Мени

Прилагодена процедура за обработка за домашна потрошувачка

Член 188. Содржина и примена на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка

 1. Царинска постапка преработка за домашна потрошувачка - царинска постапка што се применува за странска стока, според која тие стоки се обработуваат за домашна потрошувачка со цел да се добијат нивните преработени производи наменети за последователно ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, без плаќање во однос на таква странска стока, царински давачки за увоз, под условите за ставање на стоката под оваа царинска постапка и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Стоките ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка го задржуваат статусот на странска стока, а стоките примени (формирани) како резултат на преработка за домашна потрошувачка (преработени производи, отпад и остатоци) добиваат статус на странска стока.
 3. Царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка се применува на стоки, чија листа е утврдена со законодавството на земјите -членки.

Член 189. Услови за ставање стока под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка се:
  1. достапност на документ за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка, издаден од овластеното тело на земја -членка и содржи информации наведени во член 193 од овој законик;
  2. можноста за идентификација од страна на царинските органи на странска стока ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка во производите од нивната преработка;
  3. ако на денот кога стоката е ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, износите на увозни царински давачки пресметани во однос на преработените производи, како да биле ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка кога се увезуваат во царинската територија на Унијата, земајќи ги предвид нормите за излез на преработени производи, содржани во документот за условите за преработка на стоки за домашна потрошувачка, е помала од износите на увозни царински давачки пресметани во однос на стоката сместена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, како таквата стока да била ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка;
  4. неможноста за обновување на преработените производи во нивната првобитна состојба на економски корисен начин;
  5. плаќање на специјални, анти-дампинг, противтешки давачки;
  6. плаќање даноци, доколку не се обезбедат даночни ослободувања;
  7. усогласеност со мерките за заштита на внатрешниот пазар воспоставени во форма различна од специјалните, анти-дампинг, контраиндикации и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унијата;
  8. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стока во согласност со царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка се:
  1. почитување на утврдениот период на важност на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка;
  2. почитување на одредбите од член 191 од овој законик при вршење трансакции со стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка;
  3. пронаоѓање стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка со лицата наведени во документот за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка и користење на таквите стоки за извршување операции за преработка на стоки од овие лица.
 3. За целите на примена на ова поглавје, идентификацијата од страна на царинскиот орган на странска стока во производите од нивната преработка значи утврдување со еден од методите наведени во член 192 од овој законик дека обработката на стоката за домашна потрошувачка со цел да се добие преработените производи беа подложени на стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка.

Член 190. Времетраење на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка

 1. Периодот на важност на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка се утврдува врз основа на периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка, утврден во документот за условите за преработка на стоки за домашна потрошувачка.
 2. Воспоставениот период на важност на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка се продолжува на барање на лицето по продолжување на периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка.
 3. Законодавството на земјите -членки може да предвиди при продолжување на периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка, утврдениот период на важност на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка може да се продолжи најдоцна во рок од 10 работни дена по истекот на истиот. При продолжување на периодот на важење на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, утврдена од царинскиот орган, по истекот на истата, важноста на таквата царинска постапка се продолжува од датумот на прекинување на оваа царинска постапка.

Член 191. Обработки на преработка за домашна потрошувачка

 1. Операциите за обработка за домашна потрошувачка вклучуваат:
  1. преработка или преработка на стоки;
  2. производство на стоки, вклучувајќи склопување, монтажа, расклопување и монтирање.
 2. Операциите за преработка за домашна потрошувачка не вклучуваат:
  1. операции за гарантирање на безбедноста на добрата при подготвување на нив за продажба и транспорт (превоз), вклучувајќи пакување, пакување и сортирање на стоки, во кои стоките не ги губат своите индивидуални карактеристики;
  2. потомство, одгледување и хранење животни, вклучувајќи птици, риби, како и растечки ракови и мекотели;
  3. одгледување дрвја и други растенија;
  4. копирање и репродукција на информации, аудио и видео записи на кој било вид информациски медиум;
  5. други операции утврдени од Комисијата.
 3. При извршување на операции за обработка за домашна потрошувачка, дозволена е употреба на стоки од Унијата.

Член 192. Идентификација странска стока во производите на нивната обработка

Со цел да се идентификуваат странските стоки во производите за нивна обработка, може да се користат следниве методи:

 • ставање од страна на декларантот, лицето кое врши операции за обработка или службени лица на царинските органи на пломби, марки, дигитални и други ознаки на странска стока;
 • детален опис, фотографија, слика на размер на странска стока;
 • споредба на претходно избрани примероци и (или) примероци на странски стоки и производи за нивна обработка;
 • употреба на постоечко обележување на производот, вклучително и во форма на сериски броеви;
 • други методи што можат да се применат врз основа на природата на стоката и операциите за преработка извршени за домашна потрошувачка, вклучително и со испитување на доставените документи кои содржат детални информации за употребата на странска стока во технолошкиот процес на преработка на операции за преработка за домашна потрошувачка, како како и за технолошко производство на преработени производи, или преку царинска контрола при преработки за домашна потрошувачка.

Член 193. Документ за условите за преработка на стоки за домашна потрошувачка

 1. Документ за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка, издаден од овластено тело на земја -членка, може да го добие секој лице на земјата-членка, на територијата на која се издава овој документ, вклучително и оние кои директно не вршат операции за обработка на стоки.
 2. Документ за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка мора да содржи информации:
  1. на овластеното тело на земјата-членка што го издала документот;
  2. за лицето на кое му е издаден документот;
  3. за лицето (лицата) кои директно ќе вршат операции за преработка за домашна потрошувачка;
  4. на странски стоки и производи за нивна обработка (име, шифра во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност, количина и цена). Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да предвиди можност за специфицирање на кодот на странски стоки и производи за нивна обработка на ниво на стоковната ставка на стоковната номенклатура на странска економска активност, како и можност да не се наведува цената на стоките и производите на нивната обработка;
  5. на документи со кои се потврдува правото на сопственост, употреба и (или) располагање со стоки;
  6. приноси на преработени производи во квантитативна и (или) процентна смисла;
  7. за обработка на операции за домашна потрошувачка и начини на нивна имплементација;
  8. за методите за идентификување странска стока ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка во производите од нивната преработка;
  9. за отпад и остатоци (име, шифра во согласност со стопанската номенклатура за странска економска активност, количина и цена). Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да предвиди можност за означување на кодот на отпад и остатоци на ниво на стоковната ставка на Номенклатурата на стоки за надворешна економска активност, како и можност да не се наведува вредноста на таквите отпад и остатоци;
  10. периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка;
  11. за можноста за понатамошна комерцијална употреба на отпад;
  12. за царинскиот орган (царински органи), кој треба да стави стока под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и завршување на оваа царинска постапка;
  13. за неможноста да се вратат преработените производи во нивната првобитна состојба на економски корисен начин.
 3. Периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка не смее да надмине 1 година или подолг период определен од Комисијата за одредени категории стоки.
 4. Терминот за преработка на стоки за домашна потрошувачка вклучува:
  1. времетраењето на производствениот процес на преработка на стоки;
  2. времето потребно за ставање на преработените производи под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 5. Периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка се пресметува од денот кога стоката е ставена во царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, а во случај на царинска декларација на стока во неколку серии - од денот кога е ставена првата серија стока под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка.
 6. Периодот за преработка на стоки за домашна потрошувачка може да се продолжи во периодот наведен во став 3 на овој член.
 7. Законодавството на земјите -членки може да воспостави дополнителни информации што треба да се наведат во документот за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка.
 8. Форма на документ за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка, постапката за нејзино пополнување и постапката за издавање таков документ, воведување измени (дополнувања) на него, како и негово повлекување (откажување) и (или) неговото обновување се утврдува со законодавството на земјите -членки. (види налог на Министерството за финансии на Русија бр. 5н од 14.01.2020 јануари XNUMX година)

Член 194. Стапки на излез на преработени производи

 1. Стапката на излез на преработени производи се подразбира како количина и (или) процент на преработени производи формирани како резултат на операции за преработка за домашна потрошувачка на одредена количина странски стоки.
 2. Доколку операциите за преработка за домашна потрошувачка се вршат во врска со стоки, чии карактеристики остануваат практично константни во согласност со воспоставените технички барања и водат до прием на преработени производи со постојан квалитет, овластените тела на земјите -членки можат да воспостават стандардни норми за излез на преработени производи.

Член 195. Отпад што произлегува од преработувачките операции за домашна потрошувачка и загуби во производството

 1. Отпадот настанат како резултат на преработките за домашна потрошувачка подлежи на пласман под царинските процедури предвидени со овој законик, освен во случаи кога споменатиот отпад во согласност со законодавството на земјите -членки е признат како несоодветен за нивна понатамошна комерцијална употреба или таков отпад во согласност со законодавството земјите -членки се предмет на погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин.
 2. Отпадоците настанати како резултат на преработките за домашна потрошувачка, кога се ставени под царинска постапка избрана од декларантот, се сметаат за увезени во царинската територија на Унијата во оваа држава.
 3. Отпадоците наведени во став 1 на овој член, кои не подлежат на ставање под царински постапки, добиваат статус на стока на Унијата и се сметаат дека не се под царинска контрола од денот на нивното признавање во согласност со законодавството на земјите-членки како непогодни за понатамошна комерцијална употреба или од датумот на доставување на документи до царинскиот орган, потврдувајќи го фактот на погреб, неутрализација, искористување или уништување на создадениот отпад на друг начин, или фактот на нивно пренесување за такви операции.
 4. Странските стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, неповратно изгубени како резултат на преработки за домашна потрошувачка и признаени од царинските власти како загуби во производството, не подлежат на ставање под царински постапки по завршување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка.

Член 196. Остатоци од странска стока формирани како резултат на преработки за домашна потрошувачка

Остатоците од странска стока формирани како резултат на преработки за домашна потрошувачка во согласност со нормите за излез на преработени производи подлежат на пласман под царински постапки во согласност со член 197 од овој законик.

Член 197. Завршување, суспендирање и прекинување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка

 1. Пред истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, ефектот на оваа царинска постапка е завршен со пласман на стоки примени (формирани) како резултат на операции за преработка за домашна потрошувачка (преработка на производи, отпад , со исклучок на отпадот наведен во став 3 од членот 195 на овој законик, и (или) салда), и (или) странски стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и кои не подлежат на преработки за домашна потрошувачка, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка. Во исто време, во однос на преработените производи, не се плаќаат специјални, анти-дампинг, контраиндикации и потврда за усогласеност со мерките за заштита на внатрешниот пазар во форма различна од специјалните, анти-дампинг, противтешки давачки и (или) не се бараат други должности утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унијата.
 2. Пред истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, ефектот од оваа царинска постапка може да се заврши:
  1. сместување странска стока ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и која не е подложена на преработки за домашна потрошувачка, отпад, со исклучок на отпадот наведен во став 3 од членот 195 на овој законик, и (или) остатоци што произлегуваат од преработка операции за домашна потрошувачка, под различна царинска постапка што се применува за странска стока, под условите предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка за царински транзит;
  2. признавање од страна на царинските органи во согласност со законодавството на земјите -членки за царинска регулација на фактот на уништување и (или) неповратна загуба поради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови превоз (транспорт) и (или) складирање на стоки примени (генерирани) како резултат на преработки за домашна потрошувачка (преработени производи, отпад и (или) остатоци) и (или) странски стоки ставени под царинска постапка за обработка за домашна потрошувачка и не подлежи на преработки за домашна потрошувачка;
  3. признавање, во согласност со законодавството на земјите -членки, на отпад настанат како резултат на преработки за домашна потрошувачка, несоодветен за нивна понатамошна комерцијална употреба или доставување документи до царинскиот орган што го потврдуваат фактот на погреб, неутрализација, отстранување или уништување на генерираниот отпад на друг начин, или фактот на нивно пренесување за извршување на такви операции;
  4. признавање од страна на царинските органи на дел од странска стока ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка како загуби во производството;
  5. појава на околности утврдени од Комисијата и (или) законодавството на земјите-членки за царинска регулатива, пред кои стоките се под царинска контрола.
 3. Пред истекот на утврдениот период на важење на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, ефектот на оваа царинска постапка може да биде суспендиран во случај стоките ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и (или) нивните производи ставен под царинска постапка на царински склад.
 4. По истекот на утврдениот период на важност на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, оваа царинска постапка се прекинува.

Член 198. Појавата и престанокот на обврската за плаќање увозни царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки во однос на стоките ставени (ставени) под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање увозни царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противвратни давачки во однос на стоките ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка произлегува за декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стока, а во врска со стоки пријавени за пуштање пред поднесување декларација за стока, од лице кое поднело барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока - од моментот кога царинскиот орган ја регистрирал пријавата за пуштање на стока до поднесување на декларација за стока.
 2. Обврската на декларантот да плаќа увозни царински давачки во однос на стоката ставена (ставена) под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, ја прекинува декларантот кога ќе се појават следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка во согласност со ставот 1 и потставовите 1, 3 - 5 од став 2 од членот 197 од овој законик, вклучително и по настанување на околностите наведени во потставовите 1 и 2 од ставот 6 на овој статија;
  2. пласман на стоки во однос на кои е прекината царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка и (или) стоки примени (формирани) како резултат на преработки за домашна потрошувачка како дел од примената на таквата царинска постапка, која е прекинат, за привремено складирање во согласност со став 6 од членот 129 од овој законик;
  3. пласман на стоки во однос на кои е прекината царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка и (или) стоки добиени (формирани) како резултат на преработки за домашна потрошувачка како дел од примената на таквата царинска постапка, која има е прекинат, според царински постапки во согласност со став 7 од членот 129 од овој законик;
  4. исполнување на обврската за плаќање увозни царински давачки и (или) нивна наплата во износите пресметани и платени во согласност со став 7 на овој член;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите -членки за царинска регулатива на фактот за уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и (или) примена стока ( формирана) како резултат на операции за обработка за домашна потрошувачка, поради несреќа или виша сила или факт на неповратна загуба на овие стоки како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, освен за случаи кога пред таквото уништување или неповратна загуба во согласност со овој Кодекс во врска со овие стоки, дојде крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки;
  6. одбивање да се пушти стока во согласност со царинската постапка за обработка надвор од царинската територија - во врска со обврската за плаќање увозни царински давачки што произлегоа при регистрирање декларација за стока или пријава за ослободување на стока пред поднесување декларација за стока;
  7. поништување на декларацијата за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање увозни царински давачки што настанаа за време на регистрација на декларацијата за стока;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  9. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  10. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки во однос на стоката ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, освен ако поинаку не е определено со став 4 на овој член, престанува за декларантот по појавата на следните околности :
  1. исполнување на обврската за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки и (или) нивна наплата во износите пресметани и платени во согласност со став 13 на овој член;
  2. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите -членки за царинска регулација на фактот за уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока ставена под царинска постапка за обработка на царинска територија, поради несреќа или виша сила , или фактот на неотповиклива загуба на овие стоки како резултат на природна загуба за време на нормални услови за превоз (транспорт) и (или) складирање, освен во случаи кога, пред таквото уништување или неповратна загуба во согласност со овој законик, во однос од овие стоки дојде крајниот рок за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки;
  3. одбивање да се пуштат стоки во согласност со царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка - во врска со обврската за плаќање даноци, специјални, анти -дампинг, компензаторни давачки што настанаа при регистрирање декларација за стока или пријава за пуштање стока пред поднесување декларација за стока;
  4. укинување на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање даноци, специјални, анти -дампинг , компензаторни давачки што се појавија при регистрирање декларација за стока;
  5. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  6. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  7. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 4. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, чие пуштање е извршено пред поднесување на декларација за стока, обврската за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки ја прекинува декларантот по појава на следниве околности:
  1. исполнување на обврската за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, противтемни давачки, како и испраќање од страна на царинскиот орган на електронски документ или ставање од страна на царинскиот орган на соодветните ознаки наведени во став 17 од членот 120 на овој Код;
  2. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка.
 5. Обврската за плаќање увозни царински давачки за стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка е предмет на исполнување по настанување на околностите наведени во став 6 на овој член.
 6. Во случај на следниве околности, се разгледува рокот за плаќање увозни царински давачки:
  1. во случај на пренос на странска стока пред завршување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка на лице (лица) што не е наведено во документот за условите за обработка на стоки за домашна потрошувачка - денот на пренос на стока, и ако овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка за домашна потрошувачка;
  2. во случај на загуба на стоки примени (формирани) како резултат на преработки за домашна потрошувачка и (или) странски стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, пред завршување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, со исклучок на уништување и (или) неотповиклива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, - денот на губење на стоката, и ако овој ден не е одреден, - денот на ставање на стоката под постапка за царинска обработка за домашна потрошувачка;
  3. ако царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка не е завршена во согласност со член 197 од овој законик - денот на истекот на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, утврдена од царинскиот орган.
 7. Кога ќе се појават околностите наведени во став 6 на овој член, царинските давачки за увоз подлежат на плаќање како стоките ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка да биле ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифа параметри и поволности за плаќање увозни царински давачки ...
  За пресметување на увозни царински давачки, се применуваат стапките на увозни царински давачки кои се во сила на денот на регистрацијата од страна на царинскиот орган на декларацијата за стоки поднесени за ставање стока под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и за стока пуштена пред да се поднесе декларацијата за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на пријава за пуштање на стока пред поднесување декларација за стока.
 8. Каматата се плаќа за износите на увозни царински давачки платени (наплатени) во согласност со став 7 на овој член, како да е одложено плаќање во врска со овие износи од денот кога стоката била ставена во царинска постапка за обработка за домашна потрошувачка до денот на истекот на рокот за плаќање. увозни царински давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Ако е суспендирано дејствувањето на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка во согласност со став 3 од членот 197 на овој законик, каматата предвидена со овој став за периодот на суспензија на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
 9. Во случај на завршување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, или сместување за привремено складирање во согласност со став 6 од членот 129 од овој кодекс на стоки ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка и (или) стока примена ( формирана) како резултат на операции на преработка за домашна потрошувачка, или ставање на таква стока во согласност со став 7 од членот 129 од овој законик под царински постапки предвидени со овој законик, или задржување на таквата стока од страна на царинските органи во согласност со Поглавјето 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќање увозни царински давачки и (или) нивната наплата (целосно или делумно), износите на увозни царински давачки платени и (или) наплатени во согласност со овој член подлежат на рефундирање (надоместување) во согласност со Поглавје 10 од овој законик.
 10. Во однос на стоките ставени под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, со исклучок на стоката декларирана за пуштање пред поднесување декларација за стока, обврската за плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки е предмет на извршување (даноци, се плаќаат специјални, анти-дампинг, противречни давачки) пред пуштањето на стоката во согласност со царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка.
 11. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, чие пуштање е извршено пред поднесување на декларацијата за стока и во однос на која декларацијата за стока е поднесена најдоцна до периодот наведен во став 16 од Член 120 од овој законик, а во врска со стоки, чиј декларант е овластен економски оператор - најдоцна до периодот наведен во став 4 од членот 441 од овој законик, обврската за плаќање даноци, специјални, анти -дампинг, компензаторни давачките се предмет на извршување (се плаќаат даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки) пред поднесување декларација за стока.
 12. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за преработка за домашна потрошувачка, чие ослободување е извршено пред поднесување на декларацијата за стока и во однос на која декларацијата за стока не е поднесена пред истекот на периодот наведен во став 16 од член 120 од овој законик, а во врска со стоки, чиј декларант дејствува овластен економски оператор - до истекот на периодот наведен во став 4 од членот 441 на овој законик, рокот за плаќање даноци, посебен, анти -дампинг, компензаторни давачки е последниот ден од периодот наведен во став 16 од членот 120 од овој законик, а во врска со стоките, чиј декларант дејствува овластениот економски оператор - последниот ден од периодот наведен во став 4 од член 441 од овој законик.
 13. Во однос на стоката наведена во клаузулите 10 и 11 на овој член, се плаќаат даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки во износ пресметан во согласност со овој Кодекс во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид специфичностите предвидени за во Поглавје 12 од овој законик.
 14. Во однос на стоката наведена во став 12 на овој член, основата за пресметување на даноците што се плаќаат, посебните, анти-дампинг, контраиндикации се утврдува врз основа на информациите наведени во пријавата за пуштање стока и поднесените документи заедно со таквата изјава.
  Ако кодовите на стоки во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност се утврдуваат на ниво на групирање со број на знаци помали од 10:
  • за пресметување на даноците, се применува највисоката стапка на данок на додадена вредност, највисоката од стапките на акциза (акциза или акциза) што одговара на стоката вклучена во таквата група, во однос на која е највисока од стапката се утврдуваат царински давачки;
  • за пресметка на специјални, анти-дампинг, противтешки давачки, се применува највисоката стапка на специјални, анти-дампинг, противтешки давачки што одговараат на стоката вклучена во таква групација, земајќи го предвид ставот пет од оваа клаузула.

Посебните, антидампинг, контраиналните давачки се пресметуваат врз основа на потеклото на стоката, потврдено во согласност со Поглавје 4 од овој законик и (или) други информации потребни за утврдување на наведените давачки. Доколку не е потврдено потеклото на стоката и (или) другите информации потребни за утврдување на наведените давачки, специјалните, антидампинг, контралинтни давачки се пресметуваат врз основа на највисоките стапки на специјални, антидампинг, контралинтни давачки утврдени за стоки на ист код на стоковната номенклатура на странска економска активност ако класификацијата на стоката е извршена на ниво од 10 карактери, или стоката вклучена во групацијата, ако кодот на стока во согласност со стопанската номенклатура за надворешна економска активност е определено на ниво на групирање со бројот на знаци помалку од 10.
Ако, во врска со стоките наведени во став 12 од овој член, последователно се поднесе декларација за стока, се плаќаат даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки во износ пресметан во согласност со овој Кодекс во декларацијата за стоки, врз основа на информациите наведени во декларациите за стоки. Враќање (надоместување) на претерано платени и (или) претерано наплатени износи на даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки се врши во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Член 199. Специфики на пресметување и плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контракнитетни давачки во однос на преработените производи кога се ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Кога преработувачките производи се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, царинските давачки за увоз се пресметуваат во однос на преработените производи и се плаќаат во согласност со членот 136 од овој законик.
 2. Кога преработувачките производи се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, декларантот нема обврска да плаќа даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки.

Член 200. Особености на плаќање даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки во однос на странски стоки кои не биле подложени на преработка, остатоци и отпад настанати како резултат на преработките за домашна потрошувачка, кога се ставени под царина постапка за пуштање во домашна потрошувачка

Кога странските стоки што не биле подложени на преработка, како и остатоци и отпад настанат како резултат на преработките за домашна потрошувачка, се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, декларантот нема обврска да плаќа даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки. ...

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...