Мени

Реекспорт на царинска постапка

Член 238. Содржина и примена на царинската постапка за реекспорт

 1. Царинска постапка реекспорт - царинска постапка што се применува на странски стоки и стоки на Унијата, во согласност со кои странска стока се извезуваат од царинската територија на Унијата без плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки и (или) со враќање (надоместување) на износите на таквите давачки и даноци во согласност со член 242 од овој законик, и Унија за стоки - без плаќање на извозни царински давачки, предмет на условите за ставање стока под оваа царинска постапка.
 2. Царинската постапка за реекспорт се однесува на:
  1. странска стока увезена на царинското подрачје на Унијата и лоцирана на царинското подрачје на Унијата, вклучувајќи странска стока ставена под царински постапки;
  2. стоки примени (формирани) како резултат на операции за преработка на царинската територија на Унијата (преработка на производи, отпад, со исклучок на отпад наведен во став 3 на член 170 од овој законик и (или) остатоци), за да се заврши царинска постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 1 на член 173 од овој законик;
  3. отпад, со исклучок на отпад наведен во став 3 на член 195 од овој законик, и (или) остатоци што произлегуваат од операции за преработка за домашна потрошувачка, за да се заврши царинската постапка за преработка за домашна потрошувачка во согласност со потстав 1 од став 2 од Член 197 од овој законик;
  4. стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона, за да ја заврши царинската постапка на слободната царинска зона во согласност со потстав 1 од став 5 на член 207 од овој законик;
  5. стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин со цел да се заврши царинската постапка на бесплатен склад во согласност со потстав 1 од став 4 на член 215 од овој законик;
  6. Стока на унијата за која е применета царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, ако стоката се извезува од царинското подрачје на Унијата поради неисполнување на условите на трансакцијата врз основа на која се превезувала стоката преку царинската граница на Унијата, вклучително и во однос на квантитетот, квалитетот, описот или пакувањето, доколку се усогласени со условите утврдени со став 2 на член 239 од овој законик;
  7. стока ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, за која, во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување во Унијата, се применуваат пониски стапки на увозни царини од оние утврдени со унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија, доколку овие стоки се извезуваат од царинското подрачје на Унијата поради неисполнување на условите на трансакцијата врз основа на кои стоките биле пренесени преку царинската граница на Унијата, вклучително и по количина, квалитет, опис или пакување, предмет на условите утврдени со став 2 на член 239 од овој законик.
 3. Стоките на Унијата наведени во потстав 6 од став 2 на овој член, ставени под царинска постапка за реекспорт и реално извезени од царинското подрачје на Унијата, го губат статусот на стока на Унијата.
 4. Дозволено е да се примени царинската постапка за реекспорт во однос на оние што се извезуваат од царинската територија на Унијата:
  1. стоки наведени во потстав 1 од став 3 на член 176 од овој законик, ставени под царинска постапка за преработка надвор од царинска територија, за да ја завршат царинската постапка за преработка надвор од царинската територија во согласност со потстав 2 од став 2 на член 184 од овој законик;
  2. стока ставена под посебна царинска постапка, во случаи утврдени од Комисијата;
  3. возила со меѓународен превоз во согласност со став 7 од член 276 на овој законик;
  4. странски стоки наведени во потстав 2 од став 5 на член 303 од овој законик.
  5. Стоките наведени во став 4 на овој член се ставаат во царинска постапка за реекспорт без да бидат увезени на царинското подрачје на Унијата.

Член 239. Услови за ставање стока во царинска постапка за реекспорт

 1. Условите за ставање на стоката утврдена во потставот 1-5 од став 2 на членот 238 од овој законик под царинска постапка за реекспорт се:
  1. усогласеност со забраните и ограничувањата во согласност со член 7 од овој законик;
  2. доставување до царинскиот орган на информации за околностите на увоз на стока на царинското подрачје на Унијата, извоз на стока од царинското подрачје на Унијата, што се потврдува со доставување на царински и (или) други документи или информации за такви документи.
 2. Условите за ставање на стоката утврдена во потставот 6 и 7 од ставот 2 на членот 238 од овој законик под царинска постапка за реекспорт се:
  1. ставање на стока под царинска постапка за реекспорт во рок од 1 година од следниот ден од денот на нивното ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка;
  2. доставување до царинскиот орган на информации за околностите на увоз на стока на царинското подрачје на Унијата, неисполнување на условите на трансакцијата врз основа на која стоката се пренесува преку границата на Унијата, ставајќи овие добра под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, употребата на овие добра по ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, што се потврдува со доставување на царински и (или) други документи или информации за такви документи. Со цел да се потврди неисполнувањето на условите на трансакцијата, врз основа на која стоката се превезуваше преку царинската граница на Унијата, на царинскиот орган може да му се презентираат документи издадени од овластени организации во согласност со законодавството на земјите-членки;
  3. неупотреба на стоки на царинското подрачје на Унијата и нивно санирање, освен во случаи кога употребата на стока била неопходна за откривање на дефекти или други околности што довеле до извоз на стоки од царинското подрачје на Унијата;
  4. можност за идентификување на стоки од страна на царинскиот орган;
  5. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.

Член 240. Дејства со стока ставена во царинска постапка за реекспорт

 1. За превоз (превоз) преку царинската територија на Унијата, стоката ставена под царинска постапка за реекспорт се става под царинска постапка за царински транзит, со исклучок на:
  1. стоки што се наведени во потставот 6 од ставот 2 на членот 238 на овој законик;
  2. стоки што се извезуваат од територијата на пристаништето СЕЗ или логистички ФЕЗ и место на поаѓање на таквите стоки е место на движење на стоки преку царинската граница на Унијата, на кое им се придружува таквата пристанишна ФЕЗ или логистичката ФЕЗ;
  3. други категории на стоки утврдени од Комисијата.
 2. Стоката ставена под царинска постапка за реекспорт мора да се извезува од царинското подрачје на Унијата во рок не подолг од 4 месеци од следниот ден од денот на ставањето на таквата стока под таква царинска постапка, со исклучок на стоката увезена во територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ.
 3. Доколку, во рок од 3 работни дена по денот на ставање на странска стока во царинска постапка за реекспорт, таквата стока не била ставена под царинска постапка на царински транзит или ја напуштила царинската територија на Унијата, таа мора да се стави во привремено складирање .
 4. Доколку странската стока ставена под царинска постапка за реекспорт не се извезува од царинската територија на Унијата, освен во случаите на нивно уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, пред истекот на периодот утврден во став 2 на овој член, царинската постапка за реекспорт е прекината, а таквите странски добра се задржани од царинскиот орган во согласност со Поглавје 51 од овој законик.

Член 241. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) во царинска постапка за реекспорт, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена во царинска постапка за реекспорт, се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стоката.
 2. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка за реекспорт ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. реалниот извоз на странска стока од царинската територија на Унијата, потврден од царинскиот орган на местото на поаѓање на начин утврден од Комисијата во согласност со членот 93 од овој законик;
  2. пласирање на стоки за кои е прекината царинската постапка за реекспорт според царински постапки во согласност со став 7 од член 129 на овој законик;
  3. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со ставовите 4-6 на овој член;
  4. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски стоки, рокот за плаќање на увозните царини дојдоа даноци, даноци, специјални, антидампинг, противтежни давачки;
  5. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за реекспорт - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока;
  6. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  7. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  8. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  9. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки се исполнува во случај странските стоки ставени во царинска постапка за реекспорт да не се извезуваат од царинската територија на Унијата, пред истекот на рокот на периодот утврден со став 2 на членот 240 од овој законик.
  По настанувањето на оваа околност, датум за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки е денот на ставање на стоката под царинска постапка за реекспорт.
 4. По настанување на околностите наведени во став 3 на овој член, увозни царини, даноци, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки подлежат на плаќање како странските стоки ставени во царинска постапка за реекспорт да се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини давачки и даноци, освен во случаите наведени во ставовите 5 и 6 на овој член.
  За пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за реекспорт.
 5. Доколку околноста наведена во став 3 на овој член се случила во врска со условно пуштената стока утврдена во потстав 1 од став 1 на член 126 од овој законик, увозни царини и даноци се плаќаат во износ на увозни царини, даноци што не се плаќаат при пуштање стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка во врска со примена на поволности за плаќање на увозни царини и даноци. Посебните, антидампинг, контраиналните давачки во однос на наведената стока не подлежат на плаќање.
 6. Доколку околноста наведена во став 3 на овој член се случила во врска со производите за преработка на стоки ставени во царинска постапка за преработка на царинска територија, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се предмет на плаќање во износ на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки, кои би се платиле како странска стока ставена под царинска постапка за преработка на царинска територија и да се користи за производство на преработени производи во согласност со нормите за ослободување на преработените производи беа ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
  За да се пресметаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање на стока под царинска постапка за обработка на царинска територија и во врска со стока, чие пуштање е ставено под царинска постапка за преработка на царинска територија пред поднесувањето на декларацијата за стоки, - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барањето за пуштање на стока пред поднесувањето на декларацијата за стока.
  Доколку, со цел да се пресметаат увозните царини, даноците, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот наведени во ставот два на оваа клаузула.
 7. За износите на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 6 на овој член, се плаќа камата, како да е дадено одложување на плаќањето во врска со овие износи од датум на ставање на стоката под царинска постапка за обработка на царинска територија на денот кога стоката е ставена во царинска постапка за реекспорт. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Доколку работењето на царинската постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 3 од членот 173 на овој законик е суспендирано, каматата предвидена со овој став за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
 8. Во случај на вистински извоз на странска стока од царинското подрачје на Унијата, потврден од царинскиот орган на местото на поаѓање на начин утврден од Комисијата, или сместување во согласност со став 7 од член 129 од овој законик на таквите стока под царински постапки што се применуваат на странска стока или притвор од страна на царинските органи на таквата стока во согласност со Поглавје 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки и ( или) нивната наплата (целосно или делумно) за увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени и (или) собрани во согласност со овој член се враќа во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик .
 9. Декларантот нема обврска да плаќа извозни царински давачки за стоки ставени во царинска постапка за реекспорт.

Член 242. Враќање (неутрализирање) на износите на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраилативни давачки

 1. Во однос на стоките наведени во потставот 6 и 7 од ставот 2 на членот 238 од овој законик, ставени под царинска постапка за реекспорт и реално извезена од царинската територија на Унијата, износите на увозни царини, даноци, платени (наплатени) специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во врска со примената на царинската постапка за ослободување од домашна потрошувачка, освен во случај кога износите на увозни царини и даноци се платени (наплатени) во врска со провизија на дејствија во кршење на целите и условите за доделување поволности за плаќање на увозни царини, даноци и (или) во кршење на ограничувањата за употреба и (или) отстранување на овие добра во врска со употребата на таквите придобивки.
 2. Враќањето (неутрализирањето) на износите на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки во согласност со став 1 на овој член се врши во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација