Мени

Царинска постапка за повторен увоз

Член 235. Содржина и примена на царинската постапка за повторен увоз

 1. Царинска постапка повторна увоз е царинска постапка што се применува на странска стока, според која таквата стока, претходно извезена од царинската територија на Унијата, се увезува на царинското подрачје на Унијата без плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки, предмет на условите за ставање стока во оваа царинска постапка.
 2. Царинската постапка за повторен увоз се применува на стоки што претходно биле извезени од царинското подрачје на Унијата, за што се применува следново:
  1. извозна царинска постапка;
  2. царинската постапка за обработка надвор од царинското подрачје за да се заврши работењето на оваа царинска постапка во согласност со потстав 1 од став 2 на член 184 од овој законик;
  3. царинска постапка за привремен извоз за да се заврши работењето на оваа царинска постапка во согласност со став 1 од член 231 на овој законик.
 3. Стоките ставени под царинска постапка за повторен увоз се здобиваат со статус на стока на Унијата, со исклучок на стоката што претходно била извезувана од царинското подрачје на Унијата, за што се однесува царинска постапка за привремен извоз или царинска постапка за преработка надвор од применета е царинска територија и тоа се стоки наведени во потстав 1 од став 3 на член 176 од овој законик или по производи за нивна преработка.
 4. Дозволено е да се примени царинската постапка за повторен увоз во врска со:
  1. Стоки на унијата да ја завршат царинската постапка на слободната царинска зона во согласност со потстав 2 од став 6 на член 207 од овој законик или царинска постапка на слободен склад во согласност со потстав 2 од став 5 на член 215 од овој законик;
  2. производи за преработка на стоки ставени во царинска постапка за обработка надвор од царинското подрачје, кои се извезени од царинското подрачје на Унијата за нивно бесплатно (гарантно) поправање, со исклучок на производите за преработка на стоки наведени во став два од став 1 од членот 184 на овој законик.
 5. Не е дозволено да се применува царинска постапка за повторен увоз во однос на стоките наведени во став 11 на член 201 и став 9 на член 211 од овој законик.

Член 236. Услови за ставање стока во царинска постапка за повторен увоз

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за повторен увоз се:
  1. усогласеност со забраните и ограничувањата во согласност со член 7 од овој законик;
  2. доставување до царинскиот орган на информации за околностите за извоз на стока од царинското подрачје на Унијата, операции за поправка, доколку таквите операции се вршени со стока надвор од царинското подрачје на Унијата и се потврдени со поднесување на царина и (или) други документи или информации за такви документи;
  3. други услови утврдени со ставовите 2, 4 - 6 на овој член во врска со одредени категории на стоки.
 2. Условите за ставање стоки што претходно биле извезени од царинското подрачје на Унијата, за кои се применува постапката за царински извоз, според царинската постапка за повторен увоз се:
  1. ставање на стоки под царинска постапка за повторен увоз до истекот на 3 години од денот што следи од денот на нивниот вистински извоз од царинската територија на Унијата или до истекот на друг период утврден од Комисијата во согласност со став 3 од овој напис;
  2. зачувување на непроменетата состојба на стоки во кои тие биле извезени од царинското подрачје на Унијата, со исклучок на промените како резултат на природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и ( или) складирање;
  3. враќање на даноците и (или) каматата од нив, кога износите на таквите даноци и (или) камати во врска со извозот на стоки од царинското подрачје на Унијата не биле платени или биле вратени, како и износите на другите даноци, субвенции и други износи неплатени или примени директно или индиректно како плаќања, придобивки или враќање на средствата во врска со извоз на стоки од царинското подрачје на Унијата, доколку тоа е предвидено со законодавството на земјите-членки, на начин и под условите утврдени со таквото законодавство.
 3. Што се однесува до одредени категории на стоки, Комисијата има право да определи период што го надминува периодот наведен во потстав 1 од став 2 на овој член. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018)
 4. Условите за поставување стоки што претходно биле извезени од царинската територија на Унијата, за кои се применувала царинска постапка за привремен извоз, според царинската постапка за повторен увоз се:
  1. увоз на стока на царинското подрачје на Унијата за време на траењето на царинската постапка за привремен извоз;
  2. зачувување на непроменетата состојба на стоки во кои тие биле извезени од царинското подрачје на Унијата, освен за промени како резултат на природно абење, како и промени заради природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, како и промени што се дозволени во врска со таквата стока кога се користат во согласност со царинската постапка за привремен извоз.
 5. Условите за пласман на стоки што претходно биле извезени од царинското подрачје на Унијата, за кои се применувала царинска постапка за преработка надвор од царинското подрачје, според царинската постапка за повторен увоз се:
  1. увоз на стока на царинското подрачје на Унијата за време на периодот на важење на царинската постапка за обработка надвор од царинското подрачје, утврден од царинскиот орган;
  2. зачувување на непроменетата состојба на стоки во кои тие биле извезени од царинското подрачје на Унијата, со исклучок на промените како резултат на природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (транспорт) и ( или) складирање.
 6. Условите за ставање на преработени производи на стоки за кои се применуваше царинска постапка за преработка надвор од царинската територија во рамките на царинската постапка за повторен увоз се:
  1. извоз на стока ставена во царинска постапка за обработка надвор од царинска територија од царинското подрачје на Унијата за нивно бесплатно (гарантно) поправање;
  2. ставање на преработени производи под царинска постапка за повторен увоз за време на периодот на важење на царинската постапка за преработка надвор од царинската територија, утврден од царинскиот орган.
 7. Декларирач на стока ставена во царинска постапка за повторен увоз може да биде лице кое било декларирач на стока ставена во една од царинските постапки утврдени во ставовите 2, 4-6 на овој член, во согласност со кои стоката била извезена од царинската територија на Унијата.

§ 237. Врати (офсет) од износите на извозни давачки

 1. Во однос на стоките наведени во став 2 на членот 236 од овој законик, ставени во царинска постапка за повторен увоз, се врши враќање (пребивање) на платените износи на извозни царински давачки, под услов овие добра да бидат ставени под царинската постапка за повторен увоз најдоцна во рок од 6 месеци од следниот ден од денот на поставувањето.таква стока под царинска постапка за извоз.
 2. Ако, кога ставате стока под царинска постапка за извоз царинска декларација стоката била извршена со карактеристики утврдени со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива во согласност со став 8 на член 104 од овој законик или со карактеристиките наведени во член 115, член 116 или член 117 од овој законик, во врска на таквата стока ставена под царинска постапка за повторен увоз, се врши враќање (пребивање) на платените износи на извозни царински давачки, под услов споменатата стока да биде ставена во царинска постапка за повторен увоз не подоцна од периодот утврдени со законодавството за царинска регулатива на земјата-членка на чија територија стоките биле ставени под царинска постапка за извоз.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...