Мени

Царинска постапка за слободна царинска зона

Член 201. Содржина и примена на царинската постапка на слободната царинска зона

 1. Царинска постапка слободна царинска зона - царинска постапка што се применува на странска стока и стока на Унијата, во согласност со која таквата стока се става и се користи на територијата СЕЗ или негов дел без плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни давачки, предмет на условите за ставање стока под оваа царинска постапка и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Стоката наменета за поставување и (или) употреба од страна на жителите (учесници, субјекти) на ФЕЗ на територијата на ФЕЗ со цел да се извршат претприемнички и други активности од страна на жителите (учесници, субјекти) на ФЕЗ во согласност со договорот (договор) за спроведување се ставени под царинска постапка на слободната царинска зона. (спроведување) активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, инвестициска декларација, претприемачка програма), освен инаку утврдено со законодавството на земја-членка во врска со стоките ставени под царинска постапка на слободна царинска зона за поставување и (или) употреба на териториите одделни ФЕЗ создадени на територијата на таква земја-членка.
 3. Стоките наведени во став 2 на овој член, кои се стоки на Унијата, со исклучок на оние увезени за пласман и (или) употреба на територијата на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ, се ставаат под царинска постапка на слободна царинска зона по избор на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, доколку законодавството на земјата-членка на чија територија е создаден ФЕЗ, не е утврдено дека овие Унија за стоки се предмет на ставање под царинска постапка на слободната царинска зона безуспешно.
 4. Под царинска постапка на слободна царинска зона, стоките се ставаат наменети за пласман на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ од лица кои не се жители (учесници, субјекти) на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и кои склучиле договор со жителите (учесници, субјекти) на пристанишен ФЕЗ или логистички ФЕЗ за обезбедување услуги за складирање (складирање) на стоки, утовар (истовар) на стоки и други карго операции поврзани со складирање, како и обезбедување безбедноста на стоките и подготвувањето стоки за превоз (превоз), вклучително и поделба на серија, формирање пратки, сортирање, пакување, пакување, етикетирање (во натамошниот текст во ова поглавје - договор за обезбедување услуги), под услов операциите извршени со стоки при обезбедување на такви услуги не ги менувајте карактеристиките на стоките поврзани со промена на шифрата во согласност со номенклатурата на стоки за надворешна економска активност.
 5. Во однос на стоките на Унијата лоцирани на територијата на ФЕЗ и кои не се ставени под царинска постапка на слободната царинска зона, дозволено е какво било работење, вклучително и оние предвидени во став 1 на член 205 од овој законик.
 6. Не спаѓајте во царинската постапка на слободната царинска зона возилаизвршување на превоз на стоки, патници и (или) багаж на територијата на ФЕЗ и (или) вршење на превоз на стока од територијата на таква ФЕЗ, како и залихина такви возила.
 7. Странски стокиставени под царинска постапка на слободната царинска зона го задржуваат статусот на странска стока, а стоката на Унијата ставена под царинска постапка на слободната царинска зона го задржува статусот на стока на Унијата.
 8. Стока произведена (примена) од стока на Унијата ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, како и стока произведена (примена) од стока на Унијата ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и стока на Унијата што не е ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, стекнете статус на стока на Унијата.
 9. Стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и стока на Унијата (во натамошниот текст во ова поглавје - произведена стока ( добиени) од странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона) стекнат статус на странска стока, земајќи го предвид вториот став на овој став.
  Доколку стоките произведени (примени) од странска стока ставени во царинска постапка на слободна царинска зона се извезуваат од царинската територија на Унијата, статусот на таквата стока се утврдува во согласност со член 210 од овој законик.
 10. Доколку стоката лоцирана на територијата на FEZ не може да ја идентификува царинскиот орган како стока што била на територијата на FEZ пред нејзиното создавање, или како стока увезена на територијата на FEZ или произведена (примена) на територијата на ФЕЗ, тогаш таквата стока за целите на нивниот извоз од територијата на ФЕЗ надвор од царинското подрачје на Унијата се смета за стока на Унијата и за други цели - како странска стока увезена на царинското подрачје на Унијата.
 11. При увоз на стока на царинската унија на унијата стоката наведена во став 10 на овој член, претходно извезена од територијата на ФЕЗ надвор од царинското подрачје на Унијата, царинската постапка за повторен увоз не се применува на таквата стока.
 12. Странската стока која е предмет на заштитни мерки на внатрешниот пазар, ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, мора да се идентификува во стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, за извоз на вакви стоки од територијата на ФЕЗ до остатокот од царинското подрачје на Унијата.
  Во случај странските стоки да подлежат на заштитни мерки на домашниот пазар, ставени под царинска постапка на слободната царинска зона, се користат за производство на стоки направени (примени) од странски стоки ставени во царинска постапка на бесплатни царини зона, но не може да се идентификува во таква стока, стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона мора да се извезува од царинската територија на Унијата.
 13. Комисијата има право да го утврди списокот на стоки и (или) категории на стоки кои не подлежат на сместување во рамките на царинската постапка на слободната царинска зона.
  Во согласност со законодавството на земјите-членки, може да биде список на стоки и (или) категории на стоки кои не подлежат на сместување под царинска постапка на слободна царинска зона во ФЕЗ создадени (создадени) на териториите на овие држави. основана.
 14. Делови, склопови, единици што може да ги идентификува царинскиот орган како вклучени (вклучени) во составот на стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона се сметаат заради извоз од територијата на ФЕЗ како ставана стока според царинската постапка на слободната царинска зона и во одредбите на овој законик се применуваат на нив.
 15. Законодавството на една земја-членка може да утврди дека став 3 од член 205, потстав 1 и 2 од став 1 на член 207 од овој законик не се применуваат на ФЕЗ, чии граници целосно или делумно се совпаѓаат со деловите на царинската граница на унијата создадена на територијата на таква земја-членка.

