоодветен за нивна понатамошна комерцијална употреба или таков отпад во согласност со законодавството на земјите-членки се предмет на погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин.
 2. Отпадоците што се создаваат како резултат на операциите за преработка на царинската територија на Унијата, кога се ставаат под царинска постапка избрана од декларантот, се сметаат за увезени на царинската територија на Унијата во оваа држава.
 3. Отпадоците наведени во став 1 на овој член, кои не подлежат на ставање под царински постапки, добиваат статус на стока на Унијата и се сметаат дека не се под царинска контрола од денот на нивното признавање во согласност со законодавството на земјите-членки како непогодни за понатамошна комерцијална употреба или од датумот на доставување на документи до царинскиот орган, потврдувајќи го фактот на погреб, неутрализација, искористување или уништување на создадениот отпад на друг начин, или фактот на нивно пренесување за такви операции.
 4. Странската стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија, неповратно изгубена како резултат на операции за обработка на царинското подрачје на Унијата и призната од царинските органи како загуби во производството, не подлежи на ставање под царински постапки по завршувањето на царинската постапка за обработка на царинската територија.

Член 171. Остатоци од странска стока што произлегуваат од операции за преработка на царинското подрачје на Унијата

Остатоци од странска стока формирана како резултат на операции за преработка на царинското подрачје на Унијата во согласност со нормите за производство на преработени производи подлежат на ставање под царински постапки во согласност со член 173 од овој законик

Член 172. Замена на странска стока со еквивалентна стока

 1. Со дозвола на царинскиот орган, дозволено е замена на странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија или планирана да се стави под царинска постапка за обработка на царинска територија во согласност со документот за условите за преработка на стоки на царинското подрачје на Унијата, со стоки на Унијата, кои во однос на нивниот опис, квалитетот и техничките карактеристики се совпаѓаат со таквата странска стока (во натамошниот текст во овој член - еквивалентна стока).
  Во случај на увоз на царинска територија на Унијата за поправка во неисправна форма на делови, склопови, единици што биле дел од стоката што претходно била извезувана од царинското подрачје на Унијата во согласност со постапката за царински извоз, стока на Унијата, која во нивниот опис, квалитетот и техничките карактеристики се совпаѓаат со увезените на царинската територија на Унијата од такви делови, склоповите, склоповите се сметаат за еквивалентни стоки без да се земе предвид состојбата на нивната услужливост и (или) влошување.
 2. Преработките на производите добиени како резултат на операциите за преработка на царинската територија на Унијата на еквивалентни стоки се сметаат за производи за преработка на странски стоки во согласност со одредбите на ова поглавје.
 3. Еквивалентни добра добиваат статус на странска стока, а стоките заменети со нив се здобиваат со статус на добра на Унијата.
 4. Доколку е дозволено замена на странска стока со еквивалентна стока, извозот од царинската територија на Унијата на производи за преработка добиени од еквивалентни стоки е дозволен пред увозот на странска стока на царинското подрачје на Унијата.
 5. Постапката и условите за замена на странска стока со еквивалентна стока се утврдени со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.

Член 173. Завршување, прекинување и прекинување на царинската постапка за обработка на царинска територија

 1. Пред истекот на утврдениот рок на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија, работењето на оваа царинска постапка завршува со поставување на добиени (формирани) стоки како резултат на операции за обработка на царинската територија на Унијата ( преработка на производи, отпад, освен отпадот наведен во став 3 на член 170 од овој законик, и (или) салда) и (или) странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и која не е предмет на операции за преработка на царинското подрачје на Унијата, под царинска постапка за реекспорт.
 2. Пред истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија, ефектот од оваа царинска постапка може да биде завршен:
  1. поставување на стоки примени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинската територија на Унијата (преработка на производи, отпад, со исклучок на отпад наведен во став 3 на член 170 од овој законик и (или) остатоци) и (или) странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија и не е предмет на оперативна обработка на царинска територија на Унијата, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка или под друга царинска постапка што се применува на странска стока според услови предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка за царински транзит, царинската постапка за привремен увоз (упис). Во исто време, не се плаќаат посебни, антидампинг, контраинални давачки во однос на преработените производи и не е потребно да се доставуваат документи со кои се потврдува усогласеност со мерките за заштита на внатрешниот пазар во друга форма освен посебна, антидампинг, контратежни давачки и (или) утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унијата други давачки;
  2. продолжување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола), чија работа беше прекината во согласност со став 3 од член 224 од овој законик;
  3. признавање од страна на царинските органи во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или факт на неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање на стоки примени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинската територија на Унијата (преработени производи, отпад и (или) остатоци) и (или) странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија и не е предмет на оперативни процеси на царинска територија на Унијата;
  4. признавање во согласност со законодавството на земјите-членки на отпад создаден како резултат на операции за преработка на царинското подрачје на Унијата, несоодветен за нивна понатамошна комерцијална употреба или доставување до царинскиот орган на документи со кои се потврдува фактот на погреб, неутрализација, отстранување или уништување на генерираниот отпад на друг начин, или фактот на нивно пренесување за такви операции;
  5. признавање од страна на царинските органи на дел од странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија како загуби во производството;
  6. појава на околности утврдени од Комисијата и (или) законодавството на земјите-членки за царинска регулатива, пред кои стоките се под царинска контрола.
 3. Пред истекот на утврдениот рок на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија, ефектот на оваа царинска постапка може да биде суспендиран во случај на ставање стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и (или) ) производи за нивна обработка под царинска постапка на царински склад или производи за нивна преработка под царинска постапка за привремен увоз (упис).
 4. Преработените производи можат да бидат ставени под царински постапки во еден или повеќе лотови.
 5. По истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка на царинска територија, оваа царинска постапка ќе се прекине.

Член 174. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки за стоки ставени (ставени) под царинска постапка за обработка на царинска територија, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоки ставени во царинска постапка за преработка на царинска територија, се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира изјавата за стоката, и во врска со стоката пријавена за пуштање пред да се поведе изјавата за стока, од лице кое поднело барање за пуштање стока пред да поднесе декларација за стока - од моментот кога царинскиот орган регистрирал барање за пуштање на стока до доставување декларација за стоки.
 2. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка за обработка на царинска територија ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 1 и потстав 1, 2, 4-6 од став 2 на член 173 од овој законик пред истекот на царинската постапка за обработка на царинското подрачје утврдено со царински орган, вклучително и по настанување на околности, наведени во потстав 1 и 2 од став 4 на овој член;
  2. поставување на стоки за кои е прекината царинската постапка за обработка на царинска територија и (или) стоки примени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинската територија на Унијата во рамките на примената на таквите царинска постапка, чие дејствие е завршено, за привремено чување во согласност со став 6 од член 129 од овој законик;
  3. пласирање на стоки за кои е прекината царинската постапка за обработка на царинска територија и (или) стоки добиени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинската територија на Унијата во рамките на примената на таквите царинска постапка, која е прекината, според царински постапки во согласност со став 7 од член 129 на овој законик;
  4. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 5 на овој член;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока ставена во царинска постапка за преработка на царинска територија и (или) примена стока ( формирана) како резултат на операции за обработка на царинска територија, поради несреќа или виша сила или факт на непоправлива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, освен за случаи кога пред таквото уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во врска со оваа стока, дојде рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки;
  6. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за обработка на царинското подрачје - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока или барање за пуштање на стока пред поднесување декларација за стока;
  7. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  9. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  10. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е предмет на исполнување со настанување на околностите наведени во став 4 на овој член.
 4. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е:
  1. во случај на пренос на странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија, пред завршувањето на таквата царинска постапка на лице (лица) не е наведено во документот за условите за обработка на царинската територија, - денот на пренесување на стоката, и ако овој ден не е определен, - денот кога стоката е ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија;
  2. во случај на загуба на странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија пред завршувањето на таквата царинска постапка, освен за уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или непоправлива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, - денот на загуба на стока, и доколку овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка за обработка на царинска територија;
  3. ако царинската постапка за обработка на царинска територија не е завршена пред истекот на царинската постапка за обработка на царинското подрачје утврдено од царинскиот орган - денот на истекот на царинската постапка за преработка на царинското подрачје утврдено од царината авторитет.
 5. По настанување на околностите наведени во став 4 на овој член, увозни царини, даноци, се плаќаат специјални, антидампинг, контра-даночни давачки како стоката ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија да е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увоз царински давачки и даноци.
  За да се пресметаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за обработка на царинска територија, и во врска со стока, чие пуштање е направено пред поднесувањето на декларацијата за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на апликација за пуштање на стока пред поднесување на декларацијата за стока.
 6. За износите на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 5 на овој член, се плаќа камата, како да е дадено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од датумот на ставање на стоката под царинска процедура за обработка на царинска територија на денот на истекот на рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Доколку работењето на царинската постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 3 од членот 173 на овој законик е суспендирано, каматата предвидена со овој став за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
 7. Во случај на завршување на царинската постапка за обработка на царинска територија или поставување на привремено складирање во согласност со став 6 од член 129 од овој законик на стока ставена во царинска постапка за преработка на царинска територија и (или) стока примени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинска територија или поставување во согласност со став 7 на член 129 од овој законик на такви стоки според царинските постапки предвидени со овој законик или задржување на таквата стока од страна на царината власти во согласност со Поглавје 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) износи на царински давачки, даноци , специјалните, антидампинг, противнапорните давачки платени и (или) собрани во согласност со овој член подлежат на поврат (надомест) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Член 175. Специфики на пресметување и плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контракнитетни давачки во однос на преработените производи кога се ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Кога производите за преработка се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки подлежат на плаќање во износ на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противтежавни давачки што би се платиле како странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и да се користи за производство на преработени производи во согласност со нормите за производство на преработени производи да бидат ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка .
  За да се пресметаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за обработка на царинска територија, и во врска со стока, чие пуштање е направено пред поднесувањето на декларацијата за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на апликација за пуштање на стока пред поднесување на декларацијата за стока.
  Ако, за да се пресметаат царинските давачки и даноците, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот определен во првиот став од оваа клаузула.
 2. За износите на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 1 на овој член, се плаќа камата, како да е дадено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од датумот на ставање на стоката под обработка на царинска постапка на царинска територија на денот на престанокот на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралицарни давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Доколку работењето на царинската постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 3 од членот 173 на овој законик е суспендирано, каматата предвидена со овој став за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Царинските службеници открија дека компанијата им доставила на царината документи што содржат неточни информации за собирање дрва, со што се легализира дрвото, потоа се преработува во пилена дрва и се извезува во странство.
00:02 09-09-2021 Повеќе детали ...
Зборуваме за зголемување на показателот од 3,9 милијарди долари на 7,8 милијарди долари.
00:31 04-09-2021 Повеќе детали ...