Мени

Верификација на царина, други документи и (или) информации, започна пред пуштањето на стоката

 1. Доколку поднесувањето на царинската декларација не беше придружено со поднесување документи со кои се потврдуваат информациите декларирани во царинската декларација, царинскиот орган има право да побара од декларантот во врска со проверените информации документите, информации за кои се наведени во царинската декларација.
 2. Документите што се бараат во согласност со став 1 на овој член мора да бидат доставени од декларантот најдоцна 4 часа пред истекот на периодот наведен во став 3 од членот 119 ТК ЕАЕУ.
 3. Доколку документите побарани во согласност со став 1 на овој член не се поднесени од декларантот, царинскиот орган одбива да ја пушти стоката во согласност со членот 125 од Царинскиот законик ЕАЕУ.
 4. Царинскиот орган има право да бара комерцијални, сметководствени документи, потврда за потекло и (или) други документи и (или) информации, вклучувајќи писмени објаснувања, неопходни за да се утврди точноста и комплетноста на проверените информации декларирани во царинската декларација, и (или) информациите содржани во други документи, во следниве случаи:
  1. документите поднесени при поднесување царинска декларација или поднесени во согласност со став 2 на овој член не ги содржат потребните информации или не ги потврдуваат соодветно декларираните информации;
  2. царинскиот орган откри знаци на непочитување на одредбите од Царинскиот законик на ЕАЕУ и другите меѓународни договори и акти во областа на царинската регулатива и (или) законодавството на земјите-членки, вклучувајќи ја и неточноста на информациите содржани во такви документи.
 5. Барањето за документи и (или) информации од декларантот во согласност со став 4 на овој член мора да биде оправдано и мора да содржи листа на знаци што укажуваат дека информациите декларирани во царинската декларација и (или) информациите содржани во други документи се уредно не е потврдена или може да биде неточна, листата на дополнително побарани документи и (или) информации, како и роковите за доставување на такви документи и (или) информации... Списокот на бараните документи и (или) информации го одредува службено лице на царинскиот орган врз основа на информациите што се проверуваат, земајќи ги предвид условите на трансакцијата со стоката, карактеристиките на стоката, нивната намена, како и други околности На
 6. Кога барате документи и (или) информации во согласност со став 4 на овој член со цел да се потврдат информациите што влијаат на висината на царинските давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки, царинскиот орган го известува декларантот за можноста за правење ослободување на стоки во согласност со член 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ. Во овој случај, царинскиот орган му испраќа на декларантот пресметка на износот на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки, освен за случаите утврдени во согласност со член 121 од царинскиот законик на ЕАЕУ, кога обезбедувањето гаранција за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, не се потребни никакви противречни давачки.
  Формуларот за пресметување на износот на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, контраиндикации, структурата и форматот на таквата пресметка во форма на електронски документ и постапката за пополнување истите ги одредува Комисијата.
 7. Документите и (или) информациите што се бараат во согласност со став 4 на овој член или објаснувања за причините зошто таквите документи и (или) информации не можат да се поднесат и (или) отсуствуваат, мора да ги достави декларантот:
  1. најдоцна 4 часа пред истекот на периодот наведен во став 3 од членот 119 од Царинскиот законик на ЕАЕУ, доколку барањето за документи и (или) информации е поврзано со верификација на информациите содржани во царинската декларација и документи доставено при поднесување на царинската декларација;
  2. најдоцна 2 часа пред истекот на периодот наведен во став 3 од членот 119 од Царинскиот законик на ЕАЕУ - ако барањето за документи и (или) информации е поврзано со верификација на информациите содржани во царинската декларација и документи поднесени во согласност со став 2 на овој член, а проверените информации не влијаат на висината на царинските давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки;
  3. најдоцна 1 работен ден пред истекот на периодот утврден од царинскиот орган при продолжување на датумот на пуштање на стока во согласност со ставовите 4-6 од членот 119 од Царинскиот законик на ЕАЕУ, - ако барањето за документи и ( или) информациите се поврзани со верификација на информациите содржани во царинската декларација и документите поднесени во согласност со став 2 на овој член, а информациите што се проверуваат влијаат врз висината на царинските давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противтешки давачки.
 8. Ако документите и (или) информациите побарани во согласност со став 4 на овој член, вклучувајќи писмени објаснувања или објаснувања за причините зошто таквите документи и (или) информации не можат да се поднесат и (или) отсуствуваат, не се прикажани во условите утврдени со став 7 од овој член и условот предвиден со член 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ, царинскиот орган одбива да пушти стока во согласност со членот 125 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
 9. Документите и (или) информациите што се бараат во согласност со ставовите 1 и 4 на овој член мора да ги поднесат лицата од кои се бараат, во еден сет (истовремено) за секое барање.
  Заедно со документите и (или) информациите што ги бара царинскиот орган, други документи и (или) информации може да поднесат лицата од кои се бараат со цел да се потврди точноста и комплетноста на информациите декларирани во царинската декларација и (или) информации содржани во други документи.
 10. По завршување на проверката на царината, други документи и (или) информации пред пуштањето на стоката во случај кога документите и (или) информациите поднесени во согласност со овој член или објаснување на причините зошто таквите документи и (или) информации не може да се поднесе и (или) отсуствува, или резултатите од царинската контрола во други форми и (или) царински преглед на стоки и (или) документи извршени како дел од таквата ревизија ја потврдуваат точноста и (или) комплетноста на информациите што се проверуваат, царинскиот орган ја пушта стоката во согласност со член 118 од ТК ЕАЕУ.