Член 202. Услови за ставање стока под царинска постапка на слободна царинска зона и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка на слободна царинска зона се:
  1. стоката е наменета за поставување и (или) употреба од страна на жителите (учесници, субјекти) на ФЕЗ на територијата на ФЕЗ со цел да се извршат претприемнички и други активности од страна на жителите (учесници, субјекти) на ФЕЗ во согласност со договорот (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, инвестициска декларација, претприемачка програма), освен ако со законодавството на земја-членка не е поинаку утврдено во согласност со со став 2 на член 201 од овој законик за поставување и (или) употреба на териториите на одделни ФЕЗ создадени на територијата на таква земја-членка;
  2. стоката е наменета за поставување на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ од лица кои не се жители (учесници, субјекти) на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и кои склучиле договор за услуги со жителите (учесници, субјекти) на пристанишна ФЕЗ или логистичка ФЕЗ, под услов операциите извршени со стоки при обезбедување на такви услуги да не ги менуваат карактеристиките на стоките поврзани со промена на кодот во согласност со номенклатурата на стоки за надворешна економска активност;
  3. усогласеност со забраните и ограничувањата во врска со странските добра во согласност со член 7 од овој законик.
 2. Декларатори на стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона можат да бидат лица кои се жители (учесници, субјекти) на ФЕЗ, на чие подрачје ќе се наоѓа оваа стока, и во случаите предвидени во ставовите 3 и 4 на овој член, исто така и други лица наведени во став 3 на овој член или утврдени од Комисијата во согласност со став 4 на овој член.
 3. Декларатори на стоки наведени во потстав 2 од став 1 на овој член, увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ или извезени од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ на остатокот од царинското подрачје на Унијата или пошироко, можат да бидат лицата наведени во потстав 1 и став трети од потстав 2 од став 1 на член 83 од овој законик, врз основа на договор за услуга.
 4. Комисијата има право да ги утврди лицата на земјите-членки кои не се жители (учесници, субјекти) на ФЕЗ и случаите кога овие лица можат да дејствуваат како декларатори на стоки ставени во царинска постапка на слободната царинска зона.
 5. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона се:
  1. поставување и локација на стоки ставени под царинска постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ за време на периодот на работа на ФЕЗ или периодот на примена на царинската постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ или додека лицето не го изгуби статусот на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, имајќи го предвид ставот 4 на членот 205 од овој законик;
  2. употреба на стоки ставени под царинска постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ во согласност со:
   • договор (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, декларација за инвестиции, претприемачка програма) или целите утврдени со законодавството на земја-членка во согласност со став 2 на член 201 од овој законик;
   • договор за обезбедување услуги склучен помеѓу лице кое не е жител (учесник, субјект) на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ и жител (учесник, субјект) на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ, доколку стоката е ставена под царинска постапка на слободна царинска зона на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ за обезбедување на такви услуги;
  3. поставување и употреба на стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ, спроведена од:
   • декларантот за таква стока или други лица утврдени со овој законик или утврдени со законодавството на земјите-членки во согласност со овој законик;
   • жител (учесник, субјект) на пристанишен ФЕЗ или логистички ФЕЗ, ако складира стока според договор за услуга и не е декларант за таква стока;
  4. провизијата за стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона, дејствија во согласност со член 205 од овој законик.
 6. По прекинување на функционирањето на ФЕЗ или одлука за прекинување на примената на царинската постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ, или ако лицето го изгуби статусот на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона, наведени во став 5 на овој член, мора да се почитуваат до завршувањето или прекинувањето на оваа царинска постапка во согласност со ставовите 3 и 4 на членот 207 од овој законик.
 7. Доколку жител (учесник, субјект) на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ изврши складирање на стоки, чиј декларант не е, според договор за услуга, тој мора да ги почитува условите за користење на стоката во согласност со царинска постапка на слободната царинска зона.

Член 203. Територија на ФЕЗ и царинско работењеизведена на територијата на ФЕЗ

 1. Територијата на ФЕЗ е зона за царинска контрола.
  Законодавството на земја-членка може да утврди дека териториите на одделни ФЕЗ создадени на територијата на таква земја-членка не се зони на царинска контрола.
 2. Територијата на ФЕЗ мора да биде опремена заради царинска контрола.
  Барањата за уредување на територијата на ФЕЗ, вклучително и барањата за мечување и опремување на периметарот на таквата територија со систем за видео надзор, се утврдени во согласност со законодавството на земјите-членки.
  Обезбедување на контрола на пристапот на територијата на ФЕЗ, вклучително и утврдување на постапката за пристап на лица на таква територија, се спроведува во согласност со законодавството на земјите-членки.
 3. Царинските операции во врска со стоките сместени на територијата на ФЕЗ се вршат во согласност со овој законик, земајќи ги предвид спецификите предвидени во овој член.
 4. Увозот на стоки на територијата на ФЕЗ, со исклучок на пристаништето ФЕЗ и логистичката ФЕЗ, се врши со известување на царинскиот орган за таков увоз, а извозот на стока од територијата на ФЕЗ се врши надвор со дозвола на царинскиот орган.
  Увозот на стоки на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ се врши со дозвола на царинскиот орган.
  Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да ја утврди постапката за поднесување на наведеното известување и издавање на наведените дозволи, како и формите на таквото известување и дозволите.
  Кога стоките ја напуштаат територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ, ставена надвор од териториите на овие ФЕЗ под царинска постапка за извоз, царинската постапка за реекспорт, царинската постапка за преработка надвор од царинската територија, царинската постапка за привремено извоз, посебна царинска постапка, жителот (учесник, субјект) на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ ги доставува до царинскиот орган документи за транспорт (испорака), потврдувајќи дека местото за истовар (пристаниште, аеродром) е место надвор од царинската територија на Унијата.
  Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да утврди постапка поинаква од онаа предвидена со овој став за увоз на стоки на територијата на ФЕЗ и извоз на стоки од територијата на ФЕЗ.
 5. Кога се увезува на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ во однос на стока што не е предмет на царинска декларација во согласност со став 4 на член 204 од овој законик, се вршат само царински работи поврзани со пристигнување на стока на царинска територија на Унијата, предвидени во ставовите од 1 до 5 на членот 88 од овој законик ....
 6. Царински органи има право да идентификува стоки увезени на територијата на ФЕЗ. Постапката за царинскиот орган за идентификување на стоки увезени на територијата на ФЕЗ е утврдена во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
 7. Декларант води евиденција за стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона и стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и доставува извештаи за таквата стока до царинскиот орган на земјата-членка на територијата од кои е основан ФЕЗ.
  Сите промени што се случуваат со стоки ставени во царинска постапка на слободна царинска зона се предмет на рефлексија во сметководствените документи.
  Постапка за водење евиденција на стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка за слободна царинска зона, како и постапка за доставување извештаи за таквата стока до царината органот се формира во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.

Член 204. Особености на ставање под царинска постапка на слободна царинска зона на стоки увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ

 1. Стоката увезена на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ се смета дека е ставена под царинска постапка на слободната царинска зона од денот кога е внесена на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ, со исклучок на стоката што, во согласност со став 3 на овој член, не подлежат на ставање под царинска постапка на слободна царинска зона.
 2. Одредбите од став 1 на овој член не се применуваат на меѓународните поштенски пратки и стоки испратени преку меѓународна пошта, увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ. Царинските операции во врска со ваквите меѓународни поштенски пратки и стоки испратени во меѓународни поштенски пратки се вршат на местото (институцијата) на меѓународната поштенска размена лоцирана на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ, во согласност со овој законик.
 3. Не подлежат на ставање под царинска постапка на слободната царинска зона:
  1. возила за меѓународен превозувезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ и извезени од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ во врска со меѓународниот превоз на стоки со овие возила, како и возилата увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичкото ФЕЗ и извезувани од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ ФЕЗ, извршувајќи превоз на стока преку царинското подрачје на Унијата без да ја напушти оваа територија;
  2. Стоки на унијата увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или извезени од територијата на пристаништето ФЕЗ на остатокот од царинското подрачје на Унијата од страна на администрацијата на пристаништето, речното пристаниште, аеродромот, како и од нерезиденти (учесници , субјекти) на ФЕЗ и работат во пристаништето, речното пристаниште, аеродромските функции за да се осигури безбедноста на навигацијата, безбедноста на летовите на авионите, безбедноста на работата на инфраструктурните објекти на пристаништето, речното пристаниште, аеродромот или други функции поврзани до спроведување на активности во пристаништето, речното пристаниште, аеродромот;
  3. Стоки на унијата увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ или извезени од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ на остатокот од царинското подрачје на Унијата од страна на администрацијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ, поврзани со работењето од овие ФЕЗ;
  4. стока увезена на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и ставена надвор од неа пред таквиот увоз под царинска постапка за обработка надвор од царинска територија, царинска постапка за привремен извоз, царинска постапка за реекспорт, посебна царина постапка;
  5. стока увезена на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ и ставена надвор од неа пред таквиот увоз под царинска постапка за извоз или царинска постапка за царински транзит, во случаи утврдени со законодавството на земјите-членки;
  6. бродови на риболовната флота увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ и извезени од територијата на пристаништето ФЕЗ во врска со истовар на улов на водни биолошки ресурси, риби и (или) други производи произведени од водни биолошки ресурси на овие пловни објекти од такви пловни објекти и (или) заради товарење на бродови на стоки што се залихи;
  7. резерви преместени со возила наведени во потстав 1 и 6 на овој став.
 4. Стоките увезени на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ не подлежат на царинска декларација, освен во случаите утврдени со ставот два на овој став и законодавството на земјите-членки за царинска регулатива во согласност со став три на овој став.
  Стоката што ја увезуваат жителите (учесници, субјекти) на ФЕЗ за изградба, реконструкција на инфраструктурни објекти на пристаништето, речно пристаниште, аеродром лоцирани на територијата на пристаништето ФЕЗ или инфраструктурни објекти на логистичката ФЕЗ, се предмет на царинска декларација.
  Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да утврди и други случаи кога стоката увезена на територијата на пристанишна ФЕЗ или логистичка ФЕЗ е предмет на царинска декларација, како и крајниот рок за поднесување на царинска декларација за стока што подлежи на царинска декларација.

Член 205. Дејства преземени во врска со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и во врска со стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона

 1. Во однос на стоката ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стоката произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, дозволено е какво било работење на територијата на ФЕЗ, вклучително:
  1. складирање;
  2. операции за товарење (истовар) на стоки и други карго операции поврзани со складирање;
  3. операции неопходни за да се обезбеди сигурност на стоките, како и нормални операции за подготовка на стоки за транспорт (транспорт), вклучително и поделба на серија, формирање пратки, сортирање, пакување, пакување, етикетирање, операции за подобрување на комерцијалните квалитети;
  4. операции за обработка (обработка) на стоки, производство на стоки (вклучувајќи склопување, расклопување, инсталација, монтирање), поправка или одржување на стока, вклучително и во текот на кои учествуваат странски стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона или придонесе за производство (прием) на стока, дури и ако таквата странска стока е целосно или делумно потрошена (потрошена) во процесот на производство (примање) стока и (или) не е содржана во стока произведена (примена) од стока ставена под царина постапка на слободна царинска зона (во натамошниот текст во ова поглавје - операции за преработка на стоки ставени во царинска постапка на слободната царинска зона). Странските стоки кои учествуваат или го олеснуваат производството (приемот) на стоки во текот на работењето за преработка на стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона, не вклучуваат стоки што се помошни средства во технолошкиот процес, на пример, опрема, машини, тела;
  5. потрошувачка на стока различна од потрошувачката (потрошувачката) на стока при вршење работи за преработка на стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона утврдена во потстав 4 на овој став, во случаи утврдени од Комисијата; (види Одлука на Советот на Евроазиската економска комисија бр. 88 од 20.12.2017 година)
  6. земање примероци и (или) примероци на стоки во согласност со член 17 од овој законик.
 2. Фактот на целосна или делумна потрошувачка на стоки, вклучително и при трошење (потрошувачка) во процесот на производство (примање) на стоки, создавање предмети на недвижен имот на територијата на ФЕЗ, обезбедување производни процеси, одржување и управување со опрема, машини и единици што се користат на територијата на ФЕЗ, е предмет на размислување во извештајот доставен до царинскиот орган во согласност со став 7 од член 203 од овој законик.
 3. Во однос на стоката ставена во царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стоката произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, дозволено е да ги извршува операциите наведени во став 1 на овој член на територијата на ФЕЗ, ако таквите операции се во согласност со условите на договорот (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активности во ФЕЗ, декларација за инвестиции, претприемништво) програма).
 4. Со дозвола на царинскиот орган, дозволено е да се извезува стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона од територијата на ФЕЗ без завршување на царинската постапка на слободна царинска зона во следниве случаи:
  1. наведената стока, што е опрема, други главни производствени капацитети, ставена во функција и користена од жителот (учесник, субјект) на ФЕЗ или делови од наведените основни производствени капацитети, се извезуваат на остатокот од царинското подрачје на Унија за нивна поправка (освен за ремонт, модернизација), одржување или други операции потребни за одржување на таквата стока во нормална (работна) состојба;
  2. наведената стока се извезува на остатокот од царинското подрачје на Унијата за да се извршат операции за нивно техничко тестирање, истражување, тестирање, верификација, вклучително и оние предвидени со производниот процес, како и за нивно демонстрирање како примероци;
  3. Овие стоки се извезуваат на остатокот од територијата на земјата-членка, на чија територија е основана ФЕЗ, со цел да се извршат царински операции по завршувањето на царинската постапка на слободната царинска зона во царинскиот орган овластен, во согласност со со законодавството на земјата-членка за регулирање на царината, да изврши царинско работење во врска со таквата стока;
  4. овие стоки се извезуваат на остатокот од територијата на земјата-членка, на чија територија е основана ФЕЗ, за сопствено производство и технолошки потреби. Условите под кои е дозволен извоз на овие добра од територијата на ФЕЗ во овој случај, како и делот од територијата на земјата-членка на кој е дозволен таков извоз, ги утврдува Комисијата;
  5. овие стоки се извезуваат на остатокот од царинското подрачје на Унијата за вршење на операции за преработка (преработка) на стоки, производство на стоки, вклучувајќи склопување, инсталирање, монтирање и други операции утврдени од Комисијата, под услов да нема услови за такви стоки на територијата на овој ФЕЗ и можноста за такви операции. Случаите и условите кога е дозволено извезување на наведената стока од територијата на ФЕЗ во овој случај ги утврдува Комисијата. (види Одлука на Советот на Евроазиската економска комисија бр. 88 од 20.12.2017 година)
 5. Стоките наведени во потставот 1, 2, 4 и 5 од став 4 на овој член се предмет на повторен увоз на територијата на ФЕЗ пред истекот на периодот утврден од царинскиот орган врз основа на целите и околностите на таквите операции . Периодот утврден од царинскиот орган може да се продолжи по образложено барање од жителот (учесник, субјект) на ФЕЗ.
  Во однос на стоките наведени во потстав 3 од став 4 на овој член, царинската постапка на слободната царинска зона мора да биде завршена пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган. Периодот утврден од царинскиот орган може да се продолжи по образложено барање од жителот (учесник, субјект) на ФЕЗ.
 6. Постапката за издавање на одобрението утврдено во ставот 4 на овој член од страна на царинскиот орган се утврдува во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
 7. Во однос на целата или дел од стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стоката направена (примена) од стоката ставена под царинската постапка на слободната царинска зона, трансакциите можат да се вршат на територијата на ФЕЗ, предвидувајќи трансфер на сопственост, употреба и (или) отстранување на овие добра. Во овој случај, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона мора да се заврши на начин пропишан со овој законик, освен во случаи кога, во согласност со ставовите 8, 10 и 11 на овој член, пренесувањето на оваа стока е дозволено без завршување на царинската постапка на слободната царинска зона.
 8. Дозволено е пренесување на стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона, без завршување на царинската постапка на слободна царинска зона во поседување и (или) употреба:
  1. на изведувач (подизведувач) или друго лице, вклучувајќи нерезидент (учесник, субјект) на ФЕЗ, за спроведување на градежни и (или) договори за инсталација работа на територијата на ФЕЗ;
  2. до превозникот за нивниот превоз;
  3. лица кои ќе извршат поправки (освен за големи поправки, модернизација), одржување и (или) извршуваат други операции потребни за одржување на таквата стока во нормална (работна) состојба;
  4. лица кои ќе извршат операции на техничко тестирање, истражување, тестирање, верификација на таква стока, предвидени со производствениот процес, како и нивно демонстрирање како примероци;
  5. лица кои ќе ги извршуваат операциите предвидени со потстав 2 од став 1 на овој член на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ, а во случаи предвидени со законодавството на земјите-членки, исто така, на териториите на ФЕЗ што не се пристанишни ФЕЗ или логистички ФЕЗ;
  6. лица кои ќе вршат работи во врска со стоки извезени од територијата на ФЕЗ, во случаите предвидени во потстав 1, 2, 4 и 5 од став 4 на овој член.
 9. Пренесувањето на стоката во владение и (или) употреба на лицата наведени во став 8 на овој член не го ослободува декларантот за стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона од почитување на условите за користење на стоката во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона предвидена во ова поглавје.
 10. Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да утврди случаи кога е дозволено пренесување од страна на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ на правата на поседување, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на бесплатно царинска зона и (или) стоки произведени (примени) од стоки ставени во царинска постапка на слободната царинска зона, на друг жител (учесник, субјект) на оваа ФЕЗ без завршување на царинската постапка на слободната царинска зона, како и постапката и условите за пренос на стока во овие случаи.
  Кога се утврдуваат вакви случаи, законодавството на земјите-членки може да утврди дека обврската на декларантот да ги исполнува условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона и обврската да ја заврши работата на таквите царинска постапка ќе им се изрече на лицата на кои може да се утврдат правата на сопственост, употреба и (или) располагање со оваа стока, како и моментот од кој тие им се доделени на таквите стоки.
 11. Законодавството на една земја-членка за царинска регулатива може да утврди дека преносот на правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (добиена) од стока ставен под царинска постапка на слободна царинска зона, на териториите на одделни ФЕЗ создадени на територијата на таква земја-членка, е дозволено без завршување на царинската постапка на слободната царинска зона.
  Во овој случај, законодавството на земјите-членки може да утврди дека обврската на декларантот да ги исполнува условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона и обврската да ја заврши работата на таквата царинска постапка ќе им се изрече на лицата на кои им се пренесени правата на сопственост, употреба и (или) располагање.наведената стока и може да се утврди и моментот од кој се доделени на таквите лица.
 12. Во случај некое лице да го изгуби статусот на жител (учесник, субјект) на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ, стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, во рок од 4 месеци од денот кога лицето ќе го изгуби таквиот статус, може да бидат пренесени од лица кои склучиле договор со таков резидент (учесник, субјект) ФЕЗ е договор за назначување услуги на друг жител (учесник, субјект) на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ врз основа на склучен договор за услуги со таков друг жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, или ставен под царинските постапки предвидени со овој законик.
  Доколку ваквите дејствија не се извршат во определениот рок, царинската постапка на слободната царинска зона по истекот на овој рок е прекината, а стоките се задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 13. Комисијата има право да утврди список на дејства, вклучително и операции што не можат да се вршат со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона.
  Законодавството на земјите-членки може да утврди список на дејства, вклучително и операции што не можат да се вршат со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона во ФЕЗ создадени (создадени) на териториите на овие земји-членки.

Член 206. Идентификација странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона во стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона

 1. Со цел да се идентификуваат странските стоки ставени во царинска постапка на слободната царинска зона, следниве методи може да се користат во стоки произведени (примени) од странски стоки ставени под царинска постапка на слободната царинска зона:
  1. ставање на пломби, марки, дигитални и други ознаки на странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона;
  2. детален опис, фотографија, слика на размер на странска стока;
  3. споредба на претходно избрани примероци и (или) примероци на странска стока и стока произведена (добиена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона;
  4. употреба на постоечко обележување на производот, вклучително и во форма на сериски броеви;
  5. други методи што можат да се применат врз основа на природата на стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и извршените операции за преработка на стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, вклучително и со испитување на доставените документи што содржат детални информации за употребата на странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, за технолошкиот процес на вршење на операции за преработка на стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, како и за технологијата на нивната производство или со спроведување на царинска контрола за време на работењето за преработка на стока ставена во слободна царинска зона под царинска постапка.
 2. Постапката за идентификување странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона во стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона се утврдува во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање .

Член 207. Завршување и прекинување на царинската постапка на слободната царинска зона

 1. Царинската постапка на слободната царинска зона мора да се заврши во следниве случаи:
  1. престанок на функционирање на FEZ или донесување одлука за прекинување на примената на царинската постапка на слободната царинска зона на територијата на FEZ - во рок од 6 месеци од денот на престанокот на функционирањето на FEZ или усвојувањето на таквите одлука;
  2. лицето кое ја ставило стоката под царинска постапка на слободната царинска зона го губи статусот на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ - во рок од 6 месеци од денот кога лицето го губи овој статус;
  3. извоз на стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона, стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона од територијата на ФЕЗ, освен во случаите на извоз на таква стока:
   • за целите наведени во став 4 на член 205 од овој законик;
   • за нивно пренесување од една територија на ФЕЗ на друга територија на ФЕЗ во согласност со царинската постапка на царински транзит во случајот утврден со став 8 на овој член;
   • за погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин во согласност со законодавството на земјите-членки, доколку таквата стока ги изгубила своите потрошувачки својства и станала несоодветна за употреба во капацитетот за кој се наменети;
  4. потрошувачка на стоки во согласност со потстав 5 од став 1 на член 205 од овој законик;
  5. пренесување од страна на жител (учесник, предмет) на ФЕЗ на правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (добиена) од стока ставена под царинската постапка на слободна царинска зона, на друг жител (учесник, субјект) на ФЕЗ или лице кое не е резидент (учесник, субјект) на ФЕЗ, во согласност со ставовите 8 и 9 на овој член, со со исклучок на пренос на стоки во случаите наведени во ставовите 8, 10 и 11 од членот 205 на овој законик.
 2. По завршувањето на царинската постапка на слободната царинска зона, декларант за стока може да биде:
  1. лице кое било декларирач на стока кога била ставена под царинска постапка на слободна царинска зона;
  2. жител (учесник, предмет) на ФЕЗ, на кој, во согласност со став 10 од член 205 од овој законик, правата на поседување, употреба и (или) располагање со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и ( или) стоката направена (добиена) од стока се пренесува ставена под царинска постапка на слободната царинска зона;
  3. лице на кое, во согласност со став 11 од член 205 од овој законик, правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (добиена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона;
  4. жител (учесник, субјект) на ФЕЗ или лицата наведени во став 3 на член 202 од овој законик - во врска со стока лоцирана на територијата на пристанишна ФЕЗ или логистичка ФЕЗ;
  5. лице кое не е жител (учесник, субјект) на ФЕЗ на кое му се пренесени правата на сопственост, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена ( добиени) од стока ставена во слободна царинска зона на царинска постапка, доколку царинската постапка на слободната царинска зона заврши во согласност со потстав 3 од став 5 или потстав 1 од став 6 на овој член.
 3. По прекинување на функционирањето на ФЕЗ или одлука за прекинување на примената на царинската постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ, работата на царинската постапка на слободната царинска зона се завршува со ставање под царински постапки предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка на царински транзит, стока лоцирана на нејзина територија, ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, имајќи ги предвид ставовите 5, 6, 8 и 9 на овој член или е завршена без ставање под царински постапки во согласност со ставовите 10 и 12 на овој член.
  Комисијата има право да определи поинаква постапка за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона по завршувањето на функционирањето на ФЕЗ, чии граници целосно или делумно се совпаѓаат со деловите на царинската граница на Унијата, или кога се одлучува да се прекине примената на царинската постапка на слободната царинска зона на териториите на таквата ФЕЗ.
  Доколку царинската постапка на слободната царинска зона не е завршена во согласност со став еден од овој став, дејството на оваа царинска постапка престанува со истекот на периодот наведен во потстав 1 од став 1 на овој член, а стоката е задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 4. Доколку некое лице го изгуби статусот на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона се завршува со ставање под царинските постапки предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка на царински транзит, стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и стока произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, земајќи ги предвид ставовите 5, 6, 8 и 9 на овој член, или заврши без ставање под царински постапки во согласност со ставовите 10 и 13 на овој член.
  Доколку царинската постапка на слободната царинска зона не е завршена во согласност со став еден од овој став, дејството на оваа царинска постапка престанува со истекот на периодот наведен во потстав 2 од став 1 на овој член, а стоката е задржани од царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 5. За извоз на стоки од територијата на ФЕЗ надвор од царинското подрачје на Унијата, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона завршува со просториите:
  1. според царинската постапка за реекспорт:
   • странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и извезена во непроменета состојба, освен за промени како резултат на природно абење, како и промени заради природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање ;
   • стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, ако стоката направена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона не е призната како стока на Унијата во согласност со член 210 од овој законик;
  2. според царинската постапка за извоз:
   • Стока од унијата ставена под царинска постапка на слободна царинска зона;
   • стоки произведени (примени) од стоки на Унијата, вклучувајќи ги и оние што не се ставени под царинска постапка на слободна царинска зона;
   • стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, ако стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона е призната како стока на Унијата во согласност со член 210 од овој законик;
  3. под царинска постапка на царински транзит во согласност со потстав 1 и 3 од став 3 на член 142 од овој законик на странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и извезена во непроменета состојба, освен за промени поради природно абење и солза, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ.
 6. За извоз на стоки од територијата на ФЕЗ на останатата царинска територија на Унијата, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона го завршуваат просториите:
  1. според царинските постапки наведени во потстав 1, 4, 5, 7, 10, 14 - 16 од ставот 2 на членот 127 од овој законик, странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и која не е предмет на обработка на стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона, земајќи го предвид ставот 7 на овој член;
  2. според царинската постапка за повторен увоз:
   • Стока од унијата ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, која остана непроменета, освен промени поради природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање;
   • стоки произведени (примени) исклучиво од стоки на Унијата ставени во царинска постапка на слободна царинска зона, вклучително и употреба на стоки на Унијата што не се ставени во царинска постапка на слободна царинска зона;
  3. под царинска постапка на царински транзит на странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и извезена во непроменета состојба, освен за промени поради природно абење, како и промени заради природна загуба во нормални услови на превоз (транспорт) и (или) складирање, од територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ на една земја-членка на територијата на друга земја-членка.
 7. Ако составот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона вклучува странска стока што спаѓа во мерките за заштита на внатрешниот пазар, таквата стока за извоз од територијата на ФЕЗ на остатокот од царинското подрачје на Унијата може да се стави под царински постапки наведени во потстав 1 и 7 од став 2 на член 127 од овој законик, предмет на идентификација во овие стоки на странски стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона.
 8. При пренесување на правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, од страна на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, кој ја ставил наведената стока под царинска постапка на слободната царинска зона, на друг жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона завршува со ставање на таква стока под царинска постапка на слободната царинска зона од страна на жителот (учесник, субјект) на ФЕЗ, на кое се правата на сопственост, употреба и (или) располагање со таква стока.
  Доколку во овој случај е потребно да се транспортира стока од една територија на ФЕЗ на друга територија на ФЕЗ, таквиот превоз се врши во согласност со царинската постапка на царински транзит на начин и под условите предвидени со Поглавје 22 на овој законик, освен за случајот предвиден во ставот три на овој став.
  Стоките на Унијата се транспортираат од една територија на ФЕЗ на друга територија на ФЕЗ без ставање ваква стока под царинска постапка на царински транзит, доколку таквите ФЕЗ се наоѓаат на територијата на една земја-членка, со исклучок на стоката на Унијата пренесена преку териториите на државите што не се членки на Унијата и (или) по морски пат.
 9. При пренесување на правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, од страна на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ, кој ја ставил наведената стока под царинска постапка на слободната царинска зона, на лице кое не е резидент (учесник, субјект) на ФЕЗ, за извоз од територијата на ФЕЗ на остатокот од царинската територија на Унијата, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона е завршено со ставање на таквата стока под царинските постапки наведени во потстав 1 од став 6 на овој член, освен во случаи кога, во во согласност со потстав 3 од став 1 на овој член, стоките можат да се извезуваат од територијата на ФЕЗ без да се заврши царинската постапка на слободната царинска зона.
 10. Царинската постапка на слободната царинска зона завршува без ставање на стока под царинска постапка во случаите предвидени во ставовите 12 и 13 на овој член, како и во следниве случаи:
  1. стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стоката произведена (примена) од стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона ги изгубија своите потрошувачки својства и станаа несоодветни за употреба во капацитетот за кој се наменети , се извезуваат од територијата на ФЕЗ за погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин во согласност со законодавството на земјите-членки. Во овој случај, дејствувањето на царинската постапка на слободната царинска зона е прекинато во однос на дел од стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, што одговара на бројот на стоки закопани, направени безопасни, отстранети и (или) уништено на кој било друг начин и утврдено во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива;
  2. стоката ставена под царинска постапка на слободната царинска зона е уништена и (или) неповратно изгубена поради несреќа или виша сила или неповратно изгубена како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање и фактот на такво уништување или неповратна загуба признаена од царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива;
  3. стоката ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и стоката направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона се потрошени во согласност со потстав 5 од став 1 на член 205 од овој законик;
  4. странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичка ФЕЗ, која остана непроменета, освен промени поради природно абење, како и промени поради природна загуба при нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, се извезуваат надвор од царинското подрачје на Унијата преку местото на поаѓање, на кое се приклучува таквата пристанишна ФЕЗ или логистичката ФЕЗ, во случаи утврдени со законодавството на земјите-членки;
 11. Постапката за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона во случаите предвидени во потстав 1, 2 и 4 од ставот 10 на овој член се утврдува во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
  Постапката за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона во случајот предвиден со потстав 3 од став 10 на овој член ја утврдува Комисијата. (види Одлука на Советот на Евроазиската економска комисија бр. 88 од 20.12.2017 година)
 12. По завршувањето на функционирањето на слободната царинска зона или донесувањето одлука за прекинување на примената на царинската постапка на слободната царинска зона на територијата на ФЕЗ, ефектот на царинската постапка на слободната царинска зона во однос на ставената стока во рамките на царинската постапка на слободната царинска зона и кои се опрема ставена во функција и користена од страна на жителот (учесник, предмет) на ФЕЗ за спроведување на договор (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, декларација за инвестиции, претприемачка програма), или стока што се користи за создавање на објекти на недвижен имот во ФЕЗ и е составен дел на такви објекти на недвижен имот, завршени без поставување на наведената стока под царински постапки во начинот пропишан со законодавството на земјите-членки. Комисијата има право да ја утврди постапката за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона во однос на наведената стока.
  Овие стоки го стекнуваат статусот на добра на Унијата од датумот на завршување на царинската постапка на слободната царинска зона.
 13. Во случај некое лице да го изгуби статусот на жител (учесник, субјект) на ФЕЗ поради истекот на договорот (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, декларација за инвестиции, програма за претприемништво) и исполнување на условите на овој договор за работа на царинска постапка на слободната царинска зона во врска со стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона и кои се опрема во функција и користен од жителот (учесник, предмет) на ФЕЗ за спроведување на договорот (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за условите на активност во ФЕЗ, инвестиција декларација, претприемачка програма), или стоката што се користи за создавање недвижен имот на територијата на ФЕЗ и е составен дел на такви објекти на недвижен имот, се пополнува без ставање на оваа стока под царински постапки на начин пропишан законодавството на земјите-членки.
  Комисијата има право да ја утврди постапката за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона во однос на наведената стока.
  Овие стоки го стекнуваат статусот на добра на Унијата од датумот на завршување на царинската постапка на слободната царинска зона.
 14. Прекинувањето на царинската постапка на слободната царинска зона при ликвидација (престанок на активност) на лице кое е жител (учесник, субјект) на ФЕЗ се врши во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.

Член 208. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободна царинска зона, крајниот рок за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободна царинска зона произлегува од декларантот од моментот кога царинскиот орган регистрира декларација за стоки, освен во случаите предвидени во ставовите два и третиот на овој став.
  Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободна царинска зона, пријавена за пуштање пред поднесување декларација за стока, произлегува од лице кое поднело барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока, од моментот кога царинскиот орган регистрирал барање за пуштање стока до поднесување на декларација за стока.
  Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободна царинска зона на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистички ФЕЗ, произлегува од моментот на нивниот увоз на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ.
 2. Обврска за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока што се увезува на територијата на пристанишна ФЕЗ или логистичка ФЕЗ од територијата на држава што не е членка на Унијата , и кои, во согласност со став 4 од член 204 од овој законик, не подлежат на царинска декларација, произлегува од жител (учесник, субјект) на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ кој склучил договор за одредба на услуги, од моментот кога таквата стока се увезува на територијата на пристанишен ФЕЗ или логистичка ФЕЗ.
 3. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона, произлегува од лица кои, во согласност со ставовите 10 и 11 на членот 205 од овој Шифра, им се пренесени правата на владение, употреба и (или) располагање со таква стока и (или) стока произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и кои, во согласност со законодавството на на земјите-членки им е доверена должноста на декларантот да ги исполнуваат условите за употреба на стоки во согласност со слободната царинска зона на царинска постапка и обврската да ја завршат важноста на таквата царинска постапка, од моментот од кога на таквите лица им се изрекуваат специфични обврски на декларантот.
 4. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободна царинска зона ќе престане за лицата наведени во ставовите 1 - 3 на овој член, по појавата на следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка на слободната царинска зона во согласност со член 207 од овој законик, вклучително и по настанувањето на околностите наведени во став 7 на овој член, освен за завршување на царинската постапка на слободната царинска зона со ставање под царинската постапка за извоз на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 5 на член 207 од овој законик;
  2. извоз од царинска територија на Унијата на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 5 на член 207 од овој законик, ставен под царинска постапка за извоз;
  3. пласирање на стоки за кои е прекината царинската постапка на слободната царинска зона и (или) стоките направени (примени) од стоки ставени под царинска постапка на слободната царинска зона, во рамките на примената на таквата царинска постапка, која е прекината, според царинските постапки во согласност со став 7 од член 129 на овој законик;
  4. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 8 на овој член;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) ) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, поради несреќа или виша сила или факт на непоправлива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, освен за случаи кога се должи на такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во врска со овие странски стоки за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки;
  6. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока или пријава за ослободување на стока пред да поднесе декларација за стока;
  7. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  9. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  10. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 5. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во врска со странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона ќе престане за лицата наведени во ставовите 1 и 3 на овој член, по пренесување на правата на сопственост, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и (или) стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, без да се заврши царинска постапка на слободна царинска зона во согласност со ставовите 10 и 11 од членот 205 на овој законик, ако за време на пренесувањето на правата на владение, употреба и (или) располагање со таква стока, должноста на декларантот е да се придржува кон условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на слободната царинска зона и должноста на декларантот да ја заврши работата на таквата царинска постапка им се изрекуваат на лицата на кои им се пренесени таквите права.
 6. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е предмет на исполнување со настанување на околностите наведени во став 7 на овој член.
 7. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е:
  1. во случај на извоз од територијата на ФЕЗ странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, пред завршувањето на царинската постапка на слободната царинска зона во однос на таквата зона на стоки или без дозвола на царинскиот орган во случаите наведени во став 4 на член 205 од овој законик, освен во случаи кога таквата стока може да се извезува без да се заврши царината постапка на слободната царинска зона во случаите предвидени со ставовите три и четири од потстав 3 од став 1 на член 207 од овој законик, - денот на извозот од територијата на ФЕЗ, и доколку овој ден не е определен, - денот на откривање на фактот за ваков извоз од територијата на ФЕЗ, на кој се применува царинската постапка на слободната царинска зона;
  2. во случај на пренесување на стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона на друго лице без завршување на царинската постапка на бесплатната царина зона, освен за пренос на таква стока во согласност со ставовите 8, 10 и 11 од членот 205 од овој законик, - денот на пренос на стоката, и ако овој ден не е определен, - денот на откривање на фактот на таквата трансфер;
  3. во случај на неуспех да се врати на територијата на ФЕЗ пред истекот на периодот утврден од царинскиот орган во согласност со став еден од став 5 на член 205 од овој законик, стоките што се извезуваат од територијата на ФЕЗ во случаите наведени во потстав 1, 2, 4 и 5 од став 4 на член 205 од овој законик, - денот на истекот на овој период;
  4. ако царинската постапка на слободната царинска зона не е завршена пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган во согласност со вториот став од ставот 5 на членот 205 од овој законик во врска со стоката извезена од територијата на ФЕЗ во случајот наведен во потстав 3 од став 4 на член 205 од овој законик, - денот на истекот на овој рок;
  5. во случај на загуба на странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона и (или) стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, освен уништување и (или) неотповикливо загуба на таква стока заради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, - денот на губење на стоката, и ако овој ден не е определен, - денот на откривање на фактот за таква загуба;
  6. во случај на недоставување до царинскиот орган, во рокот утврден од него, документи со кои се потврдува фактот на погреб, неутрализација, искористување или друго уништување на стоката утврдена во потстав 1 од став 10 на член 207 од овој законик, - денот на извозот на таква стока надвор од територијата на ФЕЗ;
  7. во случај на раскинување, во согласност со став три од став 5 на членот 139 од овој законик, на царинската постапка за извоз во врска со стоките наведени во ставот четири од потставот 2 на ставот 5 на членот 207 од овој законик, освен за престанок на царинската постапка за извоз во однос на споменатата стока, која во времето на завршување на таквата царинска постапка се наоѓа на територијата на ФЕЗ, - следниот ден од денот на истекот на периодот утврден со став еден од став 5 од членот 139 на овој законик.
  8. Доколку околностите наведени во став 7 на овој член се случиле во врска со странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, увозни царини, даноци, се плаќаат специјални, антидампинг, контра-даночни давачки како таквите странски стоки да се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
   Доколку околностите наведени во став 7 на овој член се случиле во врска со стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, и во таквата стока, во согласност со членот 206 од овој законик, странската стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, се плаќаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во однос на странска стока ставена во царинска постапка на слободната царинска зона и се користи за производство на стока направена (примена ) од странска стока ставена во слободна царинска зона на царинска постапка, како да е ставена ваква странска стока во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
   Во случаите наведени во првиот и вториот пасус на оваа клаузула, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, стапки на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се применуваат, во сила на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за сместување на оваа стока под царинска постапка на слободната царинска зона, во однос на стока, чие пуштање, кога е ставено под царинска постапка на слободната царинска зона е направена пред поднесувањето на декларацијата за стоката - на денот на регистрацијата од страна на царинскиот орган на барањето за пуштање на стока пред поднесувањето на декларацијата за стоката и доколку ставањето стока под царинска постапка на слободната царинска зона во согласност со овој законик се изврши без царинска декларација, - на денот на увозот на стока на територијата на пристаништето ФЕЗ или логистичката ФЕЗ.
  9. Доколку околностите наведени во став 7 на овој член се случиле во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, и во таква стока, во согласност со член 206 од овој законик, странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки подлежат на плаќање, како да таквата стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона беа ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без употреба на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
   Во овој случај, увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се пресметуваат во согласност со поглавјата 7 и 12 на овој законик.
   За да се пресметаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, во сила на денот кога е крајниот рок за плаќање на увозот царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во согласност со став 7 на овој член, во врска со стоките произведени (примени) од странска стока ставени под царинска постапка на слободна царинска зона.
   Доколку, со цел да се утврди царинската вредност на стоката, како и да се пресметаат увозните царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, потребно е да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таква конверзија се прави по девизен курс што важи на денот кога е датум на достасување увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во согласност со став 7 на овој член.
   Доколку царинскиот орган нема точна информација за стоката (природата, името, количината, потеклото и (или) царинската вредност), основата за пресметување на увозните царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што треба да се платат се утврдува врз основа на царинското тело на информации, а класификацијата на стоките се врши земајќи го предвид ставот 3 на членот 20 од овој законик.
   Ако кодот на производот во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност е определен на ниво на групирање со број на знаци помали од 10:
   • за пресметка на увозни царини, се применува највисоката стапка на царински давачки, што одговара на стоките вклучени во таквата групација;
   • за пресметување на даноците, се применува највисоката стапка на данок на додадена вредност, највисоката од стапките на акциза (акциза или акциза) што одговара на стоката вклучена во таквата група, во однос на која е највисока од стапката се утврдуваат царински давачки;
   • за пресметување на специјални, антидампинг, противуправни давачки, се применува највисоката стапка на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што одговараат на стоките вклучени во таквата групација, земајќи го предвид десеттиот став од оваа клаузула. Посебните, антидампинг, контраиналните давачки се пресметуваат врз основа на потеклото на стоката, потврдено во согласност со Поглавје 4 од овој законик и (или) други информации потребни за утврдување на наведените давачки. Доколку не е потврдено потеклото на стоката и (или) другите информации потребни за утврдување на наведените давачки, специјалните, антидампинг, контралинтни давачки се пресметуваат врз основа на највисоките стапки на специјални, антидампинг, контралинтни давачки утврдени за стоки на ист код на стоковната номенклатура на странска економска активност ако класификацијата на стоката е извршена на ниво од 10 карактери, или стоката вклучена во групацијата, ако кодот на стока во согласност со стопанската номенклатура за надворешна економска активност е определено на ниво на групирање со бројот на знаци помалку од 10.
    При утврдување на подоцнежни точни информации за стоката, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраенергични давачки се пресметуваат врз основа на такви точни информации и враќање (неутрализирање) на преплатените и (или) претерано собраните износи на увоз царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки или наплата на неплатени износи во согласност со поглавјата 10 и 11 и членовите 76 и 77 на овој законик.
  10. За износите на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 8 на овој член, се плаќа камата, како да е дадено одложување на плаќањето во врска со овие износи од датум на ставање на стоката под царинска постапка слободна царинска зона на денот на истекот на рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  11. Во случај на завршување на царинската постапка на слободната царинска зона или извозот од царинското подрачје на Унијата на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 5 на член 207 од овој законик, ставен под царинска постапка на извоз или сместување во согласност со став 7 на член 129 од овој законик на стоки под царински постапки што се применуваат на странска стока или задржување на таквата стока од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик по исполнувањето на обврската за плаќаат царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) износот на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени и (или) собрани во согласно со овој член се предмет на поврат (компензација) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Член 209. Специфики на пресметување и плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки за странска стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона и стока направена (примена) од стока ставена под царина постапка на слободна царинска зона, кога тие се ставаат под посебни царински постапки

 1. При ставање странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и која не е предмет на оперативна обработка на стока ставена во царинска постапка на слободна царинска зона, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка за пресметка на увозните царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на слободна царинска зона, а во врска со стоки, чие пуштање се става под царинска постапка на слободна царинска зона направено пред поднесување на декларацијата за стока, - на денот на регистрација од царината орган на пријавата за пуштање стока пред поднесување на декларацијата за стока, освен во случајот наведен во ставот два на оваа клаузула.
  Кога се става под царинска постапка за пуштање во промет за внатрешна потрошувачка на опрема ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, ставена во функција и користена од жител (учесник, предмет) на ФЕЗ за спроведување на договор (договор) за спроведување (спроведување) на активности на територијата на ФЕЗ (договор за услови активности во ФЕЗ, декларација за инвестиции, претприемачка програма), како и стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона на територијата на пристанишна ФЕЗ или логистички ФЕЗ, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки, се применуваат стапките на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, важечки на денот на регистрација до царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 2. Кога се ставаат под царински постапки наведени во потстав 1, 5, 7, 10 и 14 од став 2 на член 127 од овој законик, стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона:
  1. предмет на идентификација во наведената стока на странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона, извршена во согласност со членот 206 од овој законик, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се пресметуваат во однос на странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона и користена за производство на стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона. Во исто време, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, се применуваат стапките на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на слободни царински зони, а во врска со стока, чие пуштање, кога е ставено под царинска постапка на слободна царинска зона, беше извршено пред доставување декларација за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока;
  2. во отсуство на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока во врска со стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, идентификација на странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона во стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, спроведена во согласност со член 206 од овој законик, увозни царини, даноци се пресметуваат во врска со стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона. Во исто време, за пресметка на увозни царини и даноци, стапките на увозни царини и даноци се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за сместување според царинските постапки наведени во потстав 1, 4, 5, 7, 10 и 14 од став 2 член 127 на овој законик. Во овој случај, основата за пресметување на увозни царини по стапка на валута е проценетата вредност на стоките произведени (примени) од странски стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона, постапката за утврдување ја утврдува Комисијата .
  3. По завршувањето на царинската постапка на слободната царинска зона со ставање на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона под царинска постапка во согласност со ставовите 8 и 9 на членот 207 од овој законик, увозните царини давачки, даноците се пресметуваат во врска со стоките произведени (примени) од странски стоки ставени во царинска постапка на слободната царинска зона. Во исто време, за пресметка на увозни царини и даноци, стапките на увозни царини и даноци се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стока под наведените царински постапки во потстав 1, 4, 5, 7, 10 и 14 од ставот 2 на членот 127 на овој законик.
  4. Ако, за да се пресметаат увозните царини, даноците, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки во случаите наведени во ставовите 1 - 3 на овој член, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, конверзијата се врши по девизен курс, во сила на денот на примената на стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, утврдени за секој случај.

Член 210. Определување на статусот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона

 1. Ако стоките произведени (примени) од странска стока ставени во царинска постапка на слободна царинска зона се извезуваат од царинската територија на Унијата, статусот на таквата стока се утврдува во согласност со критериумите за доволна обработка на стоки, што може да се изразено во:
  1. промена на шифрата на стоката во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност на ниво од кој било од првите 4 карактери;
  2. промени во вредноста на стоките кога процентот на трошоците на употребените материјали или додадената вредност достигна фиксен удел во цената на крајниот производ (правило по валум);
  3. исполнување на потребните услови, вршење на производствени и технолошки операции доволни за признавање на стоките како стоки на Унијата.
 2. Стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона со цел извоз од царинска територија на Унијата се признава како стока на Унијата ако, како резултат на операции за производство (прием) на стоки, исполнет е еден од следниве услови:
  1. дошло до промена на шифрата на добрата во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност на ниво од кој било од првите 4 карактери, освен за случаите наведени во став 3 на овој член;
  2. процентот на вредноста на странската стока ставена под царинска постапка на слободната царинска зона не надминува фиксен удел во цената на крајниот производ или додадената вредност достигнува фиксен удел во цената на крајниот производ, освен за случаите наведени во став 3 на овој член;
  3. во однос на стоката, исполнети се условите, извршени се производство и технолошки операции што се доволни за признавање на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона како стока на Унијата, освен во случајот наведен во првиот став од клаузулата 3 на овој член.
 3. Стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона не се признава како стока на Унијата ако се извршени само оние операции во врска со таквата стока што не ги исполнува критериумите за доволна обработка, без оглед на тоа исполнување на други услови.
  Промената на шифрата на стоката во согласност со Номенклатурата на стоки за надворешна економска активност на ниво на која било од првите 4 цифри и правилото за удел во вредност не се применуваат како критериуми за доволна обработка на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, доколку во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, список на услови, производство и технолошки операции доволни за признавање на направената стока (примена) ) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, стока унија.
 4. Список на услови, производство и технолошки операции доволни за признавање на стоки произведени (примени) од странски стоки ставени под царинска постапка на слободна царинска зона, стоки на Унијата, како и список на операции, чие извршување не ги исполнува критериумите за доволна обработка при утврдување на статусот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона ги утврдува Комисијата.
 5. Постапката за користење на правилото за девизен удел како критериум за доволна обработка на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона ја утврдува Комисијата. Правилото за удел во вредност не се применува како критериум за доволна обработка при извршување операции за поправка на стоки на Унијата.
 6. Статусот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона го утврдува овластено државно тело или овластена организација на земја-членка.
 7. Како документ со кој се потврдува статусот на стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, овластено државно тело или овластена организација на земја-членка издава мислење за признавање на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, стока на Унијата или заклучок за признавање на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, што не е стока на унијата.
  Формите на овие заклучоци, структурата и форматот на таквите заклучоци во форма на електронски документи, постапката за нивно пополнување, како и постапката за нивно издавање и примена, ги утврдува Комисијата.
 8. Во отсуство, поништување или неважење на документ со кој се потврдува статусот на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободна царинска зона, таквата стока, по завршувањето на царинската постапка на слободната царинска зона, со цел ги извезува од царинската територија на Унијата, се смета за стока.Унија, а за други цели - како странска стока.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Царинските службеници открија дека компанијата им доставила на царината документи што содржат неточни информации за собирање дрва, со што се легализира дрвото, потоа се преработува во пилена дрва и се извезува во странство.
00:02 09-09-2021 Повеќе детали ...
Зборуваме за зголемување на показателот од 3,9 милијарди долари на 7,8 милијарди долари.
00:31 04-09-2021 Повеќе детали ...