Мени

Царинска постапка на царински транзит

Член 142. Содржина и примена на царинската постапка на царинскиот транзит

 1. Царинска постапка царински транзит - царинска постапка според која стоката се транспортира (транспортира) од царинскиот орган за поаѓање до одредишниот царински орган без плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинзни давачки, под услов за поставување стока според оваа царинска постапка.
 2. Се применува царинска постапка на царински транзит:
  1. за превоз (превоз) преку царинската територија на Унијата на странски стоки кои не се ставени под други царински постапки, како и стоки на Унијата:
   • ставени под царинска постапка за извоз во случаи утврдени од Комисијата;
   • ставени под царинска постапка на слободна царинска зона, транспортирани од една територија СЕЗ на друга територија на ФЕЗ во случајот предвиден со став 8 на член 207 од овој законик;
  2. за превоз (превоз) од еден дел на царинската територија на Унијата до друг дел од царинското подрачје на Унијата преку територии на држави кои не се членки на Унијата, и (или) преку море на стоки на Унијата и странски стоки наведени во став 4 на член 302 од овој законик.
 3. Царинската постапка на царински транзит се применува при транспорт (превоз) на стоки:
  1. од царинскиот орган на местото на пристигнување до царинскиот орган на местото на поаѓање;
  2. од царинскиот орган на местото на пристигнување до внатрешниот царински орган;
  3. од внатрешниот царински орган до царинскиот орган на местото на поаѓање;
  4. од еден внатрешен царински орган во друг внатрешен царински орган;
  5. помеѓу царинските органи преку териториите на државите што не се членки на Унијата и (или) морето.
 4. Странски стокиставени под царинска постапка на царински транзит задржуваат статус на странска стока.
 5. Унија за стокиставени под царинска постапка на царински транзит го задржуваат статусот на стока на Унијата, освен во случајот наведен во став 3 на член 307 од овој законик и случаите утврдени од Комисијата во согласност со став 17 на член 304 од овој законик.
 6. За превоз (превоз) преку царинската територија на Унијата, следната странска стока не е ставена под царинска постапка на царински транзит:
  1. стока на авион кој, за време на меѓународниот превоз, изврши средно, присилно или техничко слетување на царинската територија на Унијата без истоварување (истоварување) на оваа стока;
  2. стока што, по пристигнувањето на царинската територија на Унијата, не го напуштила местото на движење на стоката преку царинската граница на Унијата и ја напуштила царинската територија на Унијата;
  3. стока транспортирана по далекуводите;
  4. друга стока во случаите предвидени со овој законик.
 7. Странската стока ставена под царински постапки за транспорт (превоз) низ царинската територија на Унијата се става под царинска постапка на царински транзит во случаите предвидени со овој законик и (или) законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.
 8. Во врска со стоките на Унијата и странските стоки наведени во став 4 на член 302 од овој законик, транспортирани од еден дел на царинското подрачје на Унијата на друг дел од царинското подрачје на Унијата преку териториите на државите кои не се членки на Унијата и (или) по море, се применува царинска постапка на царински транзит, земајќи ги предвид спецификите наведени во Поглавје 43 од овој законик.
 9. Во однос на стоки за лична употреба, меѓународни поштенски пратки, стоки што се превезуваат со гасоводен транспорт, царинската постапка на царински транзит се применува земајќи ги предвид спецификите наведени во членовите 263, 287 и 294 од овој законик.
 10. Особеностите на примената на царинската постапка на царинскиот транзит во врска со стоката што се превезува преку територијата на само една земја-членка може да се утврди со законодавството на таа земја-членка за царинско регулирање.
 11. Карактеристики на примената на царинската постапка на царинскиот транзит во однос на стоката пренесена преку царинската граница на Унијата во несобрана или расклопна форма, вклучувајќи нецелосна или нецелосна форма, транспортирана преку териториите на две или повеќе земји-членки за одреден период со едно или повеќе возила со меѓународен превоз ги утврдува Комисијата. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 138 од 07.11.2017 година)
 12. Карактеристиките на примената на царинската постапка на царинскиот транзит во однос на стоката пренесена преку царинската територија на Унијата со различни (два или повеќе) начини на транспорт ги утврдува Комисијата.

Член 143. Услови за ставање стока под царинска постапка на царински транзит

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка на царински транзит за нивно пренесување (превоз) низ царинската територија на Унијата се:
  1. обезбедување на исполнување на обврската за плаќање на увозни царини и даноци во согласност со член 146 од овој законик - во врска со странска стока;
  2. обезбедување на исполнување на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контра-неуспешни давачки во согласност со член 146 од овој законик во случаи утврдени од Комисијата - во врска со странска стока;
  3. обезбедување можност за идентификување на стоки на начините предвидени во член 341 од овој законик;
  4. усогласеност на возилото за меѓународен превоз со барањата наведени во член 364 од овој законик, ако стоката се превезува во товарните простори (оддели) на возилото, кои се наметнати со царински пломби и пломби;
  5. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Услови за поставување на стоки на Унијата, вклучувајќи ги стоките на Унијата испратени по пошта и странска стока утврдени во став 4 на член 302 од овој законик под царинска постапка на царински транзит за нивно пренесување (превоз) од еден дел на царинската територија на Унијата до друг дел од царинската територија на Унијата преку териториите на држави кои не се членки на Унијата и (или) по морски пат се дефинирани со членовите 304-306 од овој законик.
 3. Декларирач на стока пренесена преку царинското подрачје на Унијата со употреба на два или повеќе начини на транспорт ставени во царинска постапка на царински транзит може да бидат лицата наведени во потстав 1 од став 1 на член 83 од овој законик, или лице на земјата-членка, што, во согласност со законодавството на оваа земја-членка, има овластувања во врска со стоката што се превезува со користење на два или повеќе начини на транспорт и обезбедува организација на таков превоз на стока.
 4. Кога стоката е ставена под царинска постапка на царински транзит царинска испостава го утврдува периодот на царински транзит во согласност со член 144 од овој законик, го одредува местото на испорака на стока во согласност со членовите 145, 263 и 304 од овој законик, врши идентификација на стоки, документи за нив во согласност со член 341 од овој законик.
  Ако превозот на стока, со исклучок на превозот на стока со вода или авион, се врши во товарниот простор (оддел) на возило што ги исполнува условите наведени во член 364 од овој законик или дел од него, идентификација, покрај другите методи за идентификација предвидени во член 341 од овој законик, мора да се обезбедат со ставање пломби на таквите товарни простори (прегради) на возило или на неговиот дел, освен во случаите предвидени со ставот три на овој став.
  Наметнувањето на пломби на товарните простори (оддели) на возило или негов дел не е потребно при транспорт на живи животни, меѓународни поштенски пратки во поштенски контејнери (поштенски кеси, поштенски контејнери), како и при транспорт преку територијата на државите што се не се членки на Унијата, во еден товарен простор (оддел) на возило или негов дел од стока ставена под царинска постапка на царински транзит, заедно со стока што не е ставена под царинска постапка на царински транзит.

Член 144. Рок на царински транзит

 1. При ставање стока под царинска постапка на царински транзит, појдовниот царински орган го одредува периодот за време на кој стоката треба да биде доставена од појдовниот царински орган до целниот орган за одредиште (во натамошниот текст: период на царински транзит).
 2. Што се однесува до стоката што се превезува преку железница, периодот на царински транзит се утврдува со стапка од 2 илјади километри на 1 месец, но не помалку од 7 календарски дена.
  Во однос на стоката, чиј превоз (превоз) се врши со други начини на транспорт, периодот на царински транзит се утврдува во согласност со вообичаеното време на транспорт (превоз) на стока врз основа на начинот на транспорт и можностите на возилото, утврдената рута за превоз на стока, други услови за превоз и (или) изјави на декларантот или превозникот, како и земајќи ги предвид барањата на режимот за работа и одмор на возачот на возилото во согласност со меѓународните договори на земјите-членки со трета страна, но не повеќе од рокот за царински транзит.
 3. Рокот за царински транзит не може да го надмине периодот определен со брзина од 2 илјади километри на 1 месец, или периодот определен од Комисијата врз основа на спецификите на превозот на стока ставена во царинска постапка на царински транзит.
 4. Периодот на царински транзит утврден од царинскиот орган по образложено барање од декларантот или превозникот може да се продолжи во периодот утврден со став 3 на овој член.
  Постапката за вршење царински операции во врска со продолжувањето на периодот на царинскиот транзит ја утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)

Член 145. Место на испорака на стоки. Промена на местото на испорака на стоки

 1. При ставање стока под царинска постапка на царински транзит, царинскиот орган за поаѓање го определува местото каде што треба да се испорача стоката ставена во царинска постапка на царински транзит (во натамошниот текст - местото на испорака на стоката).
 2. Местото на испорака на стоки се определува врз основа на информации за дестинациската точка наведена во документите за транспорт (испорака), освен ако поинаку не е предвидено со ставовите 3 - 5 на овој член.
  Местото на испорака на стоки е зона на царинска контрола лоцирана во регионот на активност на царинскиот орган за дестинација. Во овој случај, стоката пренесена од местото на нивното пристигнување се доставува до локацијата на царинскиот орган, освен ако не е поинаку утврдено со овој законик и (или) законодавството на земјите-членки за царинското регулирање.
  Местото на испорака на стоката што се превезува со железница е царинска зона на контрола на дестинациската станица, на пристапните патишта на дестинациската станица или на не-јавните железнички пруги во непосредна близина на дестинациската станица.
 3. При транспорт (транспорт) на стоки на територијата на една земја-членка, појдовниот царински орган има право да го утврди местото на испорака на стоката, без оглед на информациите наведени во документите за транспорт (транспорт), во случаи утврдени со законодавството на таа земја-членка за царинска регулатива.
 4. При пренесување (транспортирање) на стоки преку териториите на две или повеќе земји-членки, царинскиот орган за поаѓање има право да го одреди местото на испорака на стоката, без оглед на информациите наведени во документите за транспорт (испорака), во случаи утврдени со меѓународни договори во рамките на Унијата и (или) во други случаи утврдени од Комисијата.
 5. При транспорт (транспорт) на стоки од еден дел на царинската територија на Унијата на друг дел од царинското подрачје на Унијата преку територии на држави кои не се членки на Унијата, и (или) по морски пат, царинскиот орган на поаѓањето има право да го одреди местото на испорака на стоката без оглед на информациите наведени во документите за транспорт (превоз) во случаите предвидени со ставовите 8 и 9 на членот 304 од овој законик и (или) во други случаи утврдени со Провизија.
 6. Структурите, просториите (делови од просториите) и (или) отворените површини (делови од отворени површини) на овластен економски оператор што поседува сертификати од втор или трет вид, кои се зона на царинска контрола, можат да бидат назначени како место на испорака на стока транспортирана од местото на нивното пристигнување, доколку е во согласност со документите за транспорт (испорака), таквата стока се испраќа до структурите, просториите (делови од просториите) и (или) до отворени области (делови од отворени области) на таков вид овластен економски оператор.
 7. Ако, за време на превозот (превозот) на стока во согласност со царинската постапка на царинскиот транзит, дестинацијата се промени во согласност со законодавството на земјите-членки во областа на транспортот, местото на испорака на стоки може да се смени со дозвола на царинскиот орган.
  Да се ​​добие дозвола од царинскиот орган за промена на местото на испорака превозникот има право да поднесе барање до кој било царински орган лоциран по нејзината рута со апликација за промена на местото на испорака на стока, составена во каква било форма. Заедно со пријавата за промена на местото на испорака на стоки, се доставуваат документи со кои се потврдува промената на дестинацијата, транзитна декларација и други документи за стоки.
  Дозвола за промена на местото на испорака на стока прифаќа царинскиот орган најдоцна до следниот ден од денот на приемот на пријавата и документите наведени во ставот два на оваа клаузула. По издавањето на дозвола за промена на местото на испорака, ефектот од царинската постапка на царинскиот транзит во врска со стоките чие место на испорака е променето е завршен и стоката е предмет на ставање под царинска постапка на царински транзит.
  Постапката за вршење царински операции во врска со добивање дозвола од царинскиот орган за промена на местото на испорака на стоки ја утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)
  Дозволено е промена на местото на испорака на стока без завршување на царинската постапка на царински транзит, доколку такво место на испорака се наоѓа во истиот регион на царинскиот орган, каде што местото на испорака на стока првично утврдено од царинскиот орган , на начин пропишан со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.

Член 146. Обезбедување на исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контракнитетни давачки за време на царинската постапка на царинскиот транзит

 1. Обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци за време на царинската постапка на царинскиот транзит се обезбедува во согласност со Поглавје 9 од овој законик, имајќи ги предвид овој член и членовите 271 и 287 од овој законик.
  Во случаи кога обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контратежни давачки е услов за ставање стока под царинска постапка на царински транзит во согласност со потстав 2 од став 1 на член 143 од овој законик, таквата гаранција е предвидено во согласност со членот 75 од овој законик, имајќи ги предвид одредбите на овој член.
 2. При ставање на стока, со исклучок на стока за лична употреба и меѓународна пошта, под царинска постапка на царински транзит, износот на гаранцијата за исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци се утврдува врз основа на износите на царината давачки, даноци што би се платиле во земјата-членка, царинскиот орган што произведува ослободување на стокиако, на датумот на регистрација на транзитната декларација, стоката била ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка или царинска постапка за извоз без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини, даноци или поволности за плаќање на извозни царини, соодветно, но не помалку од износите на царински давачки, даноци што би се платиле во други земји-членки, преку чии територии превозот (превозот) на стоки ќе се изврши во согласност со царинската постапка на царински транзит, доколку производ е ставен на териториите на овие земји-членки под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка или царинска постапка за извоз без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини, даноци или ослободувања за плаќање на извозни царински давачки , соодветно.
  Износите на царинските давачки и даноците наведени во првиот став на оваа клаузула се утврдуваат врз основа на најголемата вредност на стапките на царински давачки, даноци, вредноста на стоките и (или) нивните физички карактеристики во физичка смисла (количина, тежина, волумен или други карактеристики) што можат да бидат утврдени врз основа на достапни информации, постапката за користење е утврдена со законодавството на земјите-членки.
 3. Комисијата има право да ги утврди спецификите за утврдување на висината на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци и износот на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контраинални давачки при ставање стоки (компоненти на стоки) транспортирани преку царинската граница на Унијата во несобрана или расклопна држава под царинска постапка на царински транзит. образец, вклучувајќи нецелосна или нецелосна форма. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 138 од 07.11.2017 година)
 4. Во однос на стоката ставена под царинска постапка на царински транзит, спроведувањето на обврската за плаќање на царински давачки и даноци и извршувањето на обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контра-даночни давачки не е предвидено во следниве случаи:
  1. износот на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци и износот на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контратежни давачки, доколку обезбедувањето такво обезбедување е услов за поставување стока според царинската постапка на царински транзит во согласност со потстав 2 од став 1 на член 143 од овој законик, во збир не го надминува износот еквивалентен на 500 евра по курс што важи на денот на регистрација на транзитната декларација;
  2. декларантот е царински превозник кој врши превоз (превоз) на декларираната стока или овластен економски оператор кој има потврда за вклучување во регистарот на овластени економски оператори од прв или трет вид;
  3. стоката се транспортира со железница, воздухоплов или се превезува преку цевковод, освен во случај кога таквиот превоз (превоз) е дел од превозот (превозот) на стока со користење на два или повеќе начини на транспорт;
  4. странските стоки се транспортираат со водни пловни објекти, вклучувајќи бродови со мешана (речна - морска) навигација, помеѓу пристаништата на земја-членка и (или) земји-членки без влегување во внатрешните водни патишта на земја-членка и (или) земји-членки, со исклучок од случајот кога таквиот превоз е дел од превозот на стока со користење на два или повеќе начини на транспорт;
  5. во случаи утврдени со законодавството на земја-членка во која стоката е ставена под царинска постапка на царински транзит, ако превозот (превозот) на стока се врши преку територијата на оваа земја-членка;
  6. во случаите утврдени со став два од потстав 1 од став 1 на член 304 на овој законик, како и во случаи утврдени од Комисијата во согласност со став три од потстав 1 од став 1 на член 304 од овој законик;
  7. во случаи утврдени со меѓународни договори во рамките на Унијата и (или) меѓународни договори на земјите-членки со трета страна;
  8. царинскиот орган донесе одлука за употреба на царинска придружба;
  9. стоката е наменета за службена употреба од дипломатските претставништва и конзуларните канцеларии лоцирани на царинското подрачје на Унијата, за кои појдовната царинска испостава за секоја специфична пратка има информации од Министерството за надворешни работи на земјата-членка во која царинската испостава на поаѓање се наоѓа. Наведената информација се доставува до царинскиот орган од Министерството за надворешни работи на земјата-членка во која се наоѓа царинскиот орган за поаѓање, по приемот:
   • од Министерството за надворешни работи на земјата-членка што е земја-примател на дипломатското претставништво или конзуларно претставништво што е примател на стоката;
   • или од дипломатско претставништво или конзуларно претставништво сместено на територијата на земјата-членка во која се наоѓа појдовната царинска испостава и која е дипломатска мисија или конзуларно претставништво на државата чие дипломатско претставништво или конзуларно претставништво е примател на стоката;
  10. стоката е наменета за официјална употреба од претставништва на држави во меѓународни организации, меѓународни организации или нивни претставништва, други организации или нивни претставништва лоцирани на царинското подрачје на Унијата, за кои царинскиот орган за поаѓање за секој специфичен превоз има информации од Министерството за надворешни работи на земјата-членка, во која се наоѓа појдовната царинска испостава. Наведената информација се доставува до царинскиот орган од Министерството за надворешни работи на земјата-членка каде што се наоѓа царинскиот орган за поаѓање, по приемот од Министерството за надворешни работи на земјата-членка што е земја домаќин на претставниците на државите до меѓународни организации, меѓународни организации или нивни претставништва, други организации или нивни претставништва кои се приматели на стоки;
  11. стоката е наменета за лична употреба, вклучително и стока за почетно основање, вработени во дипломатски мисии, вработени во конзуларни претставништва, персонал (вработени, службеници) на претставници на држави во меѓународни организации, меѓународни организации или нивни претставништва, други организации или нивни репрезентации лоцирани во царинската територија на Унијата, како и членовите на нивните семејства, за кои појдовната царинска испостава за секоја специфична пратка има информации од Министерството за надворешни работи на земјата-членка во која се наоѓа појдовната царинска испостава. Оваа информација се доставува до царинскиот орган од Министерството за надворешни работи на земјата-членка во која се наоѓа појдовната царинска испостава, по приемот од Министерството за надворешни работи на земјата-членка што е земја домаќин на дипломатската мисија, конзуларно претставништво, мисии на држави во меѓународни организации, меѓународни организации или нивни. претставништва, други организации или нивни претставништва, вработени, вработени, персонал (вработени, службеници) кои се приматели на стоки или од дипломатско претставништво или конзуларно претставништво сместено на територијата на земјата-членка во која се наоѓа царинскиот орган за поаѓање, што е дипломатско претставништво или конзуларно претставништво на држава чии вработени, вработени во дипломатско претставништво или конзуларно претставништво се приматели на стоката;
  12. стоките се наменети за употреба во културни, научни истражувања, спортски натпревари или подготовки за нив, отстранување на последиците од природни катастрофи, несреќи, катастрофи, обезбедување на одбранбена способност и државна (национална) безбедност на земјите-членки, преопремување на нивните вооружени сили, заштитувајќи ги државните граници на државите - членки, користени од државните тела на земјите-членки, како што беше докажано од релевантниот државен орган на засегнатата земја-членка, со барање за ослободување на таквата стока без обезбедување безбедност за исполнување на обврската за плаќаат царински давачки, даноци и (или) без да обезбедат гаранција за исполнување на обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контралинтни давачки, поднесени од царинскиот орган на земјата-членка, на чија територија има одредишна царинска испостава, до царинскиот орган на земјата-членка назначена од Комисијата, на чија територија се наоѓа царинскиот орган за поаѓање;
  13. во врска со стоката транспортирана по пат, извршена царинска декларација со спецификите наведени во членот 114 од овој законик, заради ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка и во однос на таквата стока, платени се царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки, доколку превозот во согласност со царинската постапка на царински транзит ќе се изврши само преку територијата на земјата-членка во која е поднесена декларацијата за стока и од декларантот за стока ставена под царинската постапка на царинскиот транзит, а декларантот за стока ставен во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка е исто лице.
 5. Доколку, во врска со стоката ставена во царинска постапка на царински транзит, одредена сума на гаранција за исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци и износот на гаранција за исполнување на обврската за плаќање на специјални, антидампинг , противзаконски давачки, доколку обезбедувањето такво обезбедување е услов за ставање на стока под царинска постапка, царински транзит во согласност со потстав 2 од став 1 на член 143 од овој законик, збирно, го надминува износот наведен во документите наведени во член 147 од овој законик не повеќе од износ еквивалентен на 500 евра по курс што важи на денот на регистрација на транзитната декларација, обезбедување на дополнително обезбедување за исполнување на обврската за плаќање царински давачки, даноци и (или ) не е потребна сигурност за исполнување на обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контра-неутрални давачки.
 6. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци се обезбедува во врска со стоката пренесена според една транзитна декларација. Општо обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци може да се обезбеди во врска со стоката што се превезува според неколку транзитни декларации.
 7. Обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци во врска со стока пренесена според една транзитна декларација може да се обезбеди на царинскиот орган за поаѓање или на царинскиот орган за дестинација.
  Општата гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци може да се обезбеди на царинскиот орган за поаѓање, на царинскиот орган за дестинација или на друг царински орган на земјата-членка на чија територија царинскиот орган за поаѓање или царината органот за дестинација е лоциран и утврден со законодавството на таквата земја-членка за царинска регулатива.
 8. Карактеристики на примена на општа гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци во случаи кога ставањето стока под царинска постапка на царински транзит ќе го изврши царинскиот орган на една земја-членка и општата гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци е предвидено на царинскиот орган на друга земја-членка, се утврдени со меѓународен договор во рамките на Унијата.
  Карактеристики на примената на општата гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци во случаи кога ставањето стока под царинска постапка на царински транзит ќе го изврши царинскиот орган на земја-членка, царинскиот орган на кое е обезбедено со општо обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, се утврдени со законодавството на оваа земја - членка.

Член 147. Карактеристики на потврда за обезбедување обезбедување за исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци за време на царинскиот транзит

 1. Доколку ставањето стока под царинска постапка на царински транзит ќе го изврши царинскиот орган на една земја-членка, а гаранцијата за исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци се дава на царинскиот орган на друга земја-членка во во кој се наоѓа царинскиот орган за дестинација, со цел да се потврди обезбедувањето такво обезбедување, се применува потврда со која се обезбедува исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци (во натамошниот текст - безбедносен сертификат).
  Доколку ставањето стока под царинска постапка на царински транзит ќе го изврши царинскиот орган на земјата-членка, чиј царински орган има обезбедено обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, тоа е дозволено е користење на безбедносен сертификат или друг документ со кој се потврдува прифаќањето на гаранцијата за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, чија форма и постапка за употреба се утврдени со законодавството на оваа земја-членка.
 2. Безбедносниот сертификат се издава во форма на електронски документ.
  Дозволено е издавање на безбедносен сертификат во форма на хартиен документ при обезбедување на исполнување на обврската за плаќање царински давачки и даноци во врска со стоки за лична употреба, како и ако царинскиот орган нема можност да обезбеди доставување на безбедносен сертификат во форма на електронски документ поради дефект на информациските системи што ги користат царинските органи предизвикани од технички дефекти, нарушувања во работењето на комуникациските објекти (телекомуникациски мрежи и Интернет), прекини на електричната енергија.
 3. Безбедносниот сертификат се составува за износот што го определува лицето кое обезбедило обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, во рамките на износот на обезбедената гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци. Меѓународен договор во рамките на Унијата, предвиден во став 8 на член 146 од овој законик, може да ги утврди случаите и условите кога со општо обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, сертификат за безбедност (безбедносни сертификати) е составен (издаден) во износ што го надминува износот на обезбеденото исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци.
 4. Обезбедувањето безбедност за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци во врска со стоката што се превезува според една транзитна декларација се потврдува со една или повеќе безбедносни сертификати.
  Во случај на општо обезбедување за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, еден безбедносен сертификат може да ја потврди безбедноста на обврската за плаќање на царински давачки и даноци во врска со стоката транспортирана според повеќе транзитни декларации.
 5. Образецот на безбедносниот сертификат, структурата и форматот на таквиот безбедносен сертификат во форма на електронски документ, постапката за нивно пополнување и правење измени и дополнувања на безбедносниот сертификат, постапката за утврдување на неговиот рок на важење, постапка за користење на безбедносниот сертификат, вклучувајќи ја и постапката за негово доставување до царинскиот орган, регистрација, одбивање на регистрација, откажување на регистрација, престанок на важење (откажување), како и основи за одбивање на регистрација, откажување на регистрација, престанок на валидност (откажување) на безбедносниот сертификат ги утврдува Комисијата. (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 199 од 19.11.2019 ноември 01.12.2021 година - стапува на сила на 3 декември 14.01.2020 година) (види Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 01.12.2021 од XNUMX јануари XNUMX година - стапува на сила на XNUMX декември XNUMX година)
 6. За појдовниот царински орган, потврда за обезбедување гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци се:
  1. безбедносен сертификат, издаден во форма на електронски документ, регистриран од царинскиот орган и добиен од царинскиот орган за поаѓање со употреба на информациските системи на царинските органи;
  2. безбедносен сертификат, составен во форма на хартиен документ и регистриран од царинскиот орган, и информации за таков безбедносен сертификат и од таков безбедносен сертификат добиен од царинскиот орган за поаѓање користејќи ги информациските системи на царинските органи.
 7. Меѓународен договор во рамките на Унијата, предвиден во став 8 на член 146 од овој законик, може да ги утврди спецификите за потврдување на обезбедувањето општа гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци.
 8. Царинскиот орган за поаѓање не признава како потврда за обезбедување на гаранција за исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, безбедносниот сертификат, информации за кои се наведени во транзитната декларација, во следниве случаи:
  1. важноста на безбедносниот сертификат е истечена за време на поднесувањето на транзитната декларација;
  2. информациите наведени во безбедносниот сертификат издадени во форма на електронски документ или информациите за безбедносните сертификати издадени во форма на хартиен документ и (или) од таков безбедносен сертификат содржан во информацискиот систем на царинските органи не одговара на информациите наведени во декларацијата за транзит;
  3. царинскиот орган за поаѓање не добил информации за безбедносниот сертификат и (или) информации од него во согласност со став 6 на овој член при примена на безбедносниот сертификат издаден во форма на документ на хартија.
 9. Царински органи во согласност со член 368 од овој законик, тие разменуваат колатерални сертификати издадени во форма на електронски документ, информации за регистрирани колатерални сертификати издадени во форма на хартиен документ и информации од нив, како и информации за колатерални сертификати, чија валидност е раскината (за поништен сертификат за обезбедување), неупотреба на колатерал, откажување на регистрација на колатерал, можност за престанок (откуп) на колатерал.

Член 148. Претовар, претовар (претовар) и други товарни операции со стока, како и замена на возила за време на превозот (превозот) на стока во согласност со царинската постапка на царински транзит низ царинската територија на Унијата

 1. Истовар, претовар (претовар), вклучително и од возило од еден вид превоз до возило од друг вид превоз и други карго-операции со стока пренесена во согласност со царинската постапка на царински транзит преку царинската територија на Унијата, како како и замена на возила што превезуваат ваква стока се признаваат со дозвола на царинскиот орган во регионот на чија дејност се вршат ваквите операции, со исклучок на случаите наведени во став 2 на овој член.
 2. Доколку операциите наведени во став 1 на овој член во врска со стоки и возила можат да се вршат без отстранување на наметнатите царински пломби и пломби, или ако на стоката не се наметнати царински пломби и пломби, таквите операции се дозволени по соодветно известување за царинскиот орган, во регионот на чија активност се вршат такви операции, во електронска или писмена форма.
 3. Постапка за вршење на царински операции во врска со добивање дозвола од царинскиот орган за истовар, претовар (претовар) и други карго операции со стока што се превезува во согласност со царинската постапка за царински транзит низ царинската територија на Унијата, како и за замена возилата што носат ваква стока или со известување на царинскиот орган за извршување на таквите операции, ги утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)
 4. Царинскиот орган има право да одбие да издаде дозвола за вршење на карго операции со стока што се превезува во согласност со царинската постапка на царински транзит низ царинската територија на Унијата, доколку има забрана за такво работење во транспортот (испорака) документи, документи со кои се потврдува усогласеноста со ограничувањата или други документи издадени од владини агенции.
 5. На барање на лицето, со дозвола на царинскиот орган, товарните работи со стоки пренесени во согласност со царинската постапка на царински транзит низ царинската територија на Унијата можат да се вршат надвор од работното време на царинскиот орган.

Член 149. Мерки преземени во случај на несреќа, виша сила или други околности што се јавуваат при превоз (превоз) на стока во согласност со царинската постапка на царинскиот транзит

 1. Во случај на несреќа, виша сила или други околности што го спречуваат превозникот да ги почитува обврските предвидени во член 150 од овој законик, превозникот е должен да ги преземе сите мерки за да се осигури безбедноста на стоките и возилата, веднаш информирајте го најблискиот царински орган за овие околности и локацијата на стоката, како и за транспортната стока или да обезбеди нивно пренесување (превоз) (доколку неговото возило е оштетено) до најблискиот царински орган или на друго место определено од царинскиот орган
  Царинскиот орган кој добил порака за овие околности е должен да ги извести царинскиот орган за поаѓање и царинскиот орган за дестинација за настанатите околности што го спречуваат превозот (превозот) на стока во согласност со царинската постапка на царинскиот транзит .
 2. Постапката за вршење царински операции во несреќа, виша сила или други околности што се јавуваат при превоз (превоз) на стока во согласност со царинската постапка на царински транзит ја утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)
 3. Трошоците направени од превозникот во врска со усогласеноста со барањата од став 1 на овој член не ги надоместуваат царинските органи.

Член 150. Обврски на превозникот за време на превозот (превозот) на стока во согласност со царинската постапка на царинскиот транзит

 1. Кога превезува (превезува) стока во согласност со царинската постапка на царински транзит, превозникот, без оглед дали е декларирач на стока ставена под ваква царинска постапка, со исклучок на случајот наведен во ставот 2 на овој член, е должен:
  1. доставува стоки и документи за нив во временскиот период утврден од царинскиот орган за поаѓање до местото на испорака на стоки, по одреден пат на транспорт (превоз) на стоки, доколку е утврден;
  2. гарантира безбедност на стоки, царински пломби и пломби или други средства за идентификација, доколку се користени;
  3. спречи истоварување, претовар (претовар) и извршување на други товарни операции со стока што се превезува (превезува) во согласност со царинската постапка на царински транзит, како и замена на возила што превезуваат таква стока, без дозвола на царинските органи, освен за случајот предвиден во став 2 член 148 од овој законик.
 2. Во случај превозот (превозот) на стока да се изврши со користење на два или повеќе видови на превоз, давачките наведени во став 1 на овој член се наметнуваат на декларантот за стока ставена во царинска постапка на царински транзит.
 3. Во случај на недоставување на стока пренесена со железница, ставена под царинска постапка на царински транзит, до местото на испорака на стока утврдена од царинскиот орган за поаѓање, секој железнички превозник на земјите-членки што ја прифатиле оваа стока за превоз е должен да обезбеди, на барање на царинскиот орган, информации за овие неподнесени стоки. Соодветното барање и информации може да се пренесат и во писмена форма и со користење на информациони системи и информатичка технологија.

Член 151. Завршување и прекинување на царинската постапка на царинскиот транзит

 1. Царинската постапка на царинскиот транзит завршува по испораката на стоката до местото на испорака на стоката, утврдена од царинскиот орган за поаѓање.
 2. На местото на испорака на стоки, пред завршувањето на царинската постапка на царинскиот транзит, стоката се става во зоната за царинска контрола, вклучително и без истовар на стоката од возилото на кое е доставена.
  Стоките се ставаат во зоната на царинска контрола во кое било време од денот.
 3. Да се ​​заврши царинската постапка на царински транзит, превозникот или, доколку тоа е предвидено со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање, декларант стоката ставена во царинска постапка на царински транзит мора да достави декларација за транзит до целниот царински орган, како и други документи што му се достапни:
  1. во однос на стока што се превезува по пат - во рок од 3 часа од моментот на нивното пристигнување на местото на испорака на стоката, и во случај на пристигнување на стока надвор од работното време на царинскиот орган - во рок од 3 часа од моментот на започнување со работа на овој царински орган;
  2. во врска со стоката што се превезува со користење на воден, воздушен или железнички транспорт - за време утврдено со технолошкиот процес (распоред) на пристаништето, аеродромот или железничката станица за време на меѓународниот превоз или друг период утврден со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.
 4. Во име на превозникот, дејствијата предвидени во став 3 на овој член можат да ги вршат лица кои дејствуваат во име на таков превозник, доколку тоа е дозволено во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.
 5. Превозникот е должен на барање на царинскиот орган да ја претстави стоката.
 6. Царинскиот орган на дестинација, во рок од 1 час од датумот на доставување на документите наведени во став 3 на овој член, го регистрира нивното поднесување на начин пропишан со законодавството на земјите-членки за царинското регулирање.
 7. Царинскиот орган за дестинација ја завршува царинската постапка на царински транзит што е можно поскоро, но не подоцна од 4 часа од работното време на царинскиот орган од моментот на регистрација на поднесувањето на документите наведени во став 3 на овој член, и ако поднесувањето на такви документи е регистрирано за помалку од 4 часа пред истекот на работното време на царинскиот орган, - во рок од 4 часа од моментот на почетокот на работното време на овој царински орган.
 8. Доколку царинскиот орган одлучи да изврши царинска инспекција, рокот за завршување на царинската постапка на царински транзит со писмено одобрение од раководителот (раководителот) на царинскиот орган на дестинација, неговиот овластен заменик раководител (заменик раководител) на царинската органот за дестинација или лицата што ги заменуваат, може да се продолжи за време потребно за царинска инспекција, но не повеќе од 10 работни дена од следниот ден од денот на регистрација на поднесувањето на документите наведени во став 3 на овој член, освен ако законодавството на земјите-членки утврдува пократок период во зависност од видот на транспортот со кој превозот (превозот) на стоката.
 9. Завршувањето на царинската постапка за царински транзит се формализира со користење на информацискиот систем на царинскиот орган преку генерирање на електронски документ или со ставање соодветни ознаки на транзитната декларација или други документи што се користат како транзитна декларација.
 10. Постапката за вршење царински операции поврзани со завршување на царинската постапка за царински транзит, вклучително и во зависност од видот на транспортот со кој се врши превозот (превозот) на стока, ја утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)
 11. Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да утврди случаи кога постапувањето на царинската постапка за царински транзит завршува со поставување стока за привремено чување, регистрација на царинска декларација, пуштање на стока, поаѓање на стока од царинското подрачје на унијата, како и задржување на стоки од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
  Постапката за извршување царински операции поврзани со завршување на царинската постапка на царински транзит, вклучително и во зависност од видот на транспортот со кој се врши превозот (превозот) на стока, во овие случаи е утврдена со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.
 12. Во случајот предвиден во став 7 од членот 145 на овој законик, како и ако стоката е доставена до царински орган различен од царинскиот орган за дестинација, царинската постапка за царински транзит завршува на начин пропишан со овој член.
 13. Доколку стоката не е целосно или делумно доставена до местото на испорака на стоката, а царинската постапка не е завршена во случаите предвидени во став 12 на овој член, царинската постапка за царински транзит ќе се прекине.
  Постапка за вршење царински операции поврзани со престанок на царинска постапка за царински транзит, временска рамка во која царинската постапка за царински транзит е предмет на раскинување, како и постапка за формализирање на прекинување на царинската постапка за царински транзит ги утврдува Комисијата. (видете ја Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 170 од 13.12.2017 година)
 14. Кога стоките се испорачуваат во зоната за царинска контрола создадени во структури, простории (делови од простории) и (или) во отворени области (делови од отворени области) на овластен економски оператор што поседува сертификати од втор или трет вид, царинската постапка на царинскиот транзит завршува со карактеристиките утврдени во членот 440 од овој законик.

Член 152. Царинско работењенаправено по испорака на стоки до местото на испорака на стоки

 1. Освен ако не е поинаку предвидено со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината, по регистрација од страна на царинскиот орган на одредиштето за поднесување документи наведени во став 3 на член 151 од овој законик, лицата наведени во потстав 1 - 3 од став 1 од Член 83 од овој законик се должни да вршат царински работи поврзани со ставање стока за привремено чување или нивна царинска декларација:
  1. во однос на стока превезена по пат, најдоцна до 8, работното време на царинскиот орган по регистрацијата на доставувањето документи од страна на царинскиот орган одредиште;
  2. во врска со стоката што се превезува со употреба на бродови, авиони или железнички превоз - за време утврдено со технолошкиот процес (распоред) на пристаништето, аеродромот или железничката станица за време на меѓународниот превоз или друг период утврден со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива .
 2. Што се однесува до стоката што се превезува со употреба на пловни објекти, треба да се изврши царинско работење поврзано со поставување стока за привремено складирање од страна на лицата наведени во ставот шест од потстав 1 и потстав 4 од став 1 на член 83 од овој законик.
 3. Во случај лицата наведени во потставот 1 - 3 од ставот 1 на членот 83 на овој законик да не вршат царински работи предвидени со став еден од став 1 на овој член, превозникот е должен да изврши царински работи поврзани со поставување стока за привремено складирање во согласност со Поглавје 16 од овој законик, најдоцна во рок од 1 работен ден по денот на регистрација од страна на царинскиот орган на дестинацијата за доставување на документи.
  Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да ги утврди условите и (или) постапката за известување на превозникот за пропустот од страна на лицата наведени во потстав 1 - 3 од став 1 на член 83 од овој законик за царинско работење во врска со поставување стока за привремено чување или нивна царинска декларација. (видете ја наредбата на Министерството за финансии на Русија бр. 57n од 16.04.2019 година)
 4. Одредбите од ставовите 1 - 3 на овој член не се применуваат ако е направена прелиминарна царинска декларација во врска со стоката.
 5. При вршење на царински работи во врска со царинската декларација на стоки, во согласност со ставот 1 на овој член, лицата наведени во потставот 1 - 3 од ставот 1 на членот 83 од овој законик се должни да извршат царински работи поврзани со поставување на стока за привремено складирање во согласност со Поглавје 16 од овој законик, во рок од 3 часа од датумот на прием:
  1. дозвола на царинскиот орган да ја поништи царинската декларација во согласност со член 113 од овој законик;
  2. одлуката на царинскиот орган да го суспендира периодот за пуштање на стока во согласност со член 124 од овој законик;
  3. одбивање да се ослободи стока во согласност со член 125 од овој законик.
 6. Стоките за кои царинските работи утврдени со овој член не биле извршени во временските периоди наведени во ставовите 1 и 5 на овој член, царинските органи ги задржуваат во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 7. Одредбите на овој член не се применуваат:
  1. во однос на стоките на Унијата пристигнати на царинското подрачје на Унијата и странските стоки наведени во став 4 на член 302 од овој законик, ставени под царинска постапка на царински транзит за превоз (превоз) низ територијата на држава што не е член на Унијата;
  2. во врска со меѓународните поштенски пратки;
  3. по завршувањето на царинската постапка на царински транзит на местото на поаѓање за стоки извезени од царинската територија на Унијата;
  4. по завршувањето на царинската постапка за царински транзит во однос на стоката доставена до царинската зона на контрола, создадена во структури, простории (делови од простории) и (или) на отворени простори (делови од отворени области) на овластен економски оператор што поседува сертификати од втор или трет вид.

Член 153. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки за странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на царински транзит, за време на транспорт (транспорт) преку царинска територија на Унијата, крајниот рок за нивно плаќање и пресметката

 1. Обврска за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена во царинска постапка на царински транзит, произлегува:
  1. од декларантот - од моментот на регистрација од страна на царинскиот орган на транзитната декларација;
  2. од железнички превозник на земја-членка што прифати стока ставена под царинска постапка на царински транзит за железнички превоз на територијата на една од земјите-членки на начин пропишан со меѓународните договори од областа на железничкиот транспорт и актите на Совет за железнички транспорт на земјите-членки на Комонвелтот на независни држави, ако преносот на стока се врши помеѓу железнички превозници на земјите-членки, или на начин пропишан со законодавството на земјите-членки во областа на транспортот, доколку преносот на стока се врши помеѓу железнички превозници на една земја-членка, од моментот кога стоката е прифатена за превоз на пропишан начин.
 2. Обврска за плаќање на специјални, антидампинг, контраинарни давачки не настанува кога стоките за лична употреба и меѓународната пошта се ставаат под царинска постапка за царински транзит.
 3. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на царински транзит е раскината од декларантот, како и од железничкиот превозник на членката Држава наведена во потстав 2 од став 1 на овој член што врши превоз (превоз) на стока до местото на испорака на стока, утврдена од царинскиот орган за поаѓање, во случај на следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка на царински транзит во согласност со член 151 од овој законик, освен за случајот наведен во потстав 2 на овој став;
  2. прифаќање на стоки од овластен економски оператор во согласност со член 440 од овој законик;
  3. пласирање на стоки, за кои е прекинат ефектот на царинската постапка на царински транзит, за привремено чување во согласност со став 6 од членот 129 на овој законик;
  4. пласирање на стоки за кои царинската постапка на царински транзит е прекината според царинските постапки во согласност со став 7 од членот 129 на овој законик;
  5. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 6 на овој член;
  6. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски стоки, рокот за плаќање на увозните царини дојдоа даноци, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки;
  7. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка на царински транзит - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што се појавија при регистрација на транзитна декларација;
  8. укинување на транзитна декларација во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, посебни, антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на транзитна декларација;
  9. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  10. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  11. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 4. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки за странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на царински транзит ја раскинува железничкиот превозник на земјата-членка што ја пренесе стоката ставена под царинска постапка на царински транзит, транспортирана со превоз, железнички превозник на друга земја-членка на начин утврден со меѓународни договори од областа на железничкиот транспорт и акти на Советот за железнички транспорт на земјите-членки на Заедницата на независни држави , или железнички превозник на сопствената земја-членка на начин утврден со законодавството на земјите-членки во областа на транспортот, при пренесување на стока во согласност со утврдената постапка.
 5. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки е предмет на извршување доколку стоките не се доставени до местото на испорака на стоките во времето на царинскиот транзит утврдено од царинскиот орган и царинската постапка не е завршен во случаите предвидени во став 12 на член 151 од овој кодекс.
  По настанувањето на оваа околност, датумот на ставање на стоката под царинска постапка на царински транзит се смета за краен рок за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки.
 6. По настанување на околностите наведени во ставот 5 на овој член, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки се плаќаат како странска стока ставена во царинска постапка на царински транзит да е ставена под царинска постапка за ослободување за домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царински давачки, даноци и во врска со стоки за лична употреба - како да е пуштена во слободен промет добра за лична употреба.
  За пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на транзитната декларација.
  Доколку царинскиот орган нема точна информација за стоката (природата, името, количината, потеклото и (или) царинската вредност), основата за пресметување на увозните царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што треба да се платат се утврдува врз основа на царинското тело на информации, а класификацијата на стоките се врши земајќи го предвид ставот 3 на членот 20 од овој законик. Ако кодовите на стоки во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност се утврдуваат на ниво на групирање со број на знаци помали од 10:
  • за пресметка на увозни царини се применува највисоката стапка на увозни царини што одговараат на стоките вклучени во таквата групација;
  • за пресметување на даноците, се применуваат највисоки стапки на данок на додадена вредност и највисоки стапки на акцизи (акциза или акциза) што одговараат на стоките вклучени во таквата група, во однос на кои е највисока од стапките утврдени се царински давачки за увоз;
  • за пресметка на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, се применува највисоката стапка на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што одговараат на стоките вклучени во таквата групација, земајќи го предвид осмиот став од оваа клаузула.
 7. Посебните, антидампинг, контраиналните давачки се пресметуваат врз основа на потеклото на стоката, потврдено во согласност со Поглавје 4 од овој законик и (или) други информации потребни за утврдување на наведените давачки. Доколку не е потврдено потеклото на стоката и (или) другите информации потребни за утврдување на наведените давачки, специјалните, антидампинг, контралинтни давачки се пресметуваат врз основа на највисоките стапки на специјални, антидампинг, контралинтни давачки утврдени за стоки на ист код на стоковната номенклатура на странска економска активност ако класификацијата на стоката е извршена на ниво од 10 карактери, или стоката вклучена во групацијата, ако кодот на стока во согласност со стопанската номенклатура за надворешна економска активност е определено на ниво на групирање со бројот на знаци помалку од 10.
  При утврдување на подоцнежни точни информации за стоката, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраенергични давачки се пресметуваат врз основа на такви точни информации и враќање (неутрализирање) на преплатените и (или) претерано собраните износи на увоз царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки или наплата на неплатени износи во согласност со поглавјата 10 и 11 и членовите 76 и 77 на овој законик.
  Увозните царини и даноците во врска со меѓународните поштенски пратки се предмет на плаќање во износ утврден со став 7 на член 287 од овој законик.
 8. Во случај на ставање стока ставена под царинска постапка на царински транзит за привремено складирање во согласност со став 6 од член 129 од овој законик, или ставање на таква стока под царинска постапка во согласност со став 7 од член 129 од овој законик или притвор на стоки од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) износот на царинските давачки, даноците, специјалните, антидампинг, контралиминарните давачки платени и (или) собрани во согласност со овој член, се предмет на враќање (неутрализирање) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.
 9. Доколку обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраквентни давачки во согласност со став 3 од членот 62 на овој законик е обезбедено од лице друго освен декларант за стока ставена под царинска постапка на царински транзит, таквото друго лице е солидарно и поединечно обврзано да плаќа царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки со декларантот.
 10. Ако возила меѓународниот превоз со странска стока ставен во царинска постапка на царински транзит е придружуван од организација утврдена во согласност со законодавството на земја-членка во согласност со став 3 на член 343 од овој законик, таквата организација е солидарно должна да плаќајте увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки со декларантот.
 11. Во случај кога за време на превоз на стока со железница, декларантот за стока ставен под царинска постапка на царински транзит не бил железнички превозник на земјата-членка која ја прифатила стоката ставена под царинска постапка на царински транзит за превоз во согласност со постапката утврдена со меѓународни договори од областа на железничкиот транспорт и актите на Советот за железнички транспорт на земјите-членки на Заедницата на независни држави или законодавството на земјите-членки во областа на транспортот, таквиот железнички превозник е заеднички и повеќе обврзани да плаќаат увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки со декларантот.

Член 154. Одговорност на лица во случај на повреда на царинската постапка на царински транзит

 1. Во случај на недоставување на целата стока ставена под царинска постапка на царински транзит и документи за нив до местото на испорака на стоки, лицата наведени во член 150 од овој законик ќе одговараат во согласност со законодавството на членот Држава, чиј царински орган ја ослободи стоката во согласност со царинската постапка царински транзит.
  Во други случаи на неисполнување на обврските за време на превозот (превозот) на стока во согласност со царинската постапка на царинскиот транзит, вклучително и во случај на недоставување на дел од стоката ставена под царинска постапка на царински транзит, лицата наведени во член 150 од овој законик одговараат во согласност со законодавството на земјата-членка на чија територија е откриено повредата.
 2. Одговорност за неисполнување на обврските на превозникот при транспорт на стока со железница во согласност со царинската постапка на царински транзит паѓа на товар на железнички превозник кој прифатил стока за превоз преку територијата на една од земјите-членки на начин утврден со меѓународни договори од областа на железничкиот транспорт и акти на Советот за железнички транспорт на држави - членки на Комонвелтот на независни држави или законодавството на земјите-членки од областа на транспортот, доколку преносот на стока се врши помеѓу железнички превозници на една земја членка.
  За неисполнување на обврските за време на превоз на стоки со железница во согласност со царинската постапка на царински транзит, железничкиот превозник наведен во првиот став на оваа клаузула е одговорен во согласност со законодавството на земјата-членка, за превоз преку територијата на која се прифаќаат стоките.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...