Мени

Царинска постапка за обработка надвор од царинската територија

Член 176. Содржина и примена на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија

 1. Царинска постапка преработка надвор од царинската територија - царинската постапка што се применува на стоката на Унијата, според која таквите стоки се извезуваат од царинската територија на Унијата за да добијат, како резултат на преработки надвор од царинската територија на Унијата, производите од нивната преработка наменети за последователен увоз на царинската територија на Унијата, без плаќање извозни царински давачки во однос на таквата стока на Унијата, под условите за ставање на стоката под оваа царинска постапка и нивна употреба во согласност со таква царинска постапка.
 2. Стоките ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија и всушност извезени од царинската територија на Унијата го губат статусот на стоки на Унијата.
 3. Дозволено е да се примени царинска постапка за обработка надвор од царинската територија:
  1. во врска со стоки претходно ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка со примена на привилегии при плаќање увозни царински давачки, даноци поврзани со ограничувања за користење и (или) отстранување на овие стоки, или дел од таквите стоки , ако таквите стоки или делови од нив се извезени од царинската територија на Унијата за нивна поправка и во времето на ставање под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија имаат статус на странска стока;
  2. во однос на оние извезени од царинската територија на Унијата:
   • стока ставена во царинска постапка за привремен извоз за да се заврши царинската постапка за привремен извоз во согласност со став 2 од членот 231 на овој законик;
   • возила на меѓународен превоз во случај предвиден со првиот став од став 3 на членот 277 од овој законик.
 4. Стоките наведени во потстав 2 од став 3 на овој член се ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија без да бидат увезени во царинската територија на Унијата.
 5. Комисијата има право да ја утврди листата на стоки за кои не се применува царинската постапка за преработка надвор од царинската територија. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018 година)

Член 177. Услови за ставање стока под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија се:
  1. достапност на документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, издаден од овластено тело на земја -членка и содржи информации наведени во член 181 од овој законик. Декларацијата за стока може да се користи како таков документ ако целта на примена на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија е поправка на стока;
  2. можноста за идентификација од страна на царинските органи на стоки на Унијата ставени под царинска постапка за преработка надвор од царинската територија во производите од нивната преработка, освен за случаи на замена на преработени производи со еквивалентна странска стока, како што е дефинирано во член 183 од овој законик , во согласност со наведениот член од овој законик;
  3. обезбедување на обезбедување за исполнување на обврската за плаќање извозни царински давачки во согласност со поглавјето 9 од овој законик, освен во случаи кога, во согласност со законодавството на земјите -членки, обезбедување за исполнување на обврската за плаќање извозни царински давачки не е обезбедено;
  4. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стока во согласност со царинската постапка за обработка надвор од царинската територија се:
  1. почитување на утврдениот период на важност на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија;
  2. усогласеност со одредбите од член 179 од овој законик при вршење на преработки со стоки ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија надвор од царинската територија на Унијата.
  3. За целите на примена на ова поглавје, идентификацијата од страна на царинскиот орган на стоката на Унијата во производите на нивната преработка значи утврдување на еден од методите наведени во членот 180 од овој законик дека операциите за преработка надвор од царинската територија на Унијата со цел да се добијат преработени производи беа подложени на стоки ставени под царинска постапка за преработка надвор од царинската територија.

Член 178. Времетраење на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија

 1. Периодот на важност на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија се утврдува врз основа на периодот за преработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, како што е дефинирано во документот за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унија.
 2. Воспоставениот период на важност на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија се продолжува на барање на лицето кога ќе се продолжи периодот за преработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата.
 3. Законодавството на земјите -членки може да предвиди при продолжување на периодот за преработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, утврдениот период на важност на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија може да се продолжи најдоцна 10 работни дена по нејзиното Истек. При продолжување на периодот на важење на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија утврдена од царинскиот орган, по истекот на истата, важноста на таквата царинска постапка се продолжува од денот на престанокот на оваа царинска постапка.

Член 179. Обработка на операции надвор од царинската територија на Унијата

Операциите за обработка надвор од царинската територија на Унијата вклучуваат:

 • преработка или преработка на стоки;
 • производство на стоки, вклучувајќи склопување, склопување, расклопување и монтирање;
 • поправка на стоки, вклучително и нивна реставрација, замена на компоненти, модернизација.

Член 180. Идентификација Унија стока во производите од нивната обработка

За да се идентификуваат стоките на Унијата во производите од нивната обработка, може да се користат следниве методи:

 • ставање од страна на декларантот, лице кое извршува операции за обработка надвор од царинската територија на Унијата, или од царински службеници на печати, печати, дигитални и други ознаки на Унија за стоки;
 • детален опис, фотографирање, слика на скала на стоките на Унијата;
 • споредба на претходно избрани примероци и (или) примероци од стоки на Унијата и производи од нивна обработка;
 • употреба на постоечко обележување на производот, вклучително и во форма на сериски броеви;
 • други методи што можат да се применат врз основа на природата на стоката и операциите за преработка извршени надвор од царинската територија на Унијата, вклучително и со испитување на доставените документи што содржат детални информации за употребата на стоките на Унијата во технолошкиот процес на вршење операции за обработка надвор од царинска територија на Унијата, како и за технологијата на производство на преработени производи.

Член 181. Документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата

 1. Секој документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, издаден од овластеното тело на земја -членка, може да го добие секој лице на земјата-членкана територијата на која се издава овој документ.
 2. Документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата мора да содржи информации:
  1. на овластеното тело на земјата-членка што го издала документот;
  2. за лицето на кое му е издаден документот;
  3. за лицето (лицата) кои директно ќе вршат операции за обработка надвор од царинската територија на Унијата;
  4. за стоките на Унијата и производите од нивната обработка (име, шифра во согласност со стоковната номенклатура на надворешна економска активност, количина и чини). Законодавството на земјите -членки за царинска регулатива може да предвиди можност за наведување на кодот на стоките и производите на Унијата од нивна обработка на ниво на стоковната ставка на стоковната номенклатура за надворешна економска активност;
  5. на документи со кои се потврдува правото на сопственост, употреба и (или) располагање со стоки;
  6. приноси на преработени производи во квантитативна и (или) процентна смисла;
  7. за обработка на операции надвор од царинската територија на Унијата и начините на нивно спроведување;
  8. за методите за идентификација на стоките на Унијата ставени под царинска постапка за преработка надвор од царинската територија во производите од нивната преработка;
  9. периодот за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата;
  10. за замена на преработени производи со еквивалентна странска стока, како што е дефинирано во член 183 од овој законик, ако е дозволена таква замена;
  11. на царинскиот орган (царински органи), кој треба да стави стока под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија и завршување на оваа царинска постапка.
 3. Периодот за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата не смее да надмине 2 години.
 4. Периодот за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата вклучува:
  1. времетраењето на производствениот процес на преработка на стоки;
  2. времето потребно за вистинскиот увоз на царинската територија на Унијата на преработени производи и нивно сместување под царински постапки кои го комплетираат дејството на царинската постапка за преработка надвор од царинската територија.
 5. Периодот за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата се пресметува од денот кога стоката е ставена под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, а во случај на царинска декларација на стока во неколку серии - од денот кога првата серија стока е ставена под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија.
 6. Периодот за преработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата може да се продолжи во периодот наведен во став 3 на овој член.
 7. Законодавството на земјите -членки може да воспостави дополнителни информации што треба да се наведат во документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата.
 8. Форма на документ за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, постапката за нејзино пополнување и постапката за издавање на таков документ, правење промени (дополнувања) во него, како и негово повлекување (откажување) и (или) неговото обновување се утврдени со законодавството на земјите -членки. (видете налог на Министерството за финансии на Русија бр. 7н од 14.01.2020 јануари XNUMX година)
 9. Ако декларацијата за стоки се користи како документ за условите за преработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата, декларантот во декларацијата за стока ги наведува информациите за условите за обработка на стоки надвор од царинската територија на Унијата.

Член 182. Стапки на излез на преработени производи

 1. Приносот на преработени производи се подразбира како количина и (или) процент на преработени производи формирани како резултат на операции за преработка надвор од царинската територија на Унијата на одредена количина стоки од Унијата.
 2. Ако операциите за обработка надвор од царинската територија на Унијата се вршат во врска со стоки, чии карактеристики остануваат практично константни во согласност со утврдените технички барања и водат до прием на преработени производи со постојан квалитет, овластените тела на Земјите -членки можат да воспостават стандардни норми за излез на преработени производи.

Член 183. Замена на преработени производи со еквивалентна странска стока

 1. Со дозвола на царинскиот орган, дозволено е да се заменат преработените производи со странска стока, која во нивниот опис, квалитет и технички карактеристики се совпаѓа со таквите преработени производи (во натамошниот текст во овој напис - еквивалент странска стока), ако операцијата за обработка надвор од царинската територија на Унијата е поправка, како и ако операциите за обработка надвор од царинската територија на Унијата се вршат во врска со стоки што се транспортираат со гасовод.
  Во случај на извоз од царинската територија на Унијата за поправка на гаранција во погрешна форма на делови, склопови, склопови што беа дел од стоки претходно увезени на царинската територија на Унијата и ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, странски стоки кои, според нивниот опис, квалитетот и техничките карактеристики се совпаѓаат со преработените производи, се сметаат за еквивалентна странска стока без да се земе предвид нивната состојба на услужливост и (или) влошување.
 2. Доколку е дозволено замена на преработените производи со еквивалентна странска стока, увозот на овие еквивалентни странски стоки во царинската територија на Унијата е дозволен пред извозот на стоки на Унијата од царинската територија на Унијата.
 3. Постапката и условите за замена на преработените производи со еквивалентна странска стока се утврдени со законодавството на земјите -членки за царинска регулатива.

Член 184. Завршување и прекинување на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија

 1. Пред истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија, ефектот од оваа царинска постапка се завршува со ставање на преработените производи под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка и производи од преработка на стоки кои беа извезени од царинската територија на Унијата за нивна бесплатна (гарантна) поправка, под царинска постапка за повторен увоз, освен во случајот предвиден со вториот став од оваа клаузула.
  Ефектот од царинската постапка за преработка надвор од царинската територија не може да се заврши со ставање на преработени производи под царинска постапка за повторен увоз, доколку таквите преработени производи се преработени производи од стоки, од кои по пуштањето, во согласност со царинската постапка за пуштање за домашна потрошувачка, беше земено предвид присуството на дефект (дефекти), што беше причина за бесплатна (гарантна) поправка на овие стоки.
 2. Пред истекот на утврдениот период на важност на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија, оваа царинска постапка може да се заврши:
  1. ставање стока ставена под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, под царинска постапка за извоз, со исклучок на стоката одредена во потстав 2 од овој став, или царинската постапка за повторен увоз;
  2. сместување на стоки наведени во потстав 1 од став 3 на член 176 од овој законик, ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, под царинска постапка за реекспорт;
  3. ставање преработени производи под царинска постапка за извоз во случаи, под услови и на начин утврдени од Комисијата.
 3. Дејството на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија не може да се заврши со ставање стока под царинска постапка за извоз, доколку законодавството на земјите -членки утврди дека стоките ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, и (или ) производите од нивната преработка подлежат на задолжително враќање на територијата на оваа земја -членка.
 4. Преработените производи можат да бидат ставени под царински постапки во еден или повеќе лотови.
 5. По истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија, оваа царинска постапка се прекинува.

Член 185. Појавување и престанување на обврската за плаќање извозни царински давачки во однос на стоките на Унијата ставени (ставени) под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, рокот за нивно плаќање и пресметување

 1. Обврската за плаќање извозни царински давачки за стоки на Унијата ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија настанува за декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стоката.
 2. Обврската за плаќање извозни царински давачки во однос на стоките на Унијата ставени (ставени) под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија, ја прекинува декларантот при појава на следните околности:
  1. завршување на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија во согласност со член 184 од овој законик, вклучително и по настанување на околностите наведени во потстав 1 од став 4 на овој член;
  2. пласман на стока во однос на која е прекината царинската постапка за обработка надвор од царинската територија, и (или) стоки примени (формирани) како резултат на преработки надвор од царинската територија на Унијата во рамките на примената на таквата царинска постапка, која е прекината, според царински постапки во согласност со став 7 од членот 129 од овој законик;
  3. исполнување на обврската за плаќање на извозни царински давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 5 на овој член;
  4. одбивање да се пушти стока во согласност со царинската постапка за обработка надвор од царинската територија - во врска со обврската за плаќање извозни царински давачки што настанаа при регистрирање декларација за стока;
  5. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на извозни царини што се појавија при регистрација декларација за стоки;
  6. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  7. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  8. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање извозни царински давачки во однос на стоките на Унијата ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија е предмет на исполнување по настанување на околностите наведени во став 4 од овој член.
 4. Во случај на следниве околности, се разгледува рокот за плаќање извозни царински давачки:
  1. во случај на губење на стоката наведена во став 1 на овој член, пред завршување на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија - денот на загубата на таквата стока, и ако овој ден не е одреден, - денот на царината органот го открива фактот за губење на таквата стока;
  2. во случај на не завршување на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија во согласност со член 184 од овој законик - денот на истекот на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија.
 5. По појавата на околностите наведени во став 4 на овој член, извозните царински давачки се плаќаат како стоките на Унијата ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија да биле ставени под царинска постапка за извоз без примена на привилегии при плаќање на извозни царински давачки.
  За пресметка на извозни царински давачки, стапките на извозни царински давачки се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стоки поднесени за ставање стока под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија.
 6. За износите на извозни царински давачки платени (наплатени) во согласност со став 5 на овој член, се плаќа камата, како да е одложено плаќање во врска со овие износи, доколку тоа е утврдено со законодавството на земјата -членка во чија територија стоката била ставена под постапка за царинска обработка надвор од царинската територија. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со постапката утврдена со законодавството на земјите -членки.
 7. Во случај на завршување на царинската постапка за обработка надвор од царинската територија или сместување во согласност со став 7 од членот 129 од овој кодекс на стоки под царински постапки предвидени со овој законик, или задржување на стока од царински органи во согласност со со Поглавјето 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќање извозни царински давачки и (или) нивно наплата (во целина или делумно) износите на извозни царински давачки платени и (или) наплатени во согласност со овој член ќе бидат вратени (поместување) во согласност со Поглавје 10 од овој законик.

Член 186. Специфики за пресметување и плаќање увозни царински давачки и даноци во однос на преработените производи кога се ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Кога преработувачките производи се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, царинските давачки за увоз се пресметуваат врз основа на трошоците за преработките надвор од царинската територија на Унијата.
 2. Трошоците за операции за обработка надвор од царинската територија на Унијата се дефинираат како збир на реално направени трошоци за:
  1. операции за обработка (поправка);
  2. странски стоки што се користат во процесот на обработка (поправка), доколку не се вклучени во трошоците за обработка (поправка).
 3. Доколку вредноста на операциите за преработка надвор од царинската територија на Унијата декларирана за време на царинската декларација на преработени производи не е документирана или поднесените документи не ги потврдуваат декларираните информации за трошоците за таквите операции, се одредува како разлика помеѓу царината вредноста на преработените производи и вредноста на стоката ставена под царинска постапка за преработка надвор од царинска територија.
 4. Доколку се применуваат специфични стапки на увозни царински давачки за преработени производи, износот на увозните царински давачки се плаќа како производ од износот на увозни царински давачки пресметан по специфична стапка за преработени производи според соодносот на трошоците за преработките надвор царинската територија на Унијата до царинската вредност на преработките на производи како преработените производи да биле ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 5. При преработка на производи се става под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка даноци во однос на преработените производи, тие се пресметуваат во согласност со законодавството на земјата -членка на чија територија преработените производи се ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
  Ако операцијата за обработка надвор од царинската територија на Унијата беше поправка на стоки извезени од царинската територија на Унијата, акцизите (акциза или акциза) не се пресметуваат и плаќаат.
 6. Кога преработувачките производи се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, се плаќаат увозни царински давачки и даноци во износ од увозни царински давачки и даноци пресметани во согласност со ставовите 1-5 на овој член, освен ако поинаку не е предвидено со став 7 од Оваа статија.
 7. При ставање преработени производи добиени како резултат на преработки надвор од царинската територија на Унијата во врска со странски стоки наведени во потстав 1 од став 3 на член 176 од овој законик, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, увозни царински давачки , даноците пресметани во согласност со ставовите 1 - 5 на овој член не се плаќаат, освен во случаи кога, во согласност со став 11 од член 136 од овој законик, во врска со овие странски стоки, рокот за плаќање на увозни царински давачки и доаѓаат даноците.
  Обврската за плаќање увозни царински давачки и даноци за преработени производи добиени како резултат на преработки надвор од царинската територија на Унијата во врска со странски стоки наведени во потстав 1, став 3 од членот 176 на овој законик престанува со престанок на обврската за плаќање увозни царински давачки, даноци за овие странски стоки.

Член 187. Карактеристики на пресметување и плаќање на извозни царински давачки во однос на стоки што не биле подложени на преработки надвор од царинската територија на Унијата и преработени производи кога се ставени во царинска постапка за извоз

 1. При поставување на стоки што не биле подложени на преработки надвор од царинската територија на Унијата, под царинска постапка за извоз, за ​​пресметување извозни царински давачки, стапките на извозни царински давачки се применуваат во сила на денот на регистрацијата од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија ...
  Доколку, за да се пресметаат извозните царини, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот определен во првиот став од оваа клаузула.
 2. За износите на извозни царински давачки платени (наплатени) за стоки што не биле подложени на преработки надвор од царинската територија на Унијата, ставени (ставени) под царинска постапка за извоз, каматата се плаќа, како одложување на плаќањето е доделен во врска со овие износи, доколку е утврдено со законодавството на земјата -членка на чија територија стоката била ставена под царинска постапка за обработка надвор од царинската територија. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со постапката утврдена со законодавството на земјите -членки.
 3. Спецификите за пресметување и плаќање извозни царински давачки и даноци во однос на преработените производи ставени под царинска постапка за извоз во случаи утврдени во согласност со потстав 3 од став 2 на член 184 од овој законик, Комисијата ги утврдува кога ќе се утврдат такви случаи .

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...