Мени

Бесплатна складишна царинска постапка

Член 211. Содржина и примена на царинската постапка на бесплатен магацин

 1. Царинска постапка бесплатен магацин - царинска постапка што се применува на странски стоки и стоки на Унијата, според кои таквата стока се става и се користи во бесплатен магацин без плаќање на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, во зависност од условите за ставање стока под оваа царинска постапка и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Во бесплатен магацин може да се става и користи стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, како и Унија за стокине е ставен под царинска постапка на бесплатен магацин и странска стокаставени под други царински постапки.
 3. Стоките на Унијата се ставаат под царинска постапка на бесплатен магацин по избор на декларантот.
  Законодавството на земја-членка може да ги утврди категориите на стоки на Унијата, кои, за сместување во слободен магацин основан на територијата на таа земја-членка, подлежат на задолжително сместување под царинска постапка на бесплатен магацин.
 4. Во однос на стоките на Унијата што се наоѓаат во бесплатен склад и не се ставени под царинска постапка на бесплатен склад, дозволено е да се вршат какви било операции, вклучително и оние предвидени во став 1 на член 213 од овој законик.
 5. Странската стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин го задржува статусот на странска стока, а стоката на Унијата ставена под царинска постапка на бесплатен магацин го задржува статусот на стока на Унијата.
 6. Стоките произведени (примени) од стоки на Унијата ставени во царинска постапка на бесплатен магацин добиваат статус на стока на Унијата.
  Ако законодавството на земјите-членки дозволува сместување и употреба на стоки на Унијата во бесплатен склад што не се ставени под царинска постапка на бесплатен магацин, тогаш стоката направена (примена) од стока на Унијата ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и стоките на Унијата што не се ставени под царинска постапка бесплатен магацин, стекнуваат статус на стока на Унијата.
 7. Стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и стока на Унијата (во натамошниот текст - стока направена (примена) од странство) стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин) стекнува статус на странска стока, освен во случајот наведен во вториот став на оваа клаузула.
  Ако стоките произведени (примени) од странска стока ставени во царинска постапка на слободен склад се извезуваат од царинската територија на Унијата, статусот на таквата стока се утврдува во согласност со член 218 од овој законик.
 8. Ако стоката во слободен магацин не може да ја идентификува царинскиот орган како стока што била на територијата на бесплатен магацин пред нејзиното создавање, или како стока ставена под царинска постапка на слободен магацин или произведена (примена) во слободен магацин , тогаш таквите стоки заради извоз од територијата на бесплатен магацин надвор од царинското подрачје на Унијата се сметаат за стоки на Унијата, и за други цели - како странска стока увезена на царинското подрачје на Унијата.
 9. При увоз на стоката на царинската територија на Унијата стоката одредена во став 8 на овој член, претходно извезена од царинското подрачје на Унијата во согласност со постапката за царински извоз, царинската постапка за повторен увоз не може да се примени на таквата стока.
 10. Странската стока што е предмет на заштитни мерки на домашниот пазар, ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, мора да се идентификува во стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, со цел да се извезат такви добра од територијата на бесплатен магацин до останатата царинска територија на Унијата.
  Во случај странските стоки да подлежат на заштитни мерки на домашниот пазар, ставени под царинска постапка на бесплатен магацин, се користат за производство на стоки направени (примени) од странски стоки ставени во царинска постапка на слободен склад, но не може да се идентификува во таквата стока, стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен склад мора да се извезува од царинската територија на Унијата.
 11. Сопственикот на бесплатен магацин може да става и (или) користи стока на Унијата на територијата на бесплатен магацин без да ја става под царинска постапка на бесплатен магацин, земајќи го во предвид ставот 3 на овој член.
 12. Комисијата има право да го утврди списокот на стоки и (или) категории на стоки за кои не се применува царинска постапка на слободен магацин.
  Во согласност со законодавството на земјите-членки, може да се утврди список на странски стоки и (или) категории странски стоки за кои царинската постапка на бесплатен магацин не се применува на територијата на оваа земја-членка.
 13. Делови, склопови, склопови што можат да ги идентификува царинскиот орган како вклучени (вклучени) во составот на стоката ставена под царинска постапка на бесплатен склад се сметаат за целите на нивниот извоз од територијата на бесплатен магацин како стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, а во врска со одредбите на овој законик се применуваат.

Член 212. Услови за ставање стока под царинска постапка на бесплатен магацин и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Услов за ставање стока под царинска постапка на бесплатен магацин е почитување на забраните и ограничувањата во врска со странската стока во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Декларант за стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин може да биде лице кое е сопственик на бесплатен магацин, а во случаи утврдени со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање, и други лица.
 3. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка на бесплатен магацин се:
  1. поставување и локација на стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин на територијата на бесплатен магацин за време на неговото работење, имајќи ги предвид ставовите 5 на овој член и ставот 5 на членот 213 од овој законик;
  2. употреба на стоки ставени под царинска постапка на бесплатен склад, од страна на декларантот кој ги ставил под таква царинска постапка или од други лица утврдени во согласност со ова поглавје;
  3. провизијата за стоки ставени во царинска постапка на бесплатен магацин, дејствија во согласност со член 213 од овој законик.
 4. По завршувањето на функционирањето на бесплатен магацин, условите за употреба на стока во согласност со царинската постапка на бесплатен магацин, утврдени со став 3 на овој член, мора да се почитуваат до завршувањето или завршувањето на оваа царинска постапка во согласност со со став 3 на член 215 од овој законик.
 5. Законодавството на земјите-членки може да утврди случаи кога стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин може да се смести и да се наоѓа на териториите на неколку слободни складишта, чиј сопственик е правно лице што е декларант за стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, случаи на движење на ваква стока и стока произведена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин помеѓу такви магацини, како и спецификите на царинското работење во овие случаи и спецификите на царината контрола во однос на таквата стока.

Член 213. Дејства преземени во врска со стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и во врска со стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин

 1. Во однос на стоката ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и стоката направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, на територијата на бесплатен склад се дозволени следниве работи:
  1. складирање;
  2. операции за товарење (истовар) на стоки и други карго операции поврзани со складирање;
  3. операции неопходни за да се осигури безбедноста на стоките, како и нормалното работење за подготовка на стоки за транспорт (превоз) и продажба, вклучително и поделба на серија, формирање пратки, сортирање, пакување, пакување, обележување, операции за подобрување на трговските квалитети;
  4. операции за обработка (обработка) на стоки, производство на стоки (вклучувајќи склопување, расклопување, инсталација, монтирање), поправка или одржување на стока, вклучително и во текот на кои учествуваат или олеснуваат странски стоки ставени во царинска постапка на слободен склад стоката за производство (прием), дури и ако таквата странска стока е целосно или делумно потрошена (потрошена) во процесот на производство (примање) стока и (или) не е содржана во стока произведена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин (во натамошниот текст во ова поглавје - операции за преработка на стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин). Странската стока што учествува или го олеснува производството (приемот) на стока при вршење работи за преработка на стока ставена под царинска постапка на бесплатен склад, не вклучува стока што е помошно средство во технолошкиот процес (на пример, опрема, машини , тела);
  5. употреба (работа) на опрема, машини и склопови, резервни делови за нив со цел да се извршат операции за обработка на стоки ставени во царинска постапка на слободен склад, како и други операции во врска со работењето и функционирањето на слободен магацин;
  6. употреба на стоки за изградба на индустриска недвижност и помошна инфраструктура (во натамошниот текст во ова поглавје - недвижен имот) на територијата на бесплатен магацин;
  7. земање примероци и (или) примероци на стоки во согласност со член 17 од овој законик;
  8. други операции утврдени со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината во согласност со целите за создавање бесплатни магацини.
 2. Факт на целосна или делумна потрошувачка на стоки, вклучително и при трошење (потрошувачка) во процесот на производство (примање) на стоки, обезбедување производни процеси, одржување и управување со опрема, машини и склопови што се користат на територијата на бесплатен магацин, како и за изградба на објекти на недвижен имот, е предмет на рефлексија во извештајот доставен до царинскиот орган во согласност со став шест од членот 424 на овој законик.
 3. Списокот на операции во врска со стоката ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, предвиден во став 1 на овој член, може да се намали во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива при создавање на бесплатен магацин врз основа на целите на неговото создавање.
 4. Операциите предвидени во потставот 1 - 3 и 5 од став 1 на овој член се дозволени само од сопственикот на бесплатен магацин.
  Законодавството на земјите-членки за царинска регулатива може да определи и други лица кои имаат право да ги извршуваат операциите наведени во овој став.
 5. Со дозвола на царинскиот орган, дозволено е да се извезува стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на слободен магацин, од територијата на бесплатен магацин без завршување на царинската постапка на бесплатен магацин во следниве случаи:
  1. наведената стока, што е опрема или други основни производствени капацитети, пуштена во употреба и користена од сопственикот на бесплатен магацин или делови од наведените основни производствени капацитети, се извезува на останатата царинска територија на Унијата за нивна поправка (освен за ремонт, модернизација), одржување или извршување други операции потребни за одржување на таквата стока во нормална (работна) состојба;
  2. наведената стока се извезува на остатокот од царинското подрачје на Унијата за да се извршат операции за нивно техничко тестирање, истражување, тестирање, верификација, вклучително и оние предвидени со производниот процес, како и за нивно демонстрирање како примероци;
  3. овие стоки се извезуваат на остатокот од територијата на земјата-членка, на чија територија сопственикот на бесплатниот магацин е вклучен во регистарот на сопственици на слободни магацини, со цел да се изврши царинско работење по завршувањето на царинската постапка на слободниот магацин надвор од слободниот магацин во царинскиот орган овластен во согласност со законодавството на земјата-членка за извршување на царинската регулатива царинско работење во однос на таквата стока;
  4. наведената стока се извезува за сместување и престој на територијата на друг бесплатен склад во случаите предвидени со законодавството на земјите-членки во согласност со став 5 од член 212 од овој законик.
 6. Стоката наведена во потставот 1 и 2 од став 5 на овој член е предмет на повторен увоз на територијата на бесплатен магацин пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган, засновано врз целите и околностите на таквото работење. Периодот утврден од царинскиот орган може да се продолжи по образложено барање од декларантот за оваа стока.
  Во однос на стоките наведени во потстав 3 од став 5 на овој член, царинската постапка на бесплатен магацин мора да заврши пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган. Периодот утврден од царинскиот орган може да се продолжи по образложено барање од декларантот за оваа стока.
  Стоката наведена во потстав 4 од став 5 на овој член мора да биде поставена на територијата на друг слободен склад пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган. Периодот утврден од царинскиот орган може да се продолжи по образложено барање од декларантот за оваа стока.
 7. Постапката за издавање на одобрението утврдено во ставот 5 на овој член од страна на царинскиот орган се утврдува во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
 8. Во однос на целата или дел од стоката ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стоката направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, може да се извршат трансакции што предвидуваат пренесување на правата на сопственост, употреба и (или) располагање со овие добра. Во овој случај, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен магацин мора да биде завршено во согласност со постапката утврдена со овој законик, освен во случаи кога, во согласност со став 9 на овој член, е дозволено пренесување на оваа стока без комплетирање царинската постапка на бесплатен магацин.
 9. Дозволено е пренесување на стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, без завршување на царинската постапка на слободен магацин, во владение и (или) употреба:
  1. на изведувач (подизведувач) или друго лице кое ќе изврши градежни и (или) договори за инсталација на територијата на бесплатен магацин;
  2. до превозникот за нивниот превоз;
  3. лица кои ќе извршат поправки (со исклучок на големи поправки, модернизација), одржување и други операции потребни за одржување на таквата стока во нормална (работна) состојба;
  4. лица кои ќе извршат операции на техничко тестирање, истражување, тестирање, верификација на таква стока, предвидени со производствениот процес, како и нивно демонстрирање како примероци;
  5. лица кои ќе вршат работи во врска со стоки извезени од територијата на бесплатен магацин, во случаите предвидени со потстав 1 и 2 од став 5 на овој член.
 10. Пренесувањето на стоката во владение и (или) употребата на лицата наведени во став 9 на овој член не го ослободува декларантот за стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин од почитување на условите за користење на стоката во согласност со царинска постапка на бесплатен склад предвидена во ова поглавје.

Член 214. Идентификација странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, во стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин

 1. Со цел да се идентификуваат странските стоки ставени во царинска постапка на бесплатен магацин, следниве методи може да се користат во стоки произведени (примени) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин:
  1. ставање од страна на сопственикот на бесплатен магацин или царински службеници на пломби, марки, дигитални и други ознаки на странска стока ставени под царинска постапка на бесплатен магацин;
  2. детален опис, фотографија, слика на размер на странска стока;
  3. споредба на претходно избрани примероци и (или) примероци на странска стока и стока произведена (примена) од странска стока;
  4. употреба на постоечко обележување на производот, вклучително и во форма на сериски броеви;
  5. други методи што можат да се применат врз основа на природата на стоката ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и извршените операции за преработка на стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, вклучително и со испитување на доставените документи што содржат детални информации за употреба на странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, во технолошкиот процес на вршење на операции за преработка на стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, како и за технологијата на нивно производство, или од извршување царинска контрола при работење за преработка на стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин.
 2. Постапката за идентификување странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин во стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин е утврдена во согласност со законодавството на земјите-членки за регулативата за царината.

Член 215. Завршување и прекинување на царинската постапка на бесплатен магацин

 1. Царинската постапка на бесплатен магацин мора да се заврши во следниве случаи:
  1. престанок на функционирање на бесплатен магацин во рок од 6 месеци од денот на престанок на функционирање на бесплатен магацин;
  2. извоз на стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, од територијата на бесплатен магацин, освен во случаите на извоз на таква стока:
   • за целите наведени во став 5 на член 213 од овој законик;
   • за погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин во согласност со законодавството на земјите-членки, доколку таквата стока ги изгубила своите потрошувачки својства и станала несоодветна за употреба во капацитетот за кој се наменети;
  3. пренесување од страна на декларантот на правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, на друго лице во согласност со ставот 10 на овој член, освен за пренос на стока во случаите наведени во ставот 9 на членот 213 од овој законик.
 2. По завршувањето на царинската постапка на бесплатен магацин, декларант на стока може да биде лицето кое било декларирач на стока кога била ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, и ако тоа е предвидено со законодавството на членот Држави за царинска регулатива, друго лице.
 3. По завршувањето на функционирањето на бесплатен склад, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен склад се завршува со ставање под царинските постапки предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка на царински транзит, стока лоцирана во територија на бесплатен магацин, ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, стока направена (примена) од стока, ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, земајќи ги предвид ставовите 4 и 5 на овој член или е завршена без ставање под царински постапки во согласност со ставовите 7 и 9 на овој член.
  Доколку царинската постапка на бесплатен магацин не е завршена во согласност со став еден од овој став, дејството на оваа царинска постапка престанува со истекот на рокот наведен во потстав 1 од став 1 на овој член, а стоката е задржана од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик.
 4. За извоз на стоки од територијата на бесплатен магацин надвор од царинското подрачје на Унијата, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен магацин завршува со просториите:
  1. според царинската постапка за реекспорт:
   • странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и извезена од територијата на бесплатен магацин во непроменета состојба, освен промени поради природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз ) и (или) складирање;
   • стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и не е призната во согласност со член 218 од овој законик како стока на Унијата;
  2. според царинската постапка за извоз:
   • Стока од унијата ставена под царинска постапка на бесплатен магацин;
   • стоки направени (примени) од стоки на Унијата;
   • стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и признаена во согласност со член 218 од овој законик како стока на Унијата.
 5. За извоз на стоки од територијата на бесплатен магацин на остатокот од царинското подрачје на Унијата, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен магацин завршува со просториите:
  1. според царинските постапки наведени во потставот 1, 4, 5, 7, 10 и 14-16 од став 2 на членот 127 од овој законик, странска стока ставена под царинска постапка на слободен магацин, извезена од територијата на бесплатен склад во непроменета состојба, освен промени поради природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање и стока произведена (примена) од странска стока ставена под царина постапка на бесплатен магацин, земајќи го предвид ставот 6 на овој член;
  2. според царинската постапка за повторен увоз:
   • Стока од унијата ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, која остана непроменета, освен промени поради природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање;
   • стока произведена (примена) исклучиво од стока на Унијата ставена во царинска постапка за слободен склад, по завршувањето на царинската постапка за бесплатен магацин за стока на Унијата.
 6. Ако составот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин вклучува странска стока што спаѓа во мерките за заштита на внатрешниот пазар, таквата стока за извоз од територијата на бесплатен магацин на остатокот од царинското подрачје на Унијата може да биде ставено под царинските постапки наведени во потстав 1 и 7 од став 2 на член 127 од овој законик, предмет на идентификација во оваа стока на странска стока ставена под царинска постапка на слободен склад.
 7. Царинската постапка на бесплатен магацин е завршена без да се стави под царинска постапка во случајот предвиден во став 9 на овој член, како и во следниве случаи:
  1. стоката ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и стоката произведена (примена) од стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин ги изгубија своите потрошувачки својства и станаа несоодветни за употреба во капацитетот за кој се наменети, се извезуваат од територија на бесплатен склад за погреб, неутрализација, искористување или уништување на кој било друг начин во согласност со законодавството на земјите-членки. Во овој случај, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен магацин завршува во однос на дел од стоката ставена во царинска постапка на бесплатен склад, што одговара на бројот на закопани стоки, направени безопасни, распоредени и (или) уништен на друг начин и утврден во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива;
  2. стоката ставена под царинска постапка на слободен склад е уништена и (или) неповратно изгубена поради несреќа или виша сила или неповратно изгубена како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, и фактот на такво уништување или неповратна загуба е признаен од царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за регулирање на царината.
 8. Постапката за завршување на царинската постапка на бесплатен магацин во случаите предвидени со став 7 на овој член се утврдува во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.
 9. По завршувањето на функционирањето на бесплатен магацин, дејството на царинската постапка на бесплатен магацин во врска со стоката ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и која е опрема ставена во функција и користена од сопственикот на бесплатен магацин , или стока што ја користи сопственикот на бесплатен магацин за создавање на објекти на недвижен имот на територијата на бесплатен магацин и кои се составен дел на такви објекти на недвижен имот, завршени без ставање на наведената стока под царински постапки на начин пропишан од законодавството на земјите-членки.
  Овие стоки се здобиваат со статус на стока на Унијата од датумот на завршување на царинската постапка на бесплатен магацин.
 10. Кога декларантот ги пренесува правата на владение, употреба и (или) располагање со стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, на друга лице, дејствувањето на царинската постапка на бесплатен магацин завршува во согласност со потстав 1 од став 5 на овој член.
 11. Завршувањето на царинската постапка на бесплатен магацин по ликвидација на сопственикот на бесплатен магацин се спроведува во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива.

Член 216. Појавата и престанокот на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на бесплатен магацин, крајниот рок за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на слободен склад, произлегува од декларантот од моментот кога царинскиот орган регистрира декларација за стока , а во врска со стоката пријавена за пуштање пред да поднесе декларација за стока, за лице кое поднело барање за пуштање стока пред да поднесе декларација за стока - од моментот кога царинскиот орган регистрирал барање за пуштање на стока до поднесување на декларација за стоки
 2. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со странска стока ставена (ставена) под царинска постапка на бесплатен склад, декларантот ја прекинува со настанување на следниве околности:
  1. завршување на царинска постапка на бесплатен магацин во согласност со член 215 од овој законик, вклучително и по настанување на околностите наведени во став 4 на овој член, освен за завршување на царинската постапка на слободен магацин со ставање под царина постапка за извоз на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 4 215 од член XNUMX на овој законик;
  2. извоз од царинска територија на Унијата на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 4 на член 215 од овој законик, ставен под царинска постапка за извоз;
  3. пласирање на стоки за кои е прекината царинската постапка на слободен магацин и (или) стоки направени (примени) од стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, во рамките на примената на таквата царинска постапка , кој е прекинат, според царинските постапки во согласност со став 7 од член 129 на овој законик;
  4. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 5 на овој член;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, поради несреќа или виша сила или факт на непоправлива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, освен за случаи кога пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во врска со овие странски стоки, дојде рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки;
  6. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка на бесплатен магацин - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока или пријава за пуштање во промет на стоки пред да поднесете декларација за стоки;
  7. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  9. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  10. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е предмет на исполнување со настанување на околностите наведени во став 4 на овој член.
 4. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки е:
  1. во случај на извоз од територијата на бесплатен магацин на странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, пред завршувањето на царинска постапка на бесплатен магацин за таква стока или без дозвола на царинскиот орган во случаите наведени во став 5 на член 213 од овој законик, освен во случаи кога таквата стока може да се извезува од територијата на бесплатен магацин без завршување на царинската постапка на бесплатен магацин во случаите предвидени со потстав 2 од став 1 на член 215 од овој законик, - денот на отстранување од територијата на слободниот магацин, и ако овој ден не е определен, - денот на откривање на фактот за такво отстранување од територијата на бесплатен магацин;
  2. во случај на пренесување на странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, на друго лице пред завршување на царинската постапка слободен магацин за ваква стока, со исклучок на случаите кога таквата стока може да се пренесе во случаите предвидени во ставот 9 на членот 213 од овој законик - денот на пренесување на стоката, и ако овој ден не е определен, - денот на откривање на фактот за таков трансфер;
  3. во случај на неуспех да се врати на територијата на бесплатен склад пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган во согласност со став еден од став 6 на член 213 од овој законик, стоката извезена од територијата на бесплатен магацин во случаи наведени во потставот 1 и 2 од став 5 на член 213 од овој законик - денот на истекот на периодот утврден од царинскиот орган во согласност со став еден од став 6 на член 213 од овој законик;
  4. ако царинската постапка на слободен магацин не е завршена пред истекот на рокот утврден од царинскиот орган во согласност со став два од став 6 на член 213 од овој законик во врска со стока извезена од територијата на слободен магацин на случај наведен во потстав 3 од став 5 на член 213 од овој законик, - денот на истекот на овој рок;
  5. во случај на непоставеност на територијата на друг бесплатен склад пред истекот на периодот утврден од царинскиот орган во согласност со став три од став 6 на член 213 од овој законик, стоката извезена од територијата на бесплатен магацин во случај наведен во потстав 4 од став 5 на член 213 од овој законик - денот на истекот на периодот утврден од царинскиот орган во согласност со став три од клаузула 6 на член 213 од овој законик;
  6. во случај на загуба на странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и (или) стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободен склад, освен за уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила, или непоправлива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, - денот на загуба на стоката, и ако овој ден не е определен, - денот на откривање фактот на таквата загуба;
  7. ако царинскиот орган не достави документи со кои се потврдува фактот на погребување, неутрализирање, искористување или на друг начин уништување на стоката утврдена во ставот три од потставот 2 на ставот 1 на членот 215 од овој законик до царинскиот орган во рокот утврден од него - денот на извозот на таква стока надвор од територијата на бесплатен магацин;
  8. во случај на раскинување во согласност со став три од став 5 на член 139 од овој законик на царинската постапка за извоз во врска со стоките наведени во став четири од потстав 2 од став 4 на член 215 од овој законик, со исклучок на прекинување на царинската постапка на извоз во однос на наведената стока, која во моментот кога таквото раскинување се наоѓа на територијата на бесплатен магацин, - следниот ден од денот на истекот на периодот утврден со став еден од став 5 од членот 139 на овој законик.
 5. Доколку околностите наведени во став 4 на овој член се случиле во врска со странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, увозни царини, даноци, се плаќаат специјални, антидампинг, контра-даночни давачки како таквите странски стоки да се ставаат под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
  Доколку околностите наведени во став 4 на овој член се случиле во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, и во таквата стока, во согласност со членот 214 од овој законик, странската стока ставена под царинската постапка е идентификувана. постапката за слободен склад, увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки се плаќаат во врска со странска стока ставена во царинска постапка на слободен склад и се користи за производство на стока направена (примена) од странска стока ставена во слободна магацинска царинска постапка, како да таквата странска стока е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци.
  Во случаите наведени во првиот и вториот пасус на оваа клаузула, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, стапки на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се применуваат, во сила на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на слободен магацин, и во врска со стока, чие пуштање, кога е ставено под царината постапка на бесплатен магацин, беше направена пред поднесувањето на декларацијата за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барањето за пуштање на стока пред поднесувањето на декларацијата за стока.
 6. Доколку околностите наведени во став 4 на овој член се случиле во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, и во таква стока во согласност со член 214 од овој законик, странска стока ставена под царина постапка на бесплатен магацин, увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинзни давачки се плаќаат како да таквата стока направена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин е ставена под царинска постапка за пуштање во промет за домашна потрошувачка без примена на тарифни преференции и поволности за плаќање на увозни царини и даноци. Во овој случај, увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се пресметуваат во согласност со поглавјата 7 и 12 на овој законик.
  За да се пресметаат увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, во сила на денот кога е крајниот рок за уплата царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки во согласност со став 4 на овој член во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин. Ако, со цел да се утврди царинската вредност на стоката, како и да се пресметаат увозните царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, потребно е да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таква конверзија се прави по девизен курс, во сила на денот кога е датум на достасување увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки во согласност со ставот 4 на овој член. Доколку царинскиот орган нема точна информација за стоката (природата, името, количината, потеклото и (или) царинската вредност), основата за пресметување на увозните царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што треба да се платат се утврдува врз основа на царинското тело на информации, а класификацијата на стоките се врши земајќи го предвид ставот 3 на членот 20 од овој законик.
  Ако кодот на производот во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност е определен на ниво на групирање со број на знаци помали од 10:
  • за пресметка на увозни царини, се применува највисоката стапка на царински давачки, што одговара на стоките вклучени во таквата групација;
  • за пресметување на даноците, се применува највисоката стапка на данок на додадена вредност, највисоката од стапките на акциза (акциза или акциза) што одговара на стоката вклучена во таквата група, во однос на која е највисока од стапката се утврдуваат царински давачки;
  • за пресметување на специјални, антидампинг, противуправни давачки, се применува највисоката стапка на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што одговараат на стоките вклучени во таквата групација, земајќи го предвид десеттиот став од оваа клаузула. Посебните, антидампинг, контраиналните давачки се пресметуваат врз основа на потеклото на стоката, потврдено во согласност со Поглавје 4 од овој законик и (или) други информации потребни за утврдување на наведените давачки. Доколку не е потврдено потеклото на стоката и (или) другите информации потребни за утврдување на наведените давачки, специјалните, антидампинг, контралинтни давачки се пресметуваат врз основа на највисоките стапки на специјални, антидампинг, контралинтни давачки утврдени за стоки на ист код на стоковната номенклатура на странска економска активност ако класификацијата на стоката е извршена на ниво од 10 карактери, или стоката вклучена во групацијата, ако кодот на стока во согласност со стопанската номенклатура за надворешна економска активност е определено на ниво на групирање со бројот на знаци помалку од 10.
   При утврдување на подоцнежни точни информации за стоката, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраенергични давачки се пресметуваат врз основа на такви точни информации и враќање (неутрализирање) на преплатените и (или) претерано собраните износи на увоз царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки или наплата на неплатени износи во согласност со поглавјата 10 и 11 и членовите 76 и 77 на овој законик.
 7. За износите на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 5 на овој член, се плаќа камата, како да е одложено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од датумот на ставање на стоката под царинска постапка бесплатен магацин на денот на истекот на рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
 8. Во случај на завршување на царинската постапка на бесплатен магацин или извоз од царинска територија на Унијата на стоки наведени во став четири од потстав 2 од став 4 на член 215 од овој законик, ставени под царинска постапка за извоз, или ставање стока под царинска постапка во согласност со став 7 од член 129 од овој законик што се применува на странска стока или задржување на таквата стока од страна на царинските органи во согласност со Поглавје 51 од овој законик по исполнување на обврската за плаќање на царински давачки , даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки и (или) нивна наплата (целосно или делумно) износот на царинските давачки, даноците, специјалните, антидампинг, контралиминарните давачки платени и (или) собрани во согласност со ова членот е предмет на поврат (надомест) во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Член 217. Карактеристики на пресметката и плаќањето на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки при ставање стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и стока направена (примена) од странска стока ставена под царина постапка на бесплатен магацин, според одделни царински постапки

 1. Кога ставате странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и не е подложена на операции за преработка на стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин на територијата на бесплатен магацин, под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка за се пресметуваат увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што се во сила со денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на бесплатен магацин и во врска со стока чие пуштање е ставено под царинска постапка на бесплатен склад е направено пред поднесувањето на декларацијата за стоката, - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на пријавата за пуштање стока пред поднесувањето на декларацијата за стоката, освен за случајот наведен во вториот став на оваа клаузула.
  При ставање под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка на опрема ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, пуштена во употреба и користена од сопственикот на бесплатен магацин за вршење на работите предвидени во ставот 1 на членот 213 од овој Код, за пресметување на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање опрема под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 2. Кога се ставаат под царинските постапки наведени во потстав 1, 5, 7, 10 и 14 од ставот 2 на членот 127 од овој законик, стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен склад:
  1. предмет на идентификација во наведената стока на странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, извршена во согласност со член 214 од овој законик, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се пресметуваат во однос на странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин и користена во производството на стока, произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин. Во исто време, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, се применуваат стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што важат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка на бесплатен магацин., а во врска со стока, чие пуштање, кога е ставено во царинска постапка на бесплатен магацин, беше извршено пред доставување декларација за стока, - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока;
  2. во отсуство на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока во врска со стока направена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на слободен магацин, идентификација на странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, во стока направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, извршена во согласност со член 214 од овој законик, увозни царини, даноци се пресметуваат во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставени под царинска постапка на бесплатен магацин. Во исто време, за пресметка на увозни царини и даноци, стапките на увозни царини и даноци се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за сместување според царинските постапки наведени во потстав 1, 5, 7, 10 и 14 од ставот 2 на членот 127 на овој законик. Во овој случај, основата за пресметување на увозните царини според стапката на валута е проценетата вредност на стоките произведени (примени) од странска стока ставени во царинска постапка на слободен магацин, постапката за утврдување ја утврдува Комисијата.
 3. По завршувањето на царинската постапка на бесплатен магацин со ставање стока произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин, под царински постапки во согласност со став 10 на член 215 од овој законик, увозни царини, даноци се пресметуваат во однос на стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин. Во исто време, за пресметка на увозни царини и даноци, стапките на увозни царини и даноци се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока доставена за ставање стока под наведените царински постапки во потстав 1, 5, 7, 10 и 14 од ставот 2 на членот 127 на овој законик.
 4. Ако, за да се пресметаат увозните царини, даноците, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки во случаите наведени во ставовите 1 - 3 на овој член, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, конверзијата се врши по девизен курс, во сила на денот на примената на стапките на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, утврдени за секој случај.

Член 218. Определување на статусот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин

 1. Ако стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин се извезува од царинската територија на Унијата, статусот на таквата стока се утврдува во согласност со критериумите за доволна обработка на стоката, што може да се изрази во:
  1. промена на шифрата на стоката во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност на ниво од кој било од првите 4 карактери;
  2. промени во вредноста на стоките кога процентот на трошоците на употребените материјали или додадената вредност достигна фиксен удел во цената на крајниот производ (правило по валум);
  3. исполнување на потребните услови, вршење на производствени и технолошки операции доволни за признавање на стоките како стоки на Унијата.
 2. Стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин за извоз од царинска територија на Унијата се признава како стока на Унијата доколку, како резултат на работењето за производство (прием) на стока, исполнет е еден од следниве услови:
  1. дошло до промена на шифрата на добрата во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност на ниво од кој било од првите 4 карактери, освен за случаите наведени во став 3 на овој член;
  2. процентот на вредноста на странската стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин не надминува фиксен удел во цената на крајниот производ или додадената вредност достигнува фиксен удел во цената на крајниот производ, освен случаи наведени во став 3 на овој член;
  3. во однос на стоката, исполнети се условите, извршени се производство и технолошки операции што се доволни за признавање на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на слободен магацин како стока на Унијата, освен за случајот наведен во став еден од став 3 на овој член.
 3. Стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен склад не се признава како стока на Унијата, ако се извршени само оние работи во однос на таквата стока што не ги исполнува критериумите за доволна обработка, без оглед на исполнување на други услови.
  Промената на шифрата на стоката во согласност со Номенклатурата на стоки за надворешна економска активност на ниво на која било од првите 4 цифри и правилото за удел на вредноста не се применуваат како критериуми за доволна обработка на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, доколку во врска со стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен склад, список на услови, производство и технолошки операции доволни за признавање на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, стока на Унијата.
 4. Список на услови, производство и технолошки операции доволни за признавање на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, стока на Унијата, како и список на операции, чие извршување не не ги исполнуваат критериумите за доволна обработка при утврдување на статусот на стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен склад ги утврдува Комисијата.
 5. Постапката за користење на правилото за удел на вредноста како критериум за доволна обработка на стоки произведени (примени) од странска стока ставени во царинска постапка на бесплатен склад ја утврдува Комисијата.
  Правилото за удел во вредност не се применува како критериум за доволна обработка при вршење работи на поправка на стоки од Унијата ставени во царинска постапка на бесплатен магацин.
 6. Статусот на стоката произведена (примена) од странска стока ставена во царинска постапка на бесплатен магацин го утврдува овластено државно тело или овластена организација на земја-членка.
 7. Како документ со кој се потврдува статусот на стоката произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, овластено државно тело или овластена организација на земја-членка издава мислење за признавање на стоката направена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка бесплатен магацин, стока на Унијата или заклучок за признавање на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, како не стока на Унијата. Формите на овие заклучоци, структурата и форматот на таквите заклучоци во форма на електронски документи, постапката за нивно пополнување, како и постапката за нивно издавање и примена, ги утврдува Комисијата.
 8. Во отсуство, поништување или неважење на документ со кој се потврдува статусот на стока произведена (примена) од странска стока ставена под царинска постапка на бесплатен магацин, таква стока, по завршувањето на царинската постапка на бесплатен магацин со цел да се извезат од царинската територија на Унијата, се сметаат за стоки на Унијата. и за други цели - како странска стока.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рекоа претставници на транспортните компании, одложувањата во снабдувањето со стока по пат за две недели станаа норма поради проблеми со преминување на руската граница.
15:48 16-09-2021 Повеќе детали ...
Царината на Усуријск е подготвена да спроведе царински операции за промена на местото на испорака на стоки надвор од работното време на царинските пунктови.
22:07 14-09-2021 Повеќе детали ...
Уште една година, жителите на Далечниот Исток - до 3 декември 2022 година - ќе можат да регистрираат возила увезени од странство без да го инсталираат системот Ера -Глонас.
16:44 13-09-2021 Повеќе детали ...
Шу etingуетинг, официјален претставник на Министерството за трговија на Народна Република Кина, истакна дека Кина го зема предвид моќниот потенцијал за развој на овој руски регион.
18:26 09-09-2021 Повеќе детали ...