 11. По завршување на проверката на царината, други документи и (или) информации пред пуштањето на стоката во случај кога документите и (или) информациите поднесени во согласност со овој член или објаснување на причините зошто таквите документи и (или) информации не може да се поднесе и (или) отсуствува, или резултатите од царинската контрола во други форми и (или) царински преглед на стоки и (или) документи извршени како дел од таквата ревизија не ја потврдуваат точноста и (или) комплетноста на информациите што се проверуваат и (или) не ги елиминираат основите за спроведување на ревизорски обичаи, други документи и (или) информации, царинскиот орган, врз основа на информациите со кои располага, испраќа барање за промена (дополнување) информациите декларирани во царинската декларација, пред пуштањето на стоката во согласност со член 112 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
 12. Доколку верификацијата на царинските и другите документи и (или) информации не може да се заврши во временската рамка за пуштање на стока утврдена со член 119 од Царинскиот законик на ЕАЕУ, вклучително и во врска со неуспехот да се достават документи и (или) информации во роковите утврдени со став 7 на овој член, царинскиот орган го известува декларантот за можноста да пушти стока во согласност со членот 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
 13. Кога стоката се пушта во согласност со член 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ, верификацијата на царината, другите документи и (или) информации се завршува по пуштањето на стоката во согласност со ставовите 14-18 на овој член.
 14. Документите и (или) информациите што ги бара царинскиот орган и не се доставени во временскиот период наведен во став 7 од овој член за да се заврши верификацијата на царината, други документи и (или) информации може да поднесе декларантот по пуштањето на стоката во рок не подолг од 60 календарски дена од денот на регистрацијата на царинската декларација, освен во случајот предвиден во став 2 од членот 314 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
  Верификацијата на царинските, другите документи и (или) информации ја завршува царинскиот орган најдоцна во рок од 30 календарски дена од денот на поднесување на бараните документи и (или) информации, и доколку таквите документи и (или) информации не се доставени во временскиот период утврден со првиот став од овој став - од денот на истекот на тој период.
 15. Доколку документите и (или) информациите доставени во согласност со овој член или објаснувања за причините зошто таквите документи и (или) информации не можат да се поднесат и (или) отсуствуваат, не ги елиминирајте основите за проверка на царината, други документи и ( или) информации, царинскиот орган, пред истекот на периодот утврден со вториот став од став 14 на овој член, има право да побара дополнителни документи и (или) информации, вклучувајќи писмени објаснувања, неопходни за да се утврди веродостојноста и комплетност на проверените информации декларирани во царинската декларација и (или) информации содржани во други документи.
  Ваквите дополнителни документи и (или) информации, вклучувајќи писмени објаснувања, мора да се достават најдоцна во рок од 10 календарски дена од денот на регистрацијата од страна на царинскиот орган на барањето.
 16. Кога испраќате барање за доставување дополнителни документи и (или) информации, вклучувајќи писмени објаснувања, периодот наведен во став два од клаузулата 14 на овој член се суспендира од денот на регистрацијата на царинскиот орган на таквото барање и продолжува од денот кога царинскиот орган добива дополнителни документи и (или) информации, вклучително и писмени објаснувања, и во случај да не ги достави - од денот на истекот на рокот за нивно поднесување.
 17. По завршување на проверката на царината, други документи и (или) информации во случај кога документите и (или) информациите доставени во согласност со овој член или објаснување на причините зошто таквите документи и (или) информации не можат да се поднесат и ( или) се отсутни, или резултатите од царинската контрола во други форми и (или) царински преглед на стоки и (или) документи извршени како дел од таквата ревизија не ја потврдуваат усогласеноста со одредбите од Царинскиот законик на ЕАЕУ, други меѓународни договори и акти во областа на царинската регулатива и законодавството на земјите -членки, во вклучувањето на веродостојноста и (или) комплетноста на информациите што се проверуваат и (или) не ги елиминираат основите за проверка на царината, други документи и ( или) информации, царинскиот орган, врз основа на информациите со кои располага, донесува одлука за измени (дополнувања) на информациите декларирани во царинската декларација, во согласност со член 112 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
 18. По завршување на верификацијата на царината, други документи и (или) информации во случај кога документите и (или) информациите што ги бара царинскиот орган во согласност со ставовите 4 и 15 од овој член, или објаснување на причините зошто таквите документите и (или) информациите не можат да бидат поднесени и (или) отсутни, не поднесени во роковите утврдени со овој член, царинскиот орган, врз основа на информациите што ги има, донесува одлука за измени (дополнувања) до информациите декларирани во царинската декларација, во согласност со член 112 од Царинскиот законик ЕАЕУ.
 19. По завршување на верификацијата на царината, други документи и (или) информации во случај кога документите и (или) информациите доставени во согласност со овој член, резултатите од царинската контрола во други форми и (или) царински преглед на стоки и ( или) документи извршени во рамките на таквата ревизија, ја потврдуваат точноста и (или) комплетноста на проверените информации, царинскиот орган го известува декларантот за завршување на верификацијата на царината, други документи и (или) информации и за можноста за враќање (надоместување) за да се обезбеди исполнување на обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, компензаторни давачки предвидени во согласност со став 1 од членот 121 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.
 20. Враќањето (надоместувањето) на обезбедувањето за исполнување на обврската за плаќање царински давачки, даноци, специјални, анти-дампинг, противвратни давачки се врши во согласност со став 7 од член 63, глава 10 и член 76 од Царинскиот законик на ЕАЕУ.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...