Мени

Специјална царинска постапка

Член 253. Содржина и примена на посебна царинска постапка

1. Специјални царинска постапка - царинската постапка што се применува за одредени категории странски стоки и стоки на Унијата, во согласност со кои таквата стока се преместува преку царинската граница на Унијата, се наоѓа и (или) се користи на царинската територија на Унијата или надвор од неа без плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки, под условите за ставање стока под оваа царинска постапка и (или) нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка.

2. Специјална царинска постапка се однесува на следните категории стоки:

1) стока извезена од царинската територија на Унијата, наменета за обезбедување на функционирање на дипломатските претставништва, конзуларните претставништва, претставништвата на земјите -членки на меѓународните организации лоцирани надвор од царинската територија на Унијата;

2) стока транспортирана преку царинската граница на Унијата наменета за службена употреба од дипломатски претставништва и конзуларни претставништва лоцирани на царинската територија на Унијата, со исклучок на конзуларните претставништва на чело со почесни конзуларни службеници;

3) државни амблеми, знамиња, знаци, печати и печати, книги, службен печатен материјал, канцелариски мебел, канцелариска опрема и друга слична стока увезена на царинската територија на Унијата, примени од конзуларните канцеларии од државата испраќач или на барање на државата испраќач, наменета за службена употреба конзуларни претставништва лоцирани на царинската територија на Унијата, на чело со почесни конзуларни службеници;

4) стока пренесена преку царинската граница на Унијата наменета за службена употреба од претставништва на држави до меѓународни организации, меѓународни организации или нивни претставништва лоцирани на царинската територија на Унијата, во однос на кои се ослободува од царински давачки и даноци обезбедени во согласност со меѓународните договори на земјите -членки со трети страни и меѓународните договори меѓу земјите -членки;

5) стоки што се транспортираат преку царинската граница на Унијата, наменети за службена употреба од други организации или нивните претставништва лоцирани на територијата на земја -членка, во однос на кои е предвидено ослободување од царински давачки и даноци во согласност со меѓународните договори за оваа земја -членка. Комисијата има право да определи стока што не припаѓа на оваа категорија стоки;

6) оружје, воена опрема, муниција и други материјални средства што се добра на Унијата, преместени преку царинската граница на Унијата со цел да се одржи борбената готовност, да се создадат поволни услови за извршување на зададените задачи на воените единици (институции, формации) на земјите -членки стационирани на царинската територија Унија и (или) надвор од неа;

7) оружје, воена опрема, муниција и друг материјал преместен преку царинската граница на Унијата за учество на вооружените сили (други војници и воени формации, овластени организации) на земјите-членки и не-членки на Унијата заеднички ( меѓународни) вежби, натпревари, како и паради и други свечени настани;

8) стока пренесена преку царинската граница на Унијата и возила, наменети за спречување на природни катастрофи и други итни случаи и елиминирање на нивните последици, вклучително и стоки наменети за бесплатна дистрибуција од страна на државните органи на земјите -членки, нивните структурни поделби или организации овластени во согласност со законодавството на земјите -членки, на лица погодени од итни ситуации, како и стоки и возила неопходни за извршување итна спасување и друга итна работа и обезбедување живот на тимови за спасување на итни случаи, медицински услуги и организации чии овластувања вклучуваат решавање прашања во областа на ликвидација на медицински и санитарни последици од итни случаи, организирање и обезбедување медицинска помош, вклучително и медицинска евакуација, со исклучок на алкохолни пијалоци (освен етил алкохол), пиво, производи од тутун, благородни метали и скапоцени камења, како и производи од нив;

9) стоки транспортирани преку царинската граница на Унијата наменети за вршење научно-истражувачка работа на Арктикот и Антарктикот од лица на земјите-членки во интерес на земјите-членки на некомерцијална основа, како и за обезбедување на активности на истражувачки експедиции на земјите -членки организирани за спроведување на овие работи;

10) стоки што се транспортираат преку царинската граница на Унијата наменети за допинг -контрола. Стоката што припаѓа на оваа категорија стоки ги определува Комисијата;

11) се пресели преку царинската граница на Унијата странска стока (медицински производи (лекови), специјална спортска исхрана, биолошки активни додатоци во исхраната) наменети за спроведување на медицински и рехабилитациски мерки во однос на кандидатите за национални и национални спортски тимови и членови на такви тимови во интерес на земјите-членки на не комерцијална основа, како и да се обезбедат активностите на истражувачките групи во областа на спортот со највисоки (високи) достигнувања, вклучени од министерствата на земјите -членки;

12) преместување (преместување) преку царинската граница на спортска опрема и опрема на Унијата, друга стока наменета исклучиво за употреба во организација и спроведување на официјални меѓународни спортски настани или за нивна подготовка за време на тренинг настани. Стоката што припаѓа на оваа категорија стоки ги определува Комисијата;

13) странски стоки наменети за изградба (создавање, изградба), обезбедување на функционирање (работа, употреба) на вештачки острови, инсталации, структури или други објекти лоцирани надвор од територијата на земја -членка, во однос на кои оваа земја -членка има ексклузивни надлежност. Стоките што не припаѓаат на оваа категорија стоки ги одредува Комисијата;

14) стоки наменети за употреба во рамките на меѓународната соработка во областа на истражување и користење на вселената, вклучително и обезбедување услуги за лансирање вселенски летала. Стоката што припаѓа на оваа категорија стоки ги определува Комисијата;

15) странска стока пренесена преку царинската граница на Унијата наменета за организација и одржување на официјални меѓународни изложби, чии карактеристики ги одредува Комисијата. Стоките што не припаѓаат на оваа категорија стоки ги одредува Комисијата.

3. Комисијата има право да определи други категории стоки во однос на кои се применува посебна царинска постапка, вклучувајќи стоки поврзани или не се поврзани со овие категории стоки.

Член 254. Услови за ставање под посебна царинска постапка и постапка за примена на посебна царинска постапка во зависност од категориите стоки за кои се применува

Во зависност од категориите на стоки за кои се применува посебна царинска постапка, Комисијата и законодавството на земјите-членки во случаите предвидени од Комисијата ги одредуваат условите за ставање стока под посебна царинска постапка, вклучително и примена на не- тарифна регулација, техничка регулација, санитарни, ветеринарно -санитарни и карантински фитосанитарни мерки, како и постапката за примена на посебна царинска постапка, вклучувајќи:

утврдување на статусот на стоките увезени на царинската територија на Унијата и (или) извезени од царинската територија на Унијата;

рок и други услови за употреба на стока во согласност со посебна царинска постапка;

постапката за завршување на посебна царинска постапка;

случаи и постапка за суспендирање и обновување на посебна царинска постапка;

околности на настанување и престанување на обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки, околности во кои обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки е предмет на извршување, и рокот за нивно плаќање во однос на стоките ставени (ставени) под посебна царинска постапка;

царински процедури според кои стоката може да се стави за да се заврши и прекине специјалната царинска постапка, особено пресметување и плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки кога стоката е ставена под овие царински постапки и рокот за нивно плаќање На

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација