Потребни документи и информации за државна регистрација на производи воведени за прв пат, увезени на територијата на Руската Федерација за прв пат

Заради издавање на документ со кој се потврдува безбедноста на производите, се доставуваат следниве документи, освен ако со техничките прописи на Царинската унија поинаку не е предвидено:

ЗА ПРОИЗВОДИ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ТЕРИТОРИЈА НА ЦАРИНАТА УНИЈА:

 1. изјава
 2. копии на документи во согласност со кои се произведуваат производите (стандарди, спецификации, прописи, технолошки упатства, спецификации, рецепти, информации за составот), заверени од производителот (производител);
 3. писмено известување на производителот (производител) дека производите произведени од него (примероци на производи) ги исполнуваат барањата на документите во согласност со кои се произведува (како известување се прифаќаат: копии од сертификат за квалитет, пасош за безбедност (квалитет), потврди за квалитет заверени од производителот ( производител), или писмо од производителот (обезбеден е еден од наведените документи);
 4. документ на производителот (производителот) за примена (работа, употреба) на контролирана стока (упатства, прирачници, прописи, препораки) или нивна копија заверена од апликантот (доколку ги има);
 5. копии од етикети (пакување) или нивни распоред за контролирана стока, заверени од апликантот;
 6. копии од документи за специфичната активност на биолошки активен додаток на храна (за препарати што содржат непознати компоненти, неофицијални рецепти), заверени од апликантот;
 7. акт за земање примероци (примероци);
 8. декларација на производителот (производител) за присуство на генетски модифицирани (трансгенски) организми, наноматеријали, хормони, пестициди во прехранбени производи;
 9. протоколи за истражување (тест) (акти на хигиенско испитување), научни извештаи, стручни мислења, извадок од обединет државен регистар на правни лица или унифициран државен регистар на индивидуални претприемачи (опционално);

 

ЗА КОНТРОЛИРАНИ СТОКИ ИЗРАБОТУВАНИ НАД ЦАРИНСКАТА ТЕРИТОРИЈА НА ЦАРИНСКАТА УНИЈА:

 1. примена;    
 2. копии на документи во согласност со кои се произведуваат производите (стандарди, технички услови, регулативи, технолошки упатства, спецификации, рецепти, информации за составот), заверени во согласност со законодавството на Страната во која се спроведува државната регистрација;    
 3. декларации на производителот (производител) за присуство на генетски модифицирани организми, наноматеријали, хормони, пестициди во прехранбени производи;    
 4. документ на производителот (производителот) за примена (работа, употреба) на контролирана стока (упатства, прирачници, прописи, препораки) или нивна копија заверена од апликантот (доколку ги има);    
 5. писмено известување на производителот (производител) дека производите произведени од него (примероци на производи) ги исполнуваат барањата на документите во согласност со кои се произведува (како известување се прифаќаат: копии од сертификат за квалитет, пасош за безбедност (квалитет), сертификат за анализа, сертификат за квалитет, сертификат за бесплатна продажба или писмо од производителот, заверено во согласност со законодавството на Страната во која се спроведува државната регистрација (е обезбеден еден од наведените документи);    
 6. копии од етикети на производи (пакување), заверени од апликантот;    
 7. оригинали или копии на документи за специфичната активност на биолошки активен додаток на храна (за препарати кои содржат непознати компоненти, неофицијални рецепти), заверени во согласност со законодавството на Страната во која се врши државна регистрација;    
 8. оригинали или копии од документи за токсиколошките карактеристики на лекот (за пестициди, агрохемикалии, производи за заштита на растенија и регулатори за раст на растенијата), заверени во согласност со законодавството на страната во која се спроведува државната регистрација;    
 9. копија од документот на надлежните здравствени органи (други државни овластени тела) на земјата во која биолошки активен додаток на храна, додаток на храна, средство за дезинфекција (дезинсекција, дератизација), козметички производи, потврдувајќи ја безбедноста и дозволувајќи слободен промет на овие производи на територијата на производната држава ( производител), заверен во согласност со законодавството на Страната во која се спроведува регистрацијата, или информациите на производителот за отсуство на потреба за таков документ;   
 10. протоколи за истражување (тестирање) (акти на хигиенско испитување), научни извештаи, стручни мислења;    
 11. копии од документи со кои се потврдува увозот на примероци на контролирана стока на царинското подрачје на царинската унија, заверени во согласност со законодавството на страната во која се спроведува државната регистрација;

Преводите на документите на производителот (производителот) на странски јазици мора да бидат заверени во согласност со законодавството на страната во која се спроведува државната регистрација.

Одговорноста за точноста на документите дадени за издавање на документ со кој се потврдува безбедноста на производите (стоките) лежи на барателот.

Можноста за плаќање на персонален данок на доход од фиксниот приход на CFC беше воведена за физички лица во 2020 година. Покрај тоа, се однесува на сите компании контролирани од даночниот обврзник.
00:35 02-03-2021 Повеќе детали ...
Експертите од Роструд објасниле дали работодавачот има право да го смени распоредот на работата без да наведе причини.
23:05 01-03-2021 Повеќе детали ...
BUKH.1C ги поканува читателите да кажат кои теми ве интересираат во моментот. И, ќе се обидеме да обезбедиме следните статии и материјали на нашата веб-страница да одговорат на вашите прашања.
22:23 01-03-2021 Повеќе детали ...
Владата ги одобри правилата за доделување субвенции на банки, кои ќе издадат повластени заеми на организации и индивидуални претприемачи во 2021 година за обновување на претприемничката активност.
22:00 01-03-2021 Повеќе детали ...