Мени

Бесцаринска царинска постапка

Член 243. Содржина и примена на царинската постапка за трговија без царина

 1. Царинска постапка трговија без царина - царинска постапка што се применува на странски стоки и стоки на Унијата, во согласност со која таквата стока се наоѓа и се продава на мало во безцарински продавници без плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки во однос на странска стока, предмет на условите за ставање стока во оваа царинска постапка и нивната употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Се продаваат стоки ставени во царинска постапка на бесцаринска трговија:
  1. поединци кои ја напуштаат царинската територија на Унијата;
  2. поединци кои пристигнуваат на царинската територија на Унијата;
  3. физички лица кои патуваат од една земја-членка во друга земја-членка и физички лица кои влегуваат во една земја-членка од друга земја-членка;
  4. дипломатски претставништва, конзуларни претставништва, мисии на држави во меѓународни организации, меѓународни организации или нивни мисии лоцирани на царинското подрачје на Унијата, како и членови на дипломатскиот персонал на дипломатската мисија, конзуларни службеници и членови на нивните семејства кои живеат со нив, персоналот (вработените, службениците) на претставниците на државите во меѓународните организации, меѓународните организации или нивните претставници;
  5. други организации или нивни репрезентации и нивниот персонал, доколку таквата имплементација е предвидена во согласност со законодавството на земјата-членка на чие подрачје се наоѓаат такви организации или нивни претставници.
 3. Стоките ставени под царинска постапка на бесцаринска трговија се продаваат на лица наведени во потстав 1 - 3 од став 2 на овој член во бесцарински продавници кои работат на места каде што стоката се преместува преку царинската граница на Унијата.
 4. Продажба на стоки на лица наведени во потстав 2 од став 2 на овој член е дозволена во бесцарински продавници кои работат во места за движење на стоки преку царинската граница на Унијата со воздушен и воден транспорт, и ако тоа е утврдено од страна на законодавството на земјите-членки, исто така, во местата на движење на стоки преку царинската граница на Унијата со други превозни средства.
  Списокот на места за движење на стоки преку царинската граница, во кој продажбата на стоки на лица наведени во потстав 2 од став 2 на овој член, се утврдува со законодавството на земјите-членки.
 5. Продажбата на стоки на лица наведени во потстав 3 од став 2 на овој член е дозволена во бесцарински продавници кои работат на места каде што стоките се пренесуваат преку царинската граница на Унијата по воздушен пат.
 6. Стоките ставени под царинска постапка на бесцаринска трговија се продаваат на лица наведени во потставите 4 и 5 од став 2 на овој член во бесцарински продавници утврдени во согласност со законодавството на земјите-членки.
 7. Унија за стокиставени под царинска постапка на бесцаринска трговија, продадени на физички лица наведени во потстав 1 од став 2 на овој член, го губат статусот на стока на Унијата.
  Стоките на Унијата ставени под царинска постапка на бесцаринска трговија продадени на лица наведени во потставот 2-5 од став 2 на овој член го задржуваат статусот на стока на Унијата.
  Странски стоки, ставени под царинска постапка на бесцаринска трговија, продадени на лица наведени во потставите 4 и 5 од став 2 на овој член, откако таквата продажба ќе добие статус на стока на Унијата.
 8. Царинската постапка без царина не се однесува на стоки забранети за промет во согласност со законодавството на земјата-членка на чија територија се наоѓа бесцаринската продавница.
  Комисијата има право да го утврди списокот на други стоки за кои не се применува царинска постапка на бесцаринска трговија. (Видете Одлука на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 203 од 11.12.2018 година)
 9. Без ставање под царинска постапка на безцарински шопинг, безцаринските продавници можат да ја сместат и користат стоката неопходна за да се обезбеди функционирање на овие бесцарински продавници.

Член 244. Услови за ставање стока под царинска постапка на бесцаринска трговија и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Услов за ставање стока под царинска постапка на бесцаринска трговија е усогласеност со забраните и ограничувањата во согласност со член 7 од овој законик.
 2. Декларант за стока ставена во царинска постапка на бесцаринска трговија може да биде само лице кое е сопственик на бесцаринска продавница во која ќе се наоѓа и продава оваа стока.
 3. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка за бесцаринска трговија се:
  1. наоѓање стока во бесцарински продавници;
  2. продажба на стоки во бесцарински продавници на лица наведени во став 2 на член 243 од овој законик;
  3. усогласеност со условите за продажба на одредени категории странски стоки ставени во царинска постапка на бесцаринска трговија, предвидени во член 245 од овој законик.

Член 245. Услов за продажба на бесцарински продавници на одредени категории стоки ставени во царинска постапка на безцарински шопинг

Стоки како што се алкохолни пијалоци и пиво, тутун и производи од тутун, ставени во царинска постапка на бесцаринска трговија, се продаваат во бесцарински продавници на лица наведени во потстав 2 од став 2 на член 243 од овој законик, во квантитативни норми , во рамките на кој стоки за лична употреба увезени на царинската територија на Унијата без да плаќаат царински давачки и даноци.

Член 246. Завршување и прекинување на царинската постапка за безцаринска трговија

 1. Дејството на царинската постапка за бесцаринска трговија завршува со продажба на стока ставена во оваа царинска постапка во бесцарински продавници на лица наведени во став 2 на член 243 од овој законик, со исклучок на продажба на странска стока на лица наведени во потстав 3 од став 2 на член 243 од овој законик.
 2. При продажба на странска стока ставена во царинска постапка на бесцаринска трговија во бесцарински продавници на лица наведени во потстав 3 од став 2 на член 243 од овој законик, дејството на царинската постапка за бесцаринска трговија се завршува со ставање овие странски добра под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 3. Декларацијата за стока во врска со странска стока утврдена во став 2 на овој член, за нивно ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, сопственикот на бесцаринската продавница мора да ја достави најдоцна до 10-оди ден од месецот што следи по месецот на продажба на овие добра.
  Во случај на одбивање на пуштање на стока, изјавата за стока во однос на наведената стока за нивно сместување во рамките на царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка, сопственикот на бесцаринската продавница мора да ја достави најдоцна во рок од 5 работни дена од ден по денот на одбивањето да се ослободи стоката.
 4. Царинската постапка без царина за странска стока ставена во царинска постапка без царина може да се прекине:
  1. ставање стока под царински постапки што се применуваат на странска стока под условите предвидени со овој законик;
  2. пуштање на стока за употреба како стока што се извезува од царинското подрачје на Унијата на бродови или авиони, во согласност со Поглавје 39 од овој законик.
 5. Дејството на царинската постапка без давачки во врска со стоките на Унијата ставени во царинска постапка без царина може да се прекине:
  1. ставање стока под царинска постапка за извоз;
  2. извоз на стока од бесцаринска продавница на царинското подрачје на Унијата врз основа на декларацијата на декларантот за таква стока.
 6. Во случај продавницата за бесцарини да престане да работи во рок од 3 месеци од следниот ден кога ќе престане да работи споменатата бесцаринска продавница, странската стока ставена во царинска бесцаринска постапка подлежи на царински постапки што се применуваат на странски стоки и стоки на Унијата - во просториите. под царинска постапка за извоз или извоз од бесцаринска продавница на царинската територија на Унијата.
  Доколку ваквите дејствија не се извршат во наведениот рок, царинската постапка за безцаринска трговија по овој период е прекината, а стоките се задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.

Член 247. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на бесцаринска трговија, крајниот рок за нивно плаќање и нивната пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена во царинска постапка на бесцаринска трговија се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стоката.
 2. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на бесцаринска трговија, декларантот ја прекинува со настанување на следниве околности:
  1. продажба на оваа стока на лицата наведени во потстав 1, 2, 4 и 5 од став 2 на член 243 од овој законик;
  2. пласирање на оваа стока, продадена на лица наведени во потстав 3 од став 2 на член 243 од овој законик, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка;
  3. поставување на оваа стока под царинските постапки предвидени со овој законик, вклучително и ставањето на оваа стока под царински постапки по настанувањето на околностите наведени во потстав 2 од став 4 на овој член и (или) нивно пуштање во употреба како набавка извезувани од царинската територија на Унијата на бродови или авиони, во согласност со Поглавје 39 од овој законик;
  4. пласирање на стоки, за кои е прекинат ефектот на царинската постапка за безцаринска трговија, според царинските постапки во согласност со став 7 од член 129 од овој законик;
  5. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 5 на овој член;
  6. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски стоки, рокот за плаќање на увозните царини дојдоа даноци, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки;
  7. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка на бесцаринска трговија - во врска со обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стоки;
  8. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  9. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  10. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  11. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е предмет на исполнување со настанување на околностите наведени во став 4 на овој член.
 4. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е:
  1. во случај на повреда на условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на бесцаринска трговија - денот на извршување на дејствија што ги кршат утврдените услови за употреба на стоки, и ако овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка на бесцаринска трговија;
  2. во случај на загуба на странска стока, освен уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или непоправлива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, - ден на загуба на стока, и доколку овој ден не е утврден, - ден на ставање на стоката под царинска постапка на бесцаринска трговија;
  3. ако, во периодот наведен во став 3 од став 246 на член 3 од овој законик, во врска со странска стока продадена на лица наведени во потстав 2 од став 243 на член 3 од овој законик, не е доставена декларација за стока, - последниот ден од периодот наведен во став 246 од клаузула XNUMX на член XNUMX од овој законик;
  4. ако, во периодот определен во став два од став 3 на член 246 од овој законик, во врска со странска стока продадена на лица наведени во потстав 3 од став 2 на член 243 од овој законик, не е доставена декларација за стока, - последниот ден од периодот наведен во став два од клаузула 3 на член 246 од овој законик.
 5. По настанување на околностите наведени во став 4 на овој член, увозни царини, даноци, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки подлежат на плаќање, како странските стоки ставени во царинска постапка на бесцаринска трговија да се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
  За пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на бесцаринска трговија.
 6. За износите на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 5 на овој член, се плаќа камата, како да е одложено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од датумот на ставање на стоката под царинска постапка безцаринска трговија на денот на истекот на рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
 7. Во случај на ставање стока под царинските постапки предвидени со овој законик, и (или) нивно пуштање во употреба како набавка што се извезува од царинското подрачје на Унијата на бродови или авиони, во согласност со Поглавје 39 од овој законик по исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени и (или ) собрани во согласност со овој член подлежат на поврат (надомест) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација