Мени

Кое треба да биде означувањето на производот што не подлежи на нетарифно регулирање

0

Во случај вашиот производ не е потребна декларација за сообразност или сертификат за сообразност, етикетите не смеат да ја носат ознаката EAC. Останатите барања остануваат исти, имено, сè мора да биде на руски јазик.

Ако производот е пронајден обележување со знакот EAC, декларацијата може да биде одбиена и принудена да ја стави стоката во соодветна постапка да преземе дејствија за елиминирање на оваа повреда, т.е. забелешка на стоки.

Како основа користејќи ги: ставовите. 1 и ставови 9 n.1 st.125 TC EAEU - што откри прекршување на законот. Етикетирањето на пакувањето (EAC) содржи информации што можат да го доведат во заблуда потрошувачот.

# 30