Мени

Царинска постапка за привремен увоз (прием)

Член 219. Содржина и примена на царинската постапка за привремен увоз (дозвола)

 1. Царинска постапка привремен увоз (упис) - царинска постапка што се применува на странска стока, во согласност со која таквата стока се наоѓа привремено и се користи на царинското подрачје на Унијата, под услов за ставање стока под оваа царинска постапка и нивната употреба во согласност со таква царинска постапка, со делумно плаќање на увозни царини, даноци и без плаќање на специјални, антидампинг, контраквентни давачки или без плаќање на увозни царини, даноци и без плаќање на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки.
 2. Стоката ставена во царинска постапка за привремен увоз (дозвола) (во натамошниот текст во ова поглавје - привремено увезена стока) го задржува статусот на странска стока.
 3. Категории на стоки, чиј привремен престој и употреба на царинското подрачје на Унијата во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) се дозволени без плаќање на увозни царини и даноци, условите за таков привремен престој и употреба, како и роковите за таков привремен престој и употреба, ги утврдува Комисијата и (или) меѓународните договори на земјите-членки со трета страна. (види Одлука на Советот на Евроазиската економска комисија бр. 109 од 20.12.2017 година)
 4. Царинската постапка за привремен увоз (прием) не се однесува на следниве категории стока:
  1. прехранбени производи, пијалоци, вклучувајќи алкохолни пијалоци, тутун и производи од тутун, суровини и полупроизводи, потрошни материјали и примероци, освен во случаите на нивни увоз на царинското подрачје на Унијата во единечни копии за рекламирање и (или) демонстрациски цели или како експонати или индустриски дизајни;
  2. отпад, вклучително и индустриски отпад;
  3. стоки забранети за увоз на царинската територија на Унијата.
 5. Дозволено е да се примени царинската постапка за привремен увоз (дозвола) за прекинување на царинската постапка за преработка на царинска територија со ставање под оваа царинска постапка производи за преработка на стоки претходно ставени во царинска постапка за преработка на царинска територија.

Член 220. Услови за ставање стока во царинска постапка за привремен увоз (дозвола) и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за привремен увоз (упис) се:
  1. можност за идентификување на стоки ставени во царинска постапка за привремен увоз (дозвола), со нивно последователно ставање под царинска постапка со цел да се заврши оваа царинска постапка. Идентификација стоки не се потребни во случаи кога, во согласност со меѓународните договори на земјите-членки со трета страна, е дозволена замена на привремено увезена стока;
  2. делумна исплата на увозни царини и даноци во согласност со член 223 од овој законик, освен во случај кога, во согласност со став 3 на член 219 од овој законик, привремено присуство и употреба на стоки на царинското подрачје на Унијата во согласно царинската постапка за привремен увоз (дозвола) е дозволена без плаќање на увозни царини и даноци;
  3. усогласеност со условите за привремено лоцирање и употреба на стоки во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) без плаќање на царински давачки и даноци, доколку таквите услови ги утврди Комисијата во согласност со став 3 на член 219 од овој Кодексот и (или) се предвидени со меѓународни договори на земјите-членки со третата страна;
  4. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) се:
  1. усогласеност со периодот на важење на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврден од царинскиот орган;
  2. усогласеност со ограничувањата за поседување и употреба на привремено увезена стока утврдени со член 222 од овој законик;
  3. делумна исплата на увозни царини и даноци во согласност со член 223 од овој законик, освен во случај кога, во согласност со став 3 на член 219 од овој законик, привремено присуство и употреба на стоки на царинското подрачје на Унијата во согласно царинската постапка за привремен увоз (дозвола) е дозволена без плаќање на увозни царини и даноци;
  4. усогласеност со условите за привремено лоцирање и употреба на стоки во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) без плаќање на царински давачки и даноци утврдени од Комисијата во согласност со став 3 на член 219 од овој законик и (или) предвидено со меѓународен договор на земјите-членки со трета страна.

Член 221. Времетраење на царинската постапка за привремен увоз (дозвола)

 1. Периодот на важење на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) не може да надмине 2 години од датумот на ставање на стоката под царинска постапка за привремен увоз (упис) или периодот определен од Комисијата во согласност со став 2 на овој член .
 2. За одредени категории на стоки, во зависност од целта на нивниот увоз на царинското подрачје на Унијата, Комисијата има право да одреди пократок или подолг од 2 години, период на важност на царинската постапка за привремен увоз (упис). (види Одлука на Советот на Евроазиската економска комисија бр. 109 од 20.12.2017 година)
 3. При ставање на стока под царинска постапка на привремен увоз (дозвола), царинскиот орган, врз основа на декларацијата на декларантот, врз основа на целите и околностите за увоз на стока на царинското подрачје на Унијата, ја утврдува важноста период на оваа царинска постапка, кој, земајќи го предвид ставот 4 на овој член, не може да го надмине периодот предвиден во став 1 на овој член, или периодот определен од Комисијата во согласност со ставот 2 на овој член.
 4. Периодот на важност на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврден од царинскиот орган на барање на лицето може да се продолжи пред истекот на овој рок или најдоцна 1 месец по истекот на истиот во рок на важење на оваа царина постапка предвидена во ставот 1 на овој член или периодот на важење на оваа царинска постапка утврден од Комисијата во согласност со ставот 2 на овој член.
  При продолжување на периодот на важење на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврден од царинскиот орган, по истекот на истиот, важноста на таквата царинска постапка се продолжува од датумот на прекинување на оваа царинска постапка.
 5. Во случај на повторена примена на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во врска со странска стока лоцирана на царинското подрачје на Унијата, вклучително и кога различни лица се декларираат за оваа стока, вкупниот период на важење на царинската постапка за привремен увоз (прием) не може да го надмине периодот предвиден во став 1 на овој член, или период определен од Комисијата во согласност со став 2 на овој член.

Член 222. Ограничувања за поседување и употреба на привремено увезена стока

 1. Привремено увезената стока мора да остане непроменета, освен за промени како резултат на природно абење, како и промени заради природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање.
  Дозволено е да се вршат операции со привремено увезена стока неопходна за да се осигури нивната безбедност, вклучително и поправки (освен за големи поправки, модернизација), одржување и други операции потребни за одржување на добрата во добра состојба, под услов идентификацијата на стоката од страна на царинскиот орган да е обезбедени по завршувањето на царинските постапки за привремен увоз (дозвола) во согласност со ставовите 1 и 2 на членот 224 од овој законик.
  Дозволено е да се спроведуваат испитувања, истражувања, тестирања, верификации, експерименти или експерименти со привремено увезена стока или нивна употреба во текот на тестирање, истражување, тестирање, верификација, експерименти или експерименти.
 2. Привремено увезената стока мора да биде во вистинска сопственост и употреба на декларантот, освен во случаи кога е дозволено нивно пренесување во владение и употреба на други лица во согласност со ставовите 3 и 4 на овој член.
 3. Декларирателот е дозволено да се пренесува на владение и употреба на други лица без дозвола на царинскиот орган:
  1. привремено увезена амбалажа за повеќекратна употреба (вратена) наменета за пакување и заштита на стоки увезени на царинското подрачје на Унијата;
  2. привремено увезена стока заради нивно одржување, поправка (освен за ремонт, модернизација), складирање, транспорт (транспорт);
  3. привремено увезена стока заради тестирање, истражување, тестирање, верификација, експериментирање или експериментирање;
  4. привремено увезена стока за други цели во случаи утврдени од Комисијата и (или) предвидени со меѓународни договори на земјите-членки со трета страна.
 4. Во други случаи, од оние утврдени со став 3 на овој член, пренесувањето од страна на декларантот за привремено увезена стока во владение и употреба на други лица е дозволено со дозвола на царинскиот орган или во случаи, на начин и термин што се утврдени од Комисијата, по известување за царинскиот орган.
 5. Со цел да се добие дозвола од царинскиот орган за пренесување на привремено увезена стока во сопственост и употреба на други лица декларант овие стоки се доставуваат до царинскиот орган, во кој се ставени под царинска постапка, пријава во која се наведува причината за пренесување на привремено увезената стока на друго лице и информации за ова лице.
 6. Пренесувањето на привремено увезена стока во владение и употреба на други лица не го ослободува декларантот за оваа стока од усогласеноста со другите услови за употреба на стока во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) утврдена со оваа глава и не го суспендира или продолжува периодот на привремен увоз.
 7. Стоки утврдени од Комисијата во согласност со став 3 на член 219 од овој законик и (или) предвидени со меѓународни договори на земјите-членки со трета страна, во однос на кои се применува царинска постапка за привремен увоз (упис) без плаќање на увозни царини и даноци, се користат во рамките на царината на територијата на Унијата, освен ако Комисијата поинаку не определи.
 8. Дозволено е користење на привремено увезена стока што е возило надвор од царинското подрачје на Унијата, доколку се користи како возило за меѓународен превоз и за нив се применуваат одредбите од Поглавје 38 од овој законик. При употреба на привремено увезена стока што е превозно средство надвор од царинското подрачје на Унијата, во врска со таквата стока, дозволено е да се извршуваат операциите предвидени во ставовите 1 и 2 на членот 277 од овој законик.
  Операциите што не се предвидени со ставовите 1 и 2 на членот 277 од овој законик се дозволени во согласност со став 4 од членот 277 на овој законик.
  Употребата на привремено увезена стока што е возило како средство за меѓународен превоз надвор од царинската територија на Унијата не ја прекинува или суспендира царинската постапка за привремен увоз (упис).

Член 223. Карактеристики на пресметка и плаќање на увозни царини и даноци при примена на царинска постапка за привремен увоз (упис)

 1. Во однос на стоката ставена (ставена) под царинска постапка на привремен увоз (упис) со делумна исплата на увозни царини, даноци, увозни царини, даноци се плаќаат за периодот од датумот на нивното ставање под царинска постапка на привремен увоз (упис) до денот на неговото завршување.
 2. Во однос на стоката ставена во царинска постапка на привремен увоз (дозвола) без плаќање на увозни царини и даноци, на барање на декларантот, се врши делумно плаќање на увозни царини и даноци за периодот од денот определен во примена на декларантот до денот на завршување на царинската постапка на привремен увоз (толеранција). Наведената жалба на декларантот се доставува до царинскиот орган, што направи ослободување на стоки кога ќе бидат ставени под царинска постапка за привремен увоз (дозвола), пред истекот на рокот утврден во согласност со став 3 од членот 219 на овој законик.
  Како жалба на декларантот, се користи царински документ - корекција на декларацијата за стока.
 3. Во случај на делумна исплата на увозни царини и даноци за секој календарски месец (целосен или нецелосен) од временскиот период утврден во согласност со ставовите 1 и 2 на овој член (во натамошниот текст во ова поглавје - периодот на примена на делумна исплата на увозот) царински давачки и даноци), 3 проценти од царинската декларација пресметана на денот на регистрацијата поднесена за ставање на таквата стока во царинска постапка за привремен увоз (упис) и во врска со стоката пуштена пред поднесување на декларацијата за стока - на ден на регистрација од страна на царинскиот орган на пријавата за пуштање стока пред поднесување на декларацијата за стока, износот на увозните царини, даноците што би се платиле доколку стоката ставена во царинска постапка за привремен увоз (упис) ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 4. Кога царинската постапка за привремен увоз (дозвола) е суспендирана во согласност со став 3 од член 224 на овој законик, делумна исплата на увозни царини и даноци за периодот на таквата суспензија не се врши. За целите на примена на оваа клаузула, периодот на суспендирање на царинската постапка се определува со бројот на целосни календарски месеци за време на кои царинската постапка за привремен увоз (упис) е суспендирана.
 5. Во случај на делумна исплата на увозни царини и даноци, износот на увозни царини и даноци се плаќа по избор на декларантот за целиот период на примена на делумна исплата на увозни царини и даноци (во натамошниот текст во ова поглавје - паушална исплата на увозни царини и даноци) или периодично (во натамошниот текст во ова поглавје - периодична исплата на увозни царини и даноци). Во случај на периодична исплата на увозни царински давачки и даноци, таквата исплата се врши во износ што се плаќа во согласност со став 3 на овој член, не помалку од 1 календарски месец (целосен или нецелосен). Фреквенцијата на плаќање на износите на увозни царини и даноци ја одредува декларантот во декларацијата за стоки.
  Во случај на неплаќање или нецелосна исплата на износите на увозни царини, даноците платени периодично, во роковите утврдени во согласност со став 4 и потстав 2 и 3 од став 7 на член 225 од овој законик, увозни царини, даноците се плаќаат во исто време за целиот преостанат период на примена, делумна исплата на увозни царини и даноци.
 6. Вкупниот износ на увозни царини, платени даноци и (или) собрани за време на периодот на примена на делумно плаќање на увозни царини и даноци не треба да го надминува износот пресметан на денот на регистрација на царинската декларација поднесена за ставање на таквата стока под царинската постапка за привремен увоз (прием), а во однос на стока, чие пуштање е извршено пред поднесување на декларацијата за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барањето за пуштање на стока пред доставување на декларацијата за стоки, износот на увозни царини, даноци што би се платиле доколку стоката се стави во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 7. По завршувањето или прекинувањето на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во согласност со ставовите 1, 2 и 5 од членот 224 на овој законик, износите на увозните царини, платените даноци и (или) собрани за време на периодот на примена на делумна исплата на увозни царински давачки, даноци, поврат (надомест) не подлежи, освен ако со овој законик поинаку не е предвидено.

Член 224. Завршување, прекинување и прекинување на царинската постапка за привремен увоз (упис)

 1. Пред истекот на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврдена од царинскиот орган, оваа царинска постапка завршува:
  1. ставање привремено увезена стока под царинска постапка за реекспорт, вклучително и во согласност со став 7 од член 276 од овој законик;
  2. признавање од страна на царинските органи во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот за уништување и (или) неотповиклива загуба на привремено увезена стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање;
  3. појава на околности утврдени од Комисијата и (или) законодавството на земјите-членки за царинска регулатива, пред кои стоките се под царинска контрола.
 2. Пред истекот на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврдена од царинскиот орган, оваа царинска постапка може да биде завршена:
  1. ставање на привремено увезена стока под царински постапки што се применуваат на странска стока, под условите предвидени со овој законик, со исклучок на царинската постапка за царински транзит, освен ако со овој став поинаку не е предвидено;
  2. продолжување на царинската постапка за обработка на царинска територија, чие дејствие е суспендирано во согласност со став 3 од член 173 од овој законик;
  3. ставање на привремено увезена стока под царинска постапка на царински транзит, доколку оваа стока е ставена под оваа царинска постапка за транспорт (транспорт) преку царинското подрачје на Унијата од територијата на земја-членка, чиј царински орган ја ослободи стоката кога тие беа ставени под царинска постапка за привремен увоз (прием) на територијата на друга земја членка.
 3. До истекот на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) утврдена од страна на царинскиот орган, оваа царинска постапка може да биде суспендирана ако привремено увезената стока се стави во царинска постапка на царински склад, царинската постапка за обработка на царинското подрачје, или, во случаи утврдени од Комисијата, според посебна царинска постапка. постапка.
  При утврдување на случајот на суспендирање на царинската постапка за привремен увоз (прием) како резултат на ставање на привремено увезена стока под посебна царинска постапка, Комисијата има право да ги утврди спецификите за пресметување и плаќање на увозни царини и даноци, како како и рокот за плаќање на увозни царини и даноци во врска со привремено увезена стока.
 4. Привремено увезената стока може да се стави под царинска постапка за реекспорт или под друга царинска постапка во една или повеќе пратки.
 5. По истекот на периодот на важење на царинската постапка за привремен увоз (прием) утврден од царинскиот орган, дејствувањето на царинската постапка се прекинува.
 6. Случаите, условите и постапката за завршување на царинската постапка за привремен увоз (упис) на територијата на земја-членка различна од земјата-членка чиј царински орган ги стави таквите стоки во царинска постапка за привремен увоз (упис) се утврдени со Провизија.

Член 225. Појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за привремен увоз (упис), рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стока ставена во царинска постапка за привремен увоз (упис) се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стоката, и за стока пријавена за пуштање пред поднесување на декларација за стока, од лице кое поднело барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока - од моментот кога царинскиот орган регистрирал барање за пуштање на стока до поднесување на декларација за стоки.
 2. Обврска за плаќање на увозни царини и даноци за стоки ставени во царинска постапка за привремен увоз (упис) на стоки што се увезуваат на адреса на еден примач од еден испраќач под еден документ за превоз (превоз) и вкупната сума царинска вредност што не го надминува износот еквивалентен на 200 евра, и ако Комисијата утврди различен износ на таква сума, износот на износот утврден од Комисијата не произлегува по курсот што важи на денот на регистрација на стоката декларација од царинскиот орган. Во исто време, за целите на оваа клаузула, царинската вредност не ги вклучува трошоците за транспорт (превоз) на стоки увезени на царинското подрачје на Унијата до местото на пристигнување, трошоците за утовар, истовар или претовар како стоки и трошоци за осигурување во врска со таков превоз (превоз), утовар, истовар или претовар на таква стока.
  Комисијата има право да определи различен износ на износот од износот предвиден во вториот став на овој став, во рамките на кој се обврзува да плаќа увозни царини и даноци во врска со стоки ставени во царинска постапка за привремен увоз ( прием), увезена на адреса на еден примач од еден испраќач со еден транспорт (превоз) документ не се појавува.
 3. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка на привремен увоз (упис) ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во согласност со ставовите 1 и 2 на членот 224 од овој законик пред истекот на рокот утврден во согласност со став 3 од членот 219 на овој законик, со исклучок на случајот кога периодот дошло пред истекот на оваа царинска постапка плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки;
  2. престанок на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во согласност со ставовите 1 и 2 од членот 224 на овој законик, доколку во врска со стока ставена во царинска постапка на привремен увоз (упис), приносите се применуваат при плаќање на увоз царински давачки и даноци, со исклучок на случајот, кога, пред истекот на оваа царинска постапка, дојде рокот за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки;
  3. завршување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во согласност со ставовите 1 и 2 од членот 224 на овој законик и исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи што се плаќаат во согласност со овој напис;
  4. исполнување на обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контраквентни давачки и (или) нивна наплата во износи што се плаќаат за настанување на околностите предвидени со потстав 6 - 8 од став 7 и став 13 од Оваа статија;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока поради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање до завршување на царинската постапка за привремен увоз (упис) и исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи се плаќа во согласност со овој член за периодот пред да се појават такви околности;
  6. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис) - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока или барање за ослободување на стока пред да поднесе декларација за стока;
  7. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални , антидампинг, контраиндицирани давачки што се појавија при регистрација на декларацијата за стоки;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка и исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи што се плаќаат во согласност со ова напис за периодот пред појавата, такви околности;
  9. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик и исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи што се плаќаат во согласност со овој член за периодот пред таквиот притвор ;
  10. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на пријава за кривично дело, за време на постапка во кривично дело или случај на административен прекршок (спроведување на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за нивно враќање доколку порано не беше направено пуштање во промет на таквата стока и исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи што се плаќаат во согласност со овој член за периодот пред заплена или заплена на таква стока за време на верификација на извештај за кривично дело, во текот на постапката по кривично дело или случај на административно дело (спроведување на управна постапка).
 4. Обврската за плаќање на увозни царини и даноци за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за привремен увоз (упис) со делумно плаќање на увозни царини и даноци е предмет на извршување (увозни царини, даноци подлежат на плаќање ):
  1. при паушална исплата на увозни царини, даноци или при плаќање на првиот дел од износот на увозни царини, даноци при периодично плаќање на увозни царини, даноци - пред пуштање на стока во согласност со царинската постапка за привремено увоз (прием);
  2. при плаќање на вторите и следните делови од износот на увозни царини и даноци при периодично плаќање на увозни царини и даноци - пред почетокот на периодот за кој се плаќа следниот дел од износот на увозни царини и даноци.
 5. Во однос на стоките наведени во став 4 на овој член, увозни царини и даноци се плаќаат во износи утврдени во согласност со член 223 од овој законик.
 6. Во врска со стоката ставена во царинска постапка на привремен увоз (дозвола), обврската за плаќање на увозни царини и даноци се исполнува со настанување на околностите наведени во став 7 на овој член.
 7. Во случај на следниве околности, се смета датумот на достасување за плаќање на увозни царини и даноци:
  1. во случај на непочитување на условите за привремено лоцирање и употреба на стоки утврдени во согласност со став 3 од член 219 од овој законик - денот на ставање на оваа стока под царинска постапка за привремен увоз (упис);
  2. во случај на истекување на рокот утврден во согласност со став 3 од член 219 на овој законик:
   • во случај на паушална исплата на увозни царини, даноци или при плаќање на првиот дел од износот на увозни царини, даноци во случај на периодично плаќање на увозни царини и даноци - денот на истекот на таквите рок;
   • при плаќање на вторите и следните делови од износот на увозни царини и даноци; во случај на периодична исплата на увозни царини и даноци - денот што претходи на почетокот на периодот за кој следниот дел од износот на увозни царини и се плаќаат даноци;
  3. ако декларантот поднесе жалба во согласност со став 2 на член 223 од овој законик:
   • во случај на паушална исплата на увозни царини и даноци или при плаќање на првиот дел од износот на увозни царини и даноци во случај на периодично плаќање на увозни царини и даноци - денот што претходи на денот наведен во декларацијата на декларантот;
   • при плаќање на вторите и следните делови од износот на увозни царини и даноци; во случај на периодична исплата на увозни царини и даноци - денот што претходи на почетокот на периодот за кој следниот дел од износот на увозни царини и се плаќаат даноци;
  4. ако декларантот одбие да има корист од плаќање на увозни царински давачки, даноци поврзани со ограничувања на употребата и (или) располагање со оваа стока, - денот на внесувањето на декларацијата за стоката поднесена за ставање стока под царинска постапка за привремено увоз (прием), промени во дел од одбивањето да има корист од плаќање на увозни царини и даноци;
  5. во случај на извршување дејствија во кршење на целите и условите за доделување поволности за плаќање на увозни царини, даноци и (или) ограничувања на употребата и (или) отстранувањето на овие добра во врска со примената на таквите придобивки, освен ако извршувањето на ваквите дејства повлекува појава на околности, предвидени во потставот 6 и 7 на овој став, - првиот ден на извршувањето на овие дејства, и доколку овој ден не е определен, - денот на ставање на наведената стока под царинската постапка за привремен увоз (прием);
  6. во случај на трансфер на привремено увезена стока пред завршување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) на други лица без дозвола на царинските органи - денот на пренесување на стоката, и доколку овој ден не е определен, - денот на ставање на оваа стока под царинска постапка на привремен увоз (упис);
  7. во случај на загуба на привремено увезена стока пред завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (дозвола), со исклучок на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба под нормални услови за транспорт (превоз) и (или) складирање - денот на загуба на стока, и доколку овој ден не е определен, - денот на ставање на наведената стока под царинска постапка за привремен увоз (упис);
  8. ако царинската постапка за привремен увоз (прием) не е завршена во согласност со ставовите 1 и 2 од членот 224 на овој законик пред истекот на царинската постапка за привремено увоз (упис) утврдена од царинскиот орган - денот на истекот на царинската постапка за привремен прием (дозвола) утврдена од царинскиот орган, освен во случај кога важноста на оваа царинска постапка е продолжена во согласност со став 4 од член 221 од овој законик.
 8. По настанување на околностите наведени во став 7 на овој член, увозни царини и даноци се плаќаат:
  1. по настанување на околностите наведени во потстав 1 од став 7 на овој член - како да се однесува на стока ставена во царинска постапка на привремен увоз (упис), се применува делумно плаќање на увозни царини и даноци во согласност со член 223 на овој законик за периодот од датумот на ставање на стоки под царинска постапка за привремен увоз (упис) на денот на неговото завршување;
  2. по настанување на околностите наведени во потстав 2 од став 7 на овој член - како да се однесува на стока ставена во царинска постапка за привремен увоз (упис), се применува делумна исплата на увозни царини и даноци во согласност со член 223 на овој законик за периодот од датумот што следи по денот на истекот на рокот утврден во согласност со став 3 од членот 219 на овој законик, на денот на завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис);
  3. по настанување на околностите наведени во потстав 3 од став 7 на овој член - во износ утврден во согласност со член 223 од овој законик;
  4. по настанување на околностите наведени во потставите 4 и 5 од став 7 на овој член - во износи утврдени во согласност со член 223 од овој законик и не платени во врска со примена на поволности за плаќање на увозни царини и даноци за периодот од датумот на достасување за плаќање на увозни царини и даноци наведени во потставите 4 и 5 од ставот 7 на овој член, на денот на завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис);
  5. по настанување на околностите наведени во потставот 6 - 8 од ставот 7 на овој член - како стоката ставена под царинска постапка за привремен увоз (упис) да е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка минус износите на увозот царински давачки, платени даноци и (или) наплатени при делумна исплата на увозни царински давачки и даноци, освен ако различен износ не е предвиден со став 10 на овој член. За да се пресметаат увозните царини и даноци, се применуваат стапките на увозни царини и даноци кои се во сила со денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за привремен увоз (упис) , а во врска со стоките ослободени пред поднесување декларација за стоки - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на пријавата за пуштање на стоки пред поднесувањето на декларацијата за стоки.
 9. Од износите на увозни царини, платени даноци (наплатени) во однос на стоки во согласност со потстав 5 од став 8 на овој член, како и од износите на увозни царини, даноци платени во однос на овие добра со делумно плаќање на увозни царини и даноци, се предмет на плаќање на камата, како да е дадено одложување (плаќање на рати) во однос на наведените износи од датумот на ставање на стоката под царинска постапка за привремен увоз (упис) на ден на истекување на роковите за плаќање на увозни царини и даноци утврдени со потстав 6 - 8 од ставот 7 на овој член. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
 10. Доколку, по почетокот на околностите наведени во потставот 6 и 7 од ставот 7 на овој член, царинската постапка за привремен увоз (упис) заврши во согласност со ставовите 1 и 2 на членот 224 од овој законик, увозни царини и даноци се плаќа како да се однесува на стока ставена во царинска постапка за привремен увоз (упис), се применува делумна исплата на увозни царини и даноци во согласност со член 223 од овој законик за периодот од датумот на датумот на достасување за плаќање на увозни царини и даноци утврдени во согласност со потставот 6 и 7 од став 7 на овој член, на денот на завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис). Во исто време, износите на увозни царини и платени даноци и (или) собрани во случај на делумна исплата на увозни царини и даноци за периодот пред настанувањето на околностите наведени во потстав 6 и 7 од став 7 на овој написот нема да биде вратен (неутрализиран).
 11. Доколку, по настанувањето на околностите наведени во потставот 6-8 од став 7 на овој член, стоката за која е прекината царинската постапка за привремен увоз (упис), се става на привремено складирање во согласност со став 6 од Член 129 од овој законик или се ставени под царинска постапка во согласност со став 7 на член 129 од овој законик, увозни царини и даноци се плаќаат како да е применета делумна исплата на увозни царини и даноци во однос на ставана стока под царинска постапка на привремен увоз (дозвола) во согласност со член 223 од овој законик.
  Во овој случај, увозни царини и даноци се плаќаат за периодот од датумот на достасување за плаќање на увозни царини и даноци наведени во потстав 6 - 8 од став 7 на овој член, до денот кога таквата стока е ставена за привремено чување или нивно ставање под царинска постапка. Во исто време, увозни царини и даноци се плаќаат во износи што не го надминуваат износот на увозни царини, даноци што се плаќаа доколку стоката ставена во царинска постапка за привремен увоз (упис) се ставаше под царинска постапка за ослободување за домашна потрошувачка, а кои беа пресметани на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на царинската декларација поднесена за ставање стока под царинска постапка за привремен увоз (упис), а во врска со стоката пуштена пред поднесувањето на декларација за стока - на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барањето за пуштање на стока пред поднесувањето на декларацијата за производ... Во исто време, износите на увозни царини и платени даноци и (или) собрани во случај на делумна исплата на увозни царини и даноци за периодот пред настанувањето на околностите наведени во потстав 6 - 8 од став 7 на овој написот не е предмет на поврат (надомест).
 12. Што се однесува до стоката ставена во царинска постапка на привремен увоз (дозвола), обврската за плаќање на специјални, антидампинг, противубисни давачки се исполнува со настанување на околностите наведени во став 13 на овој член.
 13. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на специјални, антидампинг, контра-неутрални давачки е:
  1. во случај на трансфер на привремено увезена стока пред завршување на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) на други лица без дозвола на царинските органи - денот на пренесување на стоката, и доколку овој ден не е определен, - денот на ставање на оваа стока под царинска постапка на привремен увоз (упис);
  2. во случај на загуба на привремено увезена стока пред завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис), со исклучок на уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или неповратна загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање - денот на загуба на стока, и ако овој ден не е определен - денот на ставање на оваа стока под царинска постапка за привремен увоз (упис);
  3. ако царинската постапка за привремен увоз (прием) не е завршена во согласност со ставовите 1 и 2 од членот 224 на овој законик пред истекот на царинската постапка за привремено увоз (упис) утврдена од царинскиот орган - денот на истекот на царинската постапка за привремен прием (дозвола) утврдена од царинскиот орган, освен во случај кога важноста на оваа царинска постапка е продолжена во согласност со став 4 од член 221 од овој законик.
 14. По настанување на околностите наведени во став 13 на овој член, се плаќаат посебни, антидампинг, контраквентни давачки во износ како стоката ставена под царинска постапка за привремен увоз (упис) да е ставена под царинска постапка за пуштање за домашна потрошувачка.
  За да се пресметаат специјалните, антидампинг, контралиминарните давачки, се применуваат стапките на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, што се во сила на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка привремен увоз (упис) и за стока пуштена пред поднесување декларација за стока - денот на регистрација од страна на царинскиот орган на барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока.
 15. За износите на специјалните, антидампинг, контраиналните давачки платени (наплатени) во согласност со став 14 на овој член, се плаќа камата, како да е дадено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од денот на ставањето на стоката во рамките на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) до денот на истекот на роковите за плаќање на посебни, антидампинг, контралиминарни давачки утврдени со став 13 на овој член. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.

Член 226. Специфики на пресметување и плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противуправни давачки во врска со привремено увезена стока кога се ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Кога привремено увезената стока е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, за пресметка на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки, стапки на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, се применуваат контра-даночни давачки, кои се во сила со денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за привремен увоз (упис).
  Доколку, со цел да се пресметаат увозните царини, даноците, специјалните, антидампинг, контраиналните давачки, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот наведени во првиот став од оваа клаузула.
 2. Кога привремено увезената стока е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, увозни царини и даноци се плаќаат во износ од разликата во износите на увозни царини, даноци што се плаќаат кога таквата стока е ставена под царинска постапка за ослободување за домашна потрошувачка во согласност со членот 136 од овој законик и увозни царини, даноци платени со делумна исплата на увозни царини, даноци од страна на декларантот за стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка и (или) собрана од страна на царинскиот орган од овој декларант.
 3. Од износите на увозни царини, платени даноци (наплатени) во согласност со став 2 на овој член, како и од износите на увозни царини, платени даноци (наплатени) со делумна исплата на увозни царини, даноци, камати се се плаќа, како да се однесува на посочените износи, предвидено е одложување (план за рата) за нивно плаќање од денот кога стоката е ставена во царинска постапка на привремен увоз (упис) до денот на обврска за плаќање на увозни царини и даноците беа прекинати. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Каматата се плаќа за износите на специјалните, антидампинг, контраиналните давачки платени (наплатени) за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, како да е дадено одложување на плаќањето за овие износи од датумот на ставање на стоката под царинска постапка за привремен увоз (дозвола) на денот на престанокот на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контраинални давачки. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Од износите на увозни царини и даноци платени пред пуштање на стока во согласност со царинската постапка за привремен увоз (упис), каматата предвидена во првиот став од овој став не се наплатува или плаќа.
  Доколку дејствувањето на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) во согласност со став 3 на член 224 од овој законик е суспендирано, каматата предвидена со овој став за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
  Во однос на одредени категории привремено увезена стока, Комисијата има право да ги утврди случаите кога каматата предвидена во првиот и вториот пасус од оваа клаузула не се пресметува и плаќа.
 4. Одредбите од овој член се применуваат ако привремено увезена стока, по завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (дозвола) или по завршувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис) во согласност со став 5 од член 224 од овој законик се ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка од страна на декларантот за привремено увезена стока.
  Одредбите од овој член се применуваат и доколку дејствувањето на царинската постапка за привремен увоз (упис) е завршено со ставање на привремено увезена стока под царинска постапка на царинско складиште.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација