Мени

Царинска постапка за привремен извоз

Член 227. Содржина и примена на царинската постапка за привремен извоз

 1. Царинска постапка привремено извозување - царинска постапка што се применува на стоките на Унијата, според која таквите стоки се извезуваат од царинското подрачје на Унијата за нивно привремено лоцирање и се користат надвор од неа без да се плаќаат извозни царински давачки, под услов да се стават стоки под оваа царинска постапка и нивната употреба во согласност со таквата царинска постапка.
 2. Стоките ставени под царинска постапка на привремен извоз и реално извезени од царинската територија на Унијата (во натамошниот текст во ова поглавје - привремено извезени стоки), го губат статусот на стоки на Унијата.
 3. Дозволено е примена на царинска постапка за привремен извоз во однос на оние што се извезуваат од царинската територија на Унијата:
  1. стока ставена во царинска постапка за привремен извоз за да се заврши царинската постапка за привремен извоз во согласност со став 2 од членот 231 на овој законик;
  2. Стоки на унијата наведени во потстав 2 од став 5 на член 303 од овој законик.
 4. Царинската постапка за привремен извоз не се однесува на следниве стоки:
  1. прехранбени производи, пијалоци, вклучувајќи алкохолни пијалоци, тутун и производи од тутун, суровини, полупроизводи, потрошен материјал и примероци, освен во случаите на нивни извоз од царинската територија на Унијата во единечни копии за рекламирање и (или) демонстрација цели или како експонати или индустриски дизајни;
  2. отпад, вклучително и индустриски.
 5. Комисијата има право да ги утврди категориите привремено извезени стоки за кои е дозволена нивна замена со странска стока, како и случаи на таква замена.
 6. Дозволено е да се примени царинската постапка за привремен извоз во однос на природниот гас пренесен со гасоводен транспорт во случаи утврдени со законодавството на земјите-членки.

Член 228. Услови за ставање стока во царинска постапка за привремен извоз и нивна употреба во согласност со таквата царинска постапка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за привремен извоз се:
  1. можност за идентификување на стоки ставени во царинска постапка за привремен извоз, кога тие последователно се ставаат во царинска постапка со цел да се заврши оваа царинска постапка. Идентификација стоки не се потребни во случаи кога, во согласност со меѓународните договори на земјите-членки со трета страна или во случаи утврдени во согласност со став 5 на член 227 од овој законик, дозволена е замена на привремено извезена стока;
  2. почитување на забраните и ограничувањата во согласност со членот 7 од овој законик.
 2. Условите за употреба на стоки во согласност со царинската постапка за привремен извоз се:
  1. усогласеност со периодот на важење на царинската постапка за привремен извоз утврден од царинскиот орган;
  2. усогласеност со ограничувањата за употреба и располагање со привремено извезена стока, утврдени со член 230 од овој законик.

Член 229. Времетраење на царинската постапка за привремен извоз

 1. Рокот на царинската постапка за привремен извоз не е ограничен, освен ако не е поинаку утврдено во согласност со вториот став на овој став.
  Во зависност од целите на извозот на стоки од царинската територија на Унијата, како и за стоките во однос на кои законодавството на земја-членка ја утврдува обврската за нивно враќање на територијата на оваа држава, законодавството на земја-членка за царинската регулатива може да го одреди времетраењето на царинската постапка за привремен извоз.
 2. При ставање стока под царинска постапка за привремен извоз, царинскиот орган, врз основа на декларацијата на декларантот, врз основа на целите и околностите за извоз на стока од царинското подрачје на Унијата, го утврдува периодот на важење на овој царинска постапка.
 3. Периодот на важење на царинската постапка за привремен извоз, утврден од царинскиот орган, на барање на лицето, може да се продолжи пред истекот на овој рок или не подоцна од 1 месец по истекот на истиот. При продолжување на периодот на важење на царинската постапка за привремен извоз, утврден од царинскиот орган, по истекот на истиот, важноста на таквата царинска постапка се продолжува од датумот на завршување на оваа царинска постапка.
 4. Доколку, во врска со стоките, во согласност со став два од став 1 на овој член, законодавството на земјите-членки за царинска регулатива го утврдува периодот на важење на царинската постапка за привремен извоз, утврден (продолжен) од царинскиот орган, периодот на важење на оваа царинска постапка не може да го надмине таквиот рок.
 5. Во случај на пренесување на сопственост на привремено извезена стока на странско лице, за што законодавството на земја-членка не утврдува обврска да ги врати на територијата на оваа држава, периодот на важење на царинската постапка за привремено извозот во однос на овие стоки не е продолжен и овие производи се предмет на ставање под царинска постапка за извоз.

Член 230. Ограничувања на употребата и располагањето со привремено извезена стока

 1. Привремено извезената стока мора да остане непроменета, освен за промени како резултат на природно абење, како и промени заради природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање.
 2. Дозволено е да се извршуваат операции со привремено извезена стока неопходна за да се обезбеди нивна безбедност, вклучително и поправки, со исклучок на големи поправки, модернизација, одржување и други операции потребни за одржување на добрата во добра состојба, под услов стоките да бидат идентификувани од царинскиот орган кога ќе бидат ставени во постапка на царински ре-увоз.

Член 231. Завршување и прекинување на царинската постапка за привремен извоз

 1. Пред истекот на царинската постапка за привремен извоз утврдена од страна на царинскиот орган, ефектот на оваа царинска постапка е завршен со ставање на привремено извезената стока во царинска постапка за повторен увоз, со исклучок на случајот предвиден во потстав 2 од став 4 на овој член.
 2. Пред истекот на царинската постапка за привремен извоз утврдена од страна на царинскиот орган, работата на оваа царинска постапка може да се заврши со ставање на привремено извезената стока под царинските постапки за извоз, преработка надвор од царинската територија, привремен извоз, освен случај предвиден во потстав 2 од став 4 на овој член, и исто така ако, во согласност со законодавството на земјите-членки, привремено извезената стока подлежи на задолжителен повторен увоз на царинската територија на Унијата.
 3. Привремено извезената стока може да се стави под царински постапки наведени во клаузулите 1 и 2 на овој член во една или повеќе серии.
 4. Царинската постапка е прекината:
  1. по истекот на периодот на важење на царинската постапка за привремен извоз утврден од царинскиот орган, доколку важноста на таквата царинска постапка не е продолжена;
  2. при откривање, пред завршувањето на царинската постапка, на фактот за вршење на капитални поправки, операции за модернизација во врска со привремено извезена стока во спротивност со ставот 2 на членот 230 од овој законик.
 5. Стока увезена на царинското подрачје на Унијата, за којашто ефектот на царинската постапка за привремен извоз е прекинат врз основа на утврдена во потстав 2 од став 4 на овој член, за да биде на царинското подрачје на Унијата е предмет на ставање под царински постапки што се применуваат на странска стока, со исклучок на царинската постапка за повторен увоз и за извоз од царинската територија на Унијата - да се стави под царинска извозна постапка.

Член 232. Појава и престанок на обврската за плаќање извозни царини во врска со стоката ставена (ставена) во царинска постапка за привремен извоз, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на извозни царини за стоки ставени во царинска постапка за привремен извоз се јавува кај декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стока.
 2. Обврската за плаќање на извозни царини за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за привремен извоз, декларантот ја прекинува со настанување на следниве околности:
  1. завршување на царинската постапка за привремен извоз во согласност со ставовите 1 и 2 од членот 231 на овој законик;
  2. пласирање на стоки за кои е прекинат ефектот на царинската постапка за привремен извоз во согласност со царинските постапки во согласност со став 7 од член 129 или став 5 од член 231 од овој законик;
  3. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за привремен извоз - во врска со обврската за плаќање на извозни царински давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока;
  4. одземање на декларација за стока во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на извозни царини што се појавија при регистрација декларација за стоки;
  5. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  6. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  7. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.

3. Обврската за плаќање на извозни царински давачки се исполнува доколку привремената извозна царинска постапка не е завршена во согласност со ставовите 1 и 2 на членот 231 од овој законик пред истекот на привремената извозна царинска постапка утврдена од царинскиот орган.

По настанувањето на оваа околност, датумот на истекување на царинската постапка за привремен извоз утврден од царинскиот орган ќе се смета за краен рок за плаќање на извозни царини.

4. По настанување на околностите наведени во став 3 на овој член, извозните царини се плаќаат како стоките ставени во царинска постапка за привремен извоз да се ставаат во царинска постапка за извоз без примена на привилегии при плаќање на извозни царини.

За да се пресметаат извозните царини, стапките на извозни царини се применуваат на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларација за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за привремен извоз.

5. На износите на извозни царински давачки платени (собрани) во согласност со став 4 на овој член, се плаќа камата, како да е одобрено одложување на плаќањето во врска со овие износи, ако тоа е утврдено со законодавството на членот Држава на чија територија стоката била ставена под царинска постапка за привремен извоз. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со постапката утврдена со законодавството на земјите-членки.

6. Во случај на ставање стока под царинска постапка во согласност со став три од став 7 на член 129 или став 5 на член 231 од овој законик по исполнување на обврската за плаќање на извозни царини и (или) нивна наплата (во целосно или делумно), износите на извозни царински давачки платени и (или) собрани во согласност со овој член се предмет на враќање (неутрализирање) во согласност со Поглавје 10 од овој законик.

Член 233. Специфики на пресметување и плаќање на извозни царини во однос на привремено извезени стоки кога се ставени во царинска постапка за извоз

1. Кога привремено извезените стоки се ставаат под царинска постапка за извоз, за ​​пресметка на извозни царини, стапките на извозни царини се применуваат на сила на денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за извоз, освен ако не е утврден друг ден со законодавството на земјата-членка во согласност со вториот став од став 1 на членот 53 од овој законик.

Доколку, за да се пресметаат извозните царини, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот определен во првиот став од оваа клаузула.

2. По сумите на извозни царински давачки платени (наплатени) во врска со стока ставена (ставена) под царинска постапка за извоз, се плаќа камата, како да е дадено одложување на плаќањето во врска со овие износи, доколку тоа е утврдено според законодавството на земја-членка, на чие подрачје стоката е ставена под царинска постапка за привремен извоз. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со постапката утврдена со законодавството на земјите-членки.

Член 234. Специфики на пресметување и плаќање на извозни царини при ставање стока под царинска постапка за која е прекината царинската постапка за привремен извоз

1. Кога стоката е ставена под царинска постапка за извоз на стока за која е прекината царинската постапка за привремен извоз, стапките на извозни царини се во сила со денот на регистрација од страна на царинскиот орган на декларацијата за стока поднесена за ставање стоки под царинска постапка за привремен извоз се применуваат за пресметување на извозни царини.ако со законодавството на земјата-членка не е утврден друг ден во согласност со вториот став од ставот 1 на членот 53 од овој законик.

Доколку, за да се пресметаат извозните царини, се бара да се конвертираат девизи во валута на земја-членка, таквата конверзија се врши по девизниот курс што важи на денот определен во првиот став од оваа клаузула.

2. За износите на извозни царински давачки платени (собрани) за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за извоз, за ​​кои е прекината царинската постапка за привремен извоз, се плаќа камата, како да е одложено плаќањето е доделено во однос на овие износи ако тоа е утврдено со законодавството на земјата-членка на чија територија стоките биле ставени под царинска постапка за привремен извоз. Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со постапката утврдена со законодавството на земјите-членки.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рекоа претставници на транспортните компании, одложувањата во снабдувањето со стока по пат за две недели станаа норма поради проблеми со преминување на руската граница.
15:48 16-09-2021 Повеќе детали ...
Царината на Усуријск е подготвена да спроведе царински операции за промена на местото на испорака на стоки надвор од работното време на царинските пунктови.
22:07 14-09-2021 Повеќе детали ...
Уште една година, жителите на Далечниот Исток - до 3 декември 2022 година - ќе можат да регистрираат возила увезени од странство без да го инсталираат системот Ера -Глонас.
16:44 13-09-2021 Повеќе детали ...
Шу etingуетинг, официјален претставник на Министерството за трговија на Народна Република Кина, истакна дека Кина го зема предвид моќниот потенцијал за развој на овој руски регион.
18:26 09-09-2021 Повеќе детали ...