Мени

Царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

Член 134. Содржина и примена на царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Царинска постапка ослободување за домашна потрошувачка е царинска постапка што се применува во врска со странска стока, во согласност со која стоката се наоѓа и се користи на царинското подрачје на Унијата без ограничувања на нивното поседување, употреба и (или) располагање, предвидени со меѓународни договори и постапува од областа на царинското регулирање во врска со странската стока, освен ако со овој законик поинаку не е предвидено.
 2. Стоките ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка добиваат статус на стока на Унијата, со исклучок на стока условно пуштена наведена во став 1 на член 126 од овој законик.
 3. Дозволено е да се примени царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка во врска со:
  1. стоки што се производи за преработка на стоки, на кои е применета царинска постапка за преработка на царинска територија и извезена од царинска територија на Унијата во согласност со царинската постапка за реекспорт;
  2. привремено извезени возила со меѓународен превоз, ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинското подрачје во согласност со став еден од став 3 на член 277 од овој законик, за да се заврши царинската постапка за преработка надвор од царинското подрачје во согласност со член 184 од овој законик;
  3. привремено извезени возила со меѓународен превоз во случајот предвиден со вториот став од ставот 3 на членот 277 на овој законик.

Член 135. Услови за ставање стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка

 1. Условите за ставање стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка се:
  1. плаќање на увозни царини и даноци во согласност со овој законик;
  2. плаќање на специјални, антидампинг, контраинарни давачки во согласност со овој законик;
  3. усогласеност со забраните и ограничувањата во согласност со член 7 од овој законик;
  4. усогласеност со мерките за заштита на внатрешниот пазар воспоставени во друга форма, освен посебни, антидампинг, контраквентни давачки и (или) други давачки утврдени во согласност со член 50 од Договорот за Унијата.
 2. Условите за ставање на стоката утврдена во потстав 1 од став 3 на член 134 од овој законик под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка се:
  1. ставање на стоки под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка во рок од 3 години од следниот ден од денот на нивниот вистински извоз од царинската територија на Унијата;
  2. зачувување на непроменетата состојба на стоката, со исклучок на промените што се должат на природно абење, како и промени како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање;
  3. можност за идентификување на стоки од страна на царинските органи;
  4. доставување до царинскиот орган на информации за околностите на извозот на стоки од царинското подрачје на Унијата, што се потврдува со поднесување на царински и (или) други документи или информации за такви документи;
  5. усогласеност со условите наведени во потставот 1 и 2 од став 1 на овој член.

Член 136. Појавата и престанокот на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во врска со стоките ставени (ставени) во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, рокот за нивно плаќање и пресметка

 1. Обврската за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во врска со стоки ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, произлегува од декларантот од моментот кога царинскиот орган ја регистрира декларацијата за стока.
 2. Обврска за плаќање на увозни царини и даноци во врска со стоки ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, кои се увезуваат на адреса на еден примач од еден испраќач под еден документ за превоз (превоз) и вкупната царинска вредност што не го надминува износот еквивалентен на 200 евра, и ако Комисијата утврди различен износ на таква сума, износот на износот утврден од Комисијата не произлегува по курсот што важи на денот на регистрација на стоката декларација од царинскиот орган. Во исто време, за целите на оваа клаузула, царинската вредност не ги вклучува трошоците за транспорт (превоз) на стоки увезени на царинското подрачје на Унијата до местото на пристигнување, трошоците за утовар, истовар или претовар како стоки и трошоци за осигурување во врска со таков превоз (превоз), утовар, истовар или претовар на таква стока.
  Обврска за плаќање на даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки во врска со стоките наведени во членовите 199 и 200 од овој законик и ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, не произлегува.
  Комисијата има право да определи различен износ на износот од износот предвиден во првиот став на овој став, во рамките на кој се обврзува да плаќа увозни царини и даноци за стоки ставени во царинска постапка за пуштање во промет за домашни потрошувачка, увезена на адреса на еден примач од еден испраќач, документ за транспорт (превоз) едновремено не се појавува.
 3. Обврската на декларантот да плаќа увозни царини и даноци во врска со стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, ја прекинува декларантот со настанување на следниве околности:
  1. ослободување на стоки во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка со употреба на привилегии за плаќање на увозни царини и даноци кои не се поврзани со ограничувања на употребата и (или) располагањето со овие стоки;
  2. исполнување на обврската за плаќање на увозни царини, даноци и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со потстав 1 од став 14 на овој член, освен ако со ставот 5 на овој член поинаку не е предвидено;
  3. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаите кога пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски стоки рокот за плаќање на увозни царини и даноците се дојдени;
  4. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка - во врска со обврската за плаќање на увозни царини и даноци што произлегуваат од регистрација на декларација за стока;
  5. одземање на царинска декларација во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 на член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на увозни царини и даноци што настанале кога регистрирање декларација за стоки;
  6. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  7. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  8. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на пријава за кривично дело, за време на постапка во кривично дело или случај на административен прекршок (спроведување на управна постапка) и во врска со била донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не била претходно пуштена;
 4. Обврска за плаќање на увозни царини и даноци во врска со стоки ставени во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка со употреба на поволности за плаќање на увозни царини и даноци поврзани со ограничувања на употребата и (или) отстранувањето на овие стоката е прекината од страна на декларантот со настанување на следниве околности:
  1. истекување на 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка, освен ако не е утврден различен период на важење на ограничувањата за употреба и (или) отстранување на оваа стока, под услов во текот на овој период рокот за плаќање на увозни царини и даноци не е утврден со став 11 на овој член;
  2. истекување на уште еден утврден период на важење на ограничувањата за употреба и (или) располагање со стока, под услов во овој период да не е пристигнат рокот за плаќање на увозни царини и даноци утврдени со став 11 на овој член;
  3. ставање стока под царинска постапка за уништување пред истекот на 5 години од денот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка или пред истекот на друг утврден период на важење на ограничувањата за употреба и ( или) отстранување на оваа стока, под услов во овој период да не дојде рокот за плаќање на увозни царини и даноци утврдени со став 11 на овој член;
  4. исполнување на обврската за плаќање на увозни царини и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со потстав 2 од став 14 на овој член по настанување на околностите наведени во став 11 на овој член;
  5. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинска регулатива пред истекот на 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка или пред истекот на друг утврден период на валидност на ограничувања на употребата и (или) отстранување на стоки од факт на уништување и (или) неповратна загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неповратна загуба на овие добра како резултат на природна загуба под нормални услови за транспорт (превоз) и (или) складирање, освен во случаи кога пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со ова Во однос на овие странски стоки, Кодексот го одреди крајниот рок за плаќање на царинските давачки и даноците утврдени со став 11 на овој член
  6. ставање стока под царинска постапка на одбивање во корист на државата пред истекот на 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка или пред истекот на друг утврден период на важење на ограничувањата за употреба и (или) отстранување на стоки;
  7. ставање на стоки под царинска постапка за реекспорт, под услов рокот за плаќање на увозни царини и даноци утврдени со став 11 на овој член да не е истечен пред ставањето под таква царинска постапка;
  8. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка.
 5. Исполнување на обврската за плаќање на увозