Мени

Поглавје 19 - Општи одредби за царинските постапки

Член 127. Примена на царински постапки

 1. Стока пренесена преку царинската граница на Унијата и друга стока во случаите утврдени со овој законик за наоѓање и употреба на царинското подрачје на Унијата, извоз од царинското подрачје на Унијата и (или) наоѓање и користење надвор од царината територијата на Унијата, се предмет на ставање под царински постапки, освен ако со овој законик поинаку не е предвидено.
 2. Во зависност од целите на наоѓање и користење на стоки на царинското подрачје на Унијата, нивниот извоз од царинското подрачје на Унијата и (или) наоѓање и користење на нив надвор од царинското подрачје на Унијата, следниве царински постапки се применуваат на стоки :
 3. Стоката ставена во царинска постапка може да се става под други царински постапки или истата царинска постапка:
  1. да ја заврши царинската постапка под која е ставена стоката;
  2. да ја прекине царинската постапка под која е ставена стоката;
  3. за превоз (превоз) на стока преку царинското подрачје на Унијата и (или) за превоз од еден дел на царинското подрачје на Унијата до друг дел од царинското подрачје на Унијата преку териториите на државите што не се членки на Унијата и (или) по морски пат во согласност со овој законик.
 4. Содржината на царинските постапки и одредбите што ја регулираат постапката за примена на царинските постапки, вклучително и условите за ставање стока под царински постапки, условите и постапките за користење стока во согласност со царинските постапки откако ќе бидат ставени под такви царински постапки, постапката за завршување, прекинување, суспендирање и продолжување на царинските постапки, како и околностите на појавата и престанокот на обврската за плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, периодот и (или) спецификите на нивната пресметка и плаќање во врската со стоката ставена (ставена) под царински постапки или добиената (формирана) стока произведена (примена) во рамките на примената на царинските постапки се утврдени во соодветните поглавја на овој дел, а во случаите предвидени со овој законик - од страна на Комисијата и (или) законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
 5. Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива, покрај условите за ставање стока под царинска постапка, со исклучок на царинската постапка за царински транзит и царинската постапка за преработка надвор од царинската територија, може да утврди таков услов за ставање стоки под царински постапки како обезбедување на исполнување на обврската за плаќање на царински давачки и даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки.

§ 128. Ставање на стока во царинската постапка

 1. Лицата наведени во членот 83 на овој законик имаат право да изберат царинска постапка предвидена со овој законик со барање за царинска декларација на стока или при пријавување стока за пуштање пред поднесување декларација за стока или со увоз на стока во пристаништето територија. СЕЗ или логистички ФЕЗ.
 2. Ставањето стока под царинска постапка започнува од моментот кога царинскиот орган е поднесена со царинска декларација или барање за пуштање на стока до поднесување на декларација за стока, освен ако со овој законик поинаку не е предвидено, и завршува со ослободување на стоки, освен во случајот предвиден во став 1 на член 204 од овој законик.
 3. Ден на ставање стока под царинска постапка е ден на пуштање на стока, освен во случајот предвиден во став 1 на член 204 од овој законик.
 4. Обврската да се потврди усогласеноста со условите за ставање стока во декларираната царинска постапка е на декларантот.
 5. Стоката што е предмет на санитарна и карантин, ветеринарна, карантинска фитосанитарна и други видови државна контрола (надзор) се става под царинска постапка само по спроведувањето на соодветниот вид државна контрола (надзор).
 6. Ако, при воведување на нетарифна регулатива, се дефинираат царински постапки според кои не е дозволено пласман на стока за која е изречена таква мерка, тогаш оваа стока нема да биде предмет на ставање под вакви царински постапки, без оглед од одредбите на овој дел.

Член 129. Завршување, прекинување, прекинување и обновување на царинската постапка

 1. Ефектот на царинските постапки е предмет на завршување во случаите, постапката и условите утврдени со овој законик, и ако тоа е предвидено со овој законик, од страна на Комисијата или законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.
 2. Дејството на царинската постапка се смета за завршено пред истекот на рокот на важење на царинската постапка утврдена од царинскиот орган, доколку царинска декларацијаподнесена за ставање стока во царинска постапка со цел да се заврши оваа царинска постапка, регистрирана од царинскиот орган во периодот предвиден за завршување на царинската постапка, освен во случајот кога царинскиот орган одби да ја пушти стоката во согласност со декларирана царинска постапка или царинската декларација е повлечена во согласност со членот 113 од овој законик.
 3. Во случај на ликвидација на лице кое е декларирач на стока ставена во царинска постапка, законодавството на земјите-членки може да утврди различен временски период, пред чиј истек треба да се заврши царинската постапка, од оној предвиден за со овој законик, а може да се утврдат и лица кои се должни да ги завршат постапките на царинската постапка.
 4. Ефектот на царинските постапки е прекинат во случаите, постапките и условите утврдени со овој законик, и доколку тоа е предвидено со овој законик, од страна на Комисијата или законодавството на земјите-членки за царинско регулирање.
 5. Во случаите предвидени со овој законик, стоката ставена под царинска постапка, чие работење е прекинато, како и стоката добиена (формирана), произведена (примена) како дел од примената на таквата царинска постапка, задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 6. Стока ставена под царинска постапка, чиј ефект е прекинат, како и стоката примена (формирана), произведена (примена) како дел од примената на таквата царинска постапка, а не е задржана од царинските органи во согласност со став 5 од овој член, ќе биде предмет на привремено чување во согласност со поглавјето 16 од овој законик.
 7. Сместено е на царинската територија на Унијата странска стока, за што е прекината дејствувањето на царинската постапка, за понатамошно лоцирање и употреба на царинското подрачје на Унијата или извоз од царинската територија на Унијата, се предмет на ставање под царински постапки што се применуваат на странска стока, со исклучок на случаите предвидени со овој законик.
  Добиена стока (формирана), произведена (примена) како дел од примена на царински постапки, кои се прекинати, за нивно понатамошно лоцирање и употреба на царинското подрачје на Унијата, извоз од царинската територија на Унијата или увоз во такви територијата е предмет на ставање под царинските постапки што се применуваат на овие стоки, во зависност од статусот што го стекнале за време на периодот на царинските постапки, освен за случаите предвидени со овој законик.
  Стоката лоцирана надвор од царинската територија на Унијата, за која е прекината царинската постапка, за понатамошен престој надвор од царинската територија на Унијата, е предмет на ставање под царинските постапки што се применуваат на стоките на Унијата и за увоз во царинска територија на Унијата - според царинските постапки што се применуваат во врска со странски стоки.
 8. Кога стоките се ставаат под царински постапки во согласност со став 7 на овој член по завршувањето на царинските постапки, одредбите на овој законик се применуваат на таквите стоки без да се земат предвид спецификите за пресметување и плаќање на царински давачки, даноци, специјални, анти -дампинг, контраинарни давачки предвидени со овој законик, кои се применуваат при ставање стока во царинска постапка за да се завршат релевантните царински постапки, со исклучок на спецификите предвидени во членот 226 од овој законик.
 9. Работата на царинската постапка може да биде суспендирана со ставање на стока ставена во царинска постапка, или производи за преработка на таква стока под друга царинска постапка, како и во случајот предвиден во став 1 од членот 133 на овој законик.
  Царинските постапки што се користат за суспендирање на работењето на другите царински постапки, како и случаите кога работата на царинската постапка може да биде прекината, ги утврдува овој законик, а доколку тоа е предвидено со овој законик, Комисијата.
  Постапката за суспендирање и продолжување на работењето на царинските постапки во утврдени случаи ја утврдува Комисијата.

Член 130. Продолжување на роковите на важење на царинските постапки

 1. Периодот на важење на царинските постапки утврден од царинскиот орган го продолжува царинскиот орган пред истекот на истиот, а во случаите предвидени со овој законик или законодавството на земјите-членки во согласност со став 3 на член 165 став 3 од Член 178 и став 3 од член 190 на овој законик - по истекот на истиот во рамките на условите предвидени со овој законик, или условите утврдени од Комисијата или утврдени со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање во согласност со овој законик.
 2. Постапката за продолжување на периодот на важење на царинските постапки утврдена од царинскиот орган е утврдена со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.

Член 131. Усогласеност со мерките за заштита на внатрешниот пазар воспоставен во друг облик, освен посебни, антидампинг, контраквентни давачки и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унија, при ставање стока под царина постапка

Усогласеноста со мерките за заштита на внатрешниот пазар, воспоставена во друга форма, освен посебни, антидампинг, контраквентни давачки и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унија, се потврдува при ставање на стока под царина процедури, условите за поставување под кои предвидуваат усогласеност со таквите мерки, освен ако не е поинаку предвидено со овој законик, Договорот на Унијата или актите на Комисијата, со кои се воведуваат такви мерки.

Член 132. Усогласеност со условите за употреба на стоки во согласност со декларираната царинска постапка

1. Обврската да се усогласат со условите за употреба на стоки во согласност со декларираната царинска постапка, предмет на почитување по ставањето на стоката во царинска постапка, ќе се изрече на декларантот, како и на други лица во согласност со овој законик.

2. Лицата наведени во став 1 на овој член се одговорни за кршење на условите за употреба на стоки во согласност со декларираната царинска постапка во согласност со законодавството на земјите-членки.

Член 133. Последици од заплена (заплена), конфискација или претворање во сопственост (приход) на земјата-членка на стоки ставени во царинска постапка

 1. Во случај на одземање на стока ставена под царинска постапка или наметнување на одземање на таква стока во согласност со законодавството на земјите-членки, ефектот на царинската постапка во однос на оваа стока ќе биде суспендиран.
 2. Доколку се донесе одлука за откажување на заплена на стока или за откажување на одземање на стока, царинската постапка се продолжува од наредниот ден од денот кога таквата одлука стапува во сила, или денот определен во таквата одлука.
 3. По продолжувањето на царинската постапка, каматата, чија пресметка и плаќање се обезбедени во согласност со овој дел, за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
 4. Во случај на конфискација или претворање во сопственост (приход) на земја-членка со судска одлука на стока ставена во царинска постапка, ефектот на царинската постапка во врска со оваа стока е прекинат.
 5. Доколку донесувањето на лице до административна или кривична одговорност во согласност со законодавството на земјите-членки е поврзано со непочитување на условите за користење стока во согласност со царинската постапка и признаената неусогласеност повлекува неможност за понатамошна примена од оваа царинска постапка, царинската постапка мора да биде завршена во рок од 15 календарски дена од денот што следи од денот на влегувањето во сила на релевантната одлука за одговорност на лицето.
  Доколку царинската постапка не е завршена во временскиот период утврден во првиот став од оваа клаузула, царинската постапка е прекината, а стоките се задржани од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...