Мени

Царинска постапка на царински склад

Член 155. Содржина и примена на царинската постапка на царински склад

 1. Царинска постапка царински склад - царинска постапка што се применува на странска стока, според која таквата стока се чува во царински магацин без плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, под услов за ставање стока под оваа царина постапка и нивна употреба во согласност со ваква царинска постапка.
 2. Стоките ставени под царинска постапка на царински склад го задржуваат статусот на странска стока.
 3. Дозволено е примена на царинска постапка на царински склад за суспендирање на следново:
  1. царинска постапка за привремен увоз (прием) со ставање стока под царинска постапка на царински склад на стока што претходно била ставена под царинска постапка за привремен увоз (упис);
  2. царинска постапка за обработка на царинска територија со ставање под царинска постапка на царински склад стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и (или) производи за преработка на стока претходно ставена под царинска постапка за преработка во царинската територија;
  3. царинската постапка за обработка на домашна потрошувачка со ставање под царинска постапка на царински склад стока ставена во царинска постапка за обработка на домашна потрошувачка и (или) производи за преработка на стока претходно ставена во царинска постапка за преработка на домашна потрошувачка.
  4. Дозволено е примена на царинска постапка на царински склад во врска со стока што, поради нивните големи димензии или посебни услови за товарење, растовар и (или) складирање, не може да се смести во царинскиот склад.
   Складирањето на таквата стока може да се изврши на места што не се царински складишта, предмет на дозвола на царинскиот орган за складирање на такви места, издадено во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.
  5. Комисијата има право да го утврди списокот на стоки за кои не се применува царинската постапка на царинскиот склад. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018)

Член 156. Услови за ставање стока под царинска постапка на царински склад и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка на царински склад се:
  1. рокот на траење и (или) продажбата на стоки на денот на нивната царинска декларација во согласност со царинската постапка на царинскиот склад е повеќе од 180 календарски дена;
  2. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на царинскиот склад се:
  1. поставување и местоположба на стоки во царинскиот склад, и стоките наведени во став 4 на член 155 од овој законик - на местата наведени во дозволата на царинскиот орган за чување стока на место што не е царински склад;
  2. почитување на периодот на важење на царинската постапка на царинскиот склад;
  3. усогласеност со одредбите на членот 158 од овој законик при вршење работи со стока ставена во царинска постапка на царинско складиште.

Член 157. Времетраење на царинската постапка на царински склад

 1. Периодот на важење на царинската постапка на царинскиот склад не смее да надмине 3 години од датумот на ставање на стоката под таква царинска постапка, освен во случаите предвидени во ставовите 3 и 4 на овој член.
 2. Во случај на повторна примена на царинска постапка на царински склад во врска со странска стока лоцирана на царинското подрачје на Унијата, вклучително и кога различни лица дејствуваат како декларатор на оваа стока, вкупниот период на важење на царинската постапка на царината магацинот не може да го надмине периодот предвиден во став 1 на овој член.
 3. Стоката ставена под царинска постапка на царински склад, пред истекот на рокот предвиден во став 1 на овој член, мора да биде ставена под царинските постапки предвидени со овој законик или да се пушти во промет во согласност со Поглавје 39 од овој Код.
  Стоката со ограничен рок на траење и (или) продажба мора да се стави под друга царинска постапка најдоцна во рок од 180 календарски дена пред истекот на рокот и (или) продажбата.
 4. Во случај на престанок на функционирање на царински склад, стока ставена под царинска постапка на царински склад и сместена во таков царински склад, најдоцна во рок од 60 календарски дена од следниот ден од денот на престанокот на функционирањето на овој царински склад, мора да се стави во друг царински склад или да се става под царински постапки предвидени со овој законик, или да се пушта како набавка во согласност со Поглавје 39 од овој законик.

§ 158. Операции што се изведуваат со стока ставена во царинска постапка на царинско складирање

 1. Лицата со овластување во врска со стоката или нивните претставници имаат право да вршат со стока ставена во царинска постапка на царински склад, вообичаени операции неопходни за да се осигури нивната безбедност, вклучително и преглед и мерење на стока, преместување во царинскиот склад, и во врска со стоките наведени во став 4 на член 155 од овој законик - во рамките на складиштето на таквата стока, под услов овие операции да не повлекуваат промена на состојбата на стоката, повреда на нивното пакување и (или) средства за идентификација.
 2. Со дозвола на царинскиот орган, стоката ставена под царинска постапка на царинскиот склад може да се изврши со едноставни операции на склопување, како и работење за:
  1. избор на примероци и (или) примероци на стоки;
  2. подготовка на стоки за продажба и транспорт (превоз), вклучително и разделување на серија, формирање пратки, сортирање, пакување, пакување, етикетирање, операции за подобрување на презентацијата;
  3. одржување - во врска со стоката, за време на периодот на складирање, потребни се такви операции.
 3. Операциите извршени со стока ставена под царинска постапка на царински склад не треба да ги менуваат карактеристиките на оваа стока поврзана со промена на кодот во согласност со номенклатурата на стоки за надворешна економска активност.
 4. Не е дозволено да се користат стоки ставени во царинска постапка на царински склад, според нивната функционална намена.
 5. Во однос на целата или дел од стоката ставена под царинска постапка на царинскиот склад, може да се извршат трансакции што предвидуваат пренесување на правата на поседување, употреба и (или) располагање со оваа стока.

Член 159. Складирање на стоки во царински склад

 1. Стоката мора да биде сместена во царински склад или на места наведени во дозволата на царинскиот орган за чување стока на место што не е царински склад во рок од 5 работни дена од следниот ден од денот на нивното ставање под царинска постапка на царинскиот склад.
 2. Стоката што може да наштети на друга стока или бара посебни услови за чување мора да се смести во царински складишта опремени во согласност со условите за складирање на таквата стока.

Член 160. Стоки што станале неупотребливи, расипани или оштетени за време на периодот на чување во царински склад

Стоката што станала неупотреблива, оштетена или оштетена како резултат на несреќа или виша сила за време на нивното чување во царински склад, кога е ставена под царинска постапка избрана од декларантот, се смета за увезена на царинска територија на Унијата во неупотреблива, оштетена или оштетена состојба.

Член 161. Завршување и завршување на царинската постапка на царинскиот склад

 1. Пред истекот на царинската постапка на царинскиот склад, предвидено во член 157 од овој законик, важноста на оваа царинска постапка завршува:
  1. ставање стока под царински постапки што се применуваат на странска стока под условите предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка за царински транзит, освен ако со овој став поинаку не е предвидено;
  2. продолжување на царинската постапка за обработка на царинска територија, чие дејствие е суспендирано во согласност со став 3 од член 173 од овој законик;
  3. продолжување на царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка, чие работење беше прекинато во согласност со став 3 од членот 197 на овој законик;
  4. продолжување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола), чија работа беше прекината во согласност со став 3 од член 224 од овој законик;
  5. ставање стока под царинска постапка на царински транзит, доколку таквата стока е ставена под оваа царинска постапка за превоз од територијата на земјата-членка, чиј царински орган ослободување на стоки кога тие се ставени под царинска постапка на царински склад, на територијата на друга земја-членка;
  6. пуштање на стока како набавка во согласност со Поглавје 39 од овој законик;
  7. признавање од страна на царинските органи во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на стока поради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање;
  8. појава на околности утврдени од Комисијата и (или) законодавството на земјите-членки за царинска регулатива, пред кои стоките се под царинска контрола.
 2. Стоката ставена под царинска постапка на врзан склад може да се стави под царински постапки во една или повеќе серии.
 3. Стоката ставена под царинска постапка на царинскиот склад во несобрана или расклопна форма, вклучително и нецелосна или нецелосна форма, може да се стави под други царински постапки за да се заврши царинската постапка на царинскиот магацин со декларација на шифрата на производот во согласност со Номенклатура на стоки на странска економска активност што одговара на шифрираната стока во целосна или целосна форма, кога, во согласност со стоковната номенклатура за надворешна економска активност, е можно да се применат белешките на Дел XVI од номенклатурата на стоки за надворешна економска активност и ( или) правилата за толкување на Номенклатурата на стоки за надворешна економска активност 2 (а), под услов да ги следат следниве услови:
  1. декларирач на стока ставена во царинска постапка на царински склад и стока ставена под царинска постапка за да ја заврши царинската постапка на царинскиот магацин е истото лице;
  2. стоката била пренесена преку царинската граница на Унијата во рамките на една трансакција;
  3. доставување одлука за класификација на стоки што се превезуваат преку царинската граница на Унијата во несобрана или расклопна форма, вклучувајќи нецелосна или нецелосна форма, во случаи утврдени од Комисијата;
  4. се исполнети другите услови утврдени од Комисијата.
 4. По завршувањето на царинската постапка на царинскиот склад, стоката е предмет на извоз од царинскиот склад најдоцна во рок од 5 работни дена од денот што следи од денот на настанувањето на околностите предвидени во потстав 1 - 6 и 8 од став 1 на овој член.
 5. Доколку царинската постапка на царинскиот склад не е завршена во согласност со став 1 на овој член, царинската постапка на царинскиот магацин ќе престане со истекот на роковите наведени во ставовите 1 и 2 на членот 157 од овој законик, и таквата стока е задржана од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 6. Доколку дејствијата наведени во став два од клаузула 3 и точка 4 од член 157 на овој законик не биле извршени во роковите наведени во нив, царинската постапка на царинскиот магацин по истекот на овие периоди е прекината, а стоката се приведени од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик ...

Член 162. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки за стоки ставени (ставени) под царинска постапка на царински склад, крајниот рок за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврска за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоките ставени (ставени) под царинска постапка на царински склад, произлегува:
  1. од декларантот - од моментот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока;
  2. од сопственикот на царинскиот магацин - од моментот кога стоката е поставена на царинскиот магацин.
 2. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка на царински склад, ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. сместување на стока во царински склад;
  2. завршување на царинската постапка на царинскиот склад во согласност со член 161 од овој законик, ако складирањето на стока не е извршено во царинскиот склад, вклучително и завршувањето на царинската постапка на царинскиот магацин по настанувањето на наведените околности во потстав 1 од став 6 на овој член.
  3. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка на царински склад ја прекинува сопственикот на царинскиот склад по завршувањето на царинската постапка на царинскиот склад во согласност со членот 161 од овој законик, вклучително и по завршувањето на царинската постапка на царинскиот склад по настанувањето на околностите наведени во потстав 2 од став 6 на овој член.
  4. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка на царински склад престанува за лицата наведени во ставовите 2 и 3 на овој член, по појава на следниве околности:
   1. пласирање на стока за која е прекината царинската постапка на царинскиот склад според царинските постапки во согласност со став 7 од член 129 на овој законик;
   2. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 7 на овој член;
   3. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски стоки, рокот за плаќање на увозните царини дојдоа даноци, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки;
   4. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка на царинскиот магацин - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока;
   5. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
   6. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
   7. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
   8. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
  5. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во однос на стоки ставени во царинска постапка на царински склад е предмет на исполнување со настанување на околностите наведени во став 6 на овој член.
  6. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е:
   1. кај декларантот:
    • во случај на загуба на стока пред ставање во царински склад, со исклучок на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, - денот на таквата загуба, и ако овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка на царинскиот склад;
    • во случај на загуба или пренесување на стока на друго лице пред завршувањето на царинската постапка на царинскиот магацин, ако складирањето на стока не е извршено во царинскиот склад, со исклучок на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или непоправлива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови транспорт (транспорт) и (или) складирање, - денот на таквата загуба или пренесување, и ако овој ден не е определен, - денот на поставување на стока под царинска постапка на царинскиот склад;
    • во случај на извоз на стока надвор од местото за складирање, ако складирањето на стока не е извршено во царински склад во согласност со став 4 од член 155 од овој законик, - денот на таквиот извоз, и ако овој ден е не е поставено, - денот на ставање на стоката под царинска постапка на царинскиот склад;
   2. кај сопственикот на царинскиот склад:
    • во случај на губење на стока, со исклучок на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на складирање, - денот на губење на стоката, и ако ова денот не е определен, - денот на поставување стока на царинскиот магацин;
    • во случај на ослободување на стока од царинскиот склад без доставување документи со кои се потврдува завршувањето на царинската постапка на царинскиот склад - денот на издавање на стоката, и доколку овој ден не е определен, - денот на поставување на стоката на царинскиот магацин
  7. По настанување на околностите наведени во став 6 на овој член, увозни царини, даноци, се плаќаат специјални, антидампинг, контра-даночни давачки како стоката ставена под царинска постапка на царински склад да е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царински давачки и даноци.
   За пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на царински склад.
   Доколку царинскиот орган нема точни информации потребни за утврдување на царинската вредност на стоката, царинска вредност стоката се утврдува врз основа на информациите со кои располага царинскиот орган.
  8. При утврдување на подоцнежните точни информации потребни за утврдување на царинската вредност на стоките, царинската вредност на стоките се утврдува врз основа на тие точни информации и преплатените и (или) претерано собраните износи на увозни царини, даноци, специјални, анти -дампинг, контра-стабилни давачки се враќаат (надоместуваат) или наплата на неплатени износи во согласност со поглавјата 10 и 11 и членовите 76 и 77 на овој законик.
  9. Во случај на завршување на царинската постапка на царински склад во согласност со член 161 од овој законик или поставување во согласност со став 7 на член 129 од овој законик под царински постапки што се применуваат на странска стока или притвор на таквата стока од страна на царината надлежните органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик по извршувањето на обврските за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) износот на царинските давачки, даноците, антидампинг, противнапорните давачки платени и (или) собрани во согласност со овој член, се предмет на враќање (неутрализирање) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...