Мени

Царинска проверка на простории и територии

 1. Царинска инспекција простории и територии - форма на царинска контрола, која се состои во спроведување на визуелна инспекција на простории и територии, како и стоки и (или) документи лоцирани на одредени места.
 2. Царинскиот преглед на простории и територии се спроведува со цел да се провери присуството или отсуството на стоки и (или) документи кои се предмет на царинска контрола во проверените простории или на териториите, како и заради проверка и (или ) добивање информации за таква стока и (или) документи и проверка на присуство на царински пломби, пломби и други средства за идентификација на стоки, возила и нивните товарни простори (прегради).
 3. Царинските органи можат да спроведат царински преглед на простории и територии со цел да се потврди усогласеноста на структурите, просториите (делови од просториите) и (или) отворените површини (делови од отворените површини) наменети за употреба или користени како складишта за привремено складирање, царински складишта, бесплатни складишта, продавници без царина, како и стоки наменети или користени за привремено складирање од страна на овластени економски оператори, барањата и условите утврдени во согласност со став 4 од член 411, став 5 од член 416, став 4 од Член 421, став 4 од член 426 и потстав 4 од став 3 од член 433 ТК ЕАЕУ.
 4. Спроведување на царински преглед на простории и територии во станбени простории е дозволено доколку тоа е предвидено со законодавството на земјите -членки.
 5. Царинскиот преглед на простории и територии се врши по презентација на наредба за спроведување на царински преглед на простории и територии и сертификат за услуга на службено лице на царинскиот орган.
  Формата на налог за царинска инспекција на простории и територии е воспоставена со законодавството на земјите -членки за царинска регулатива.
  Презентацијата на документите наведени во првиот став од оваа клаузула не е потребна при извршување царински преглед на простории и територии на лица за кои се врши царинска проверка за излез.
 6. Во случај на одбивање на пристапот до просториите и територијата, царинските службеници имаат право да влезат во просториите и територијата со задушување на отпорот и (или) со отворање заклучени простории во согласност со законодавството на земјите -членки.
 7. Ако законодавството на земјата -членка предвидува посебна постапка за пристап до одделни објекти, тогаш таквиот пристап се спроведува на начин пропишан со законодавството на таа земја -членка.
 8. Царинскиот преглед на просториите и териториите треба да се изврши што е можно поскоро, неопходни за негово спроведување и не може да трае повеќе од 1 работен ден, освен ако со законодавството на земјите -членки не е утврден друг период за царинска регулатива.
 9. Резултатите од царинскиот преглед на простории и територии се изготвуваат со изготвување на акт за царинска инспекција на простории и територии, чија форма ја одредува Комисијата.
 10. Актот за царинска проверка на простории и територии е составен во 2 примероци, од кои едната е предмет на испорака (насока) до лицето чии простории и (или) територија биле проверени, доколку се идентификува ова лице.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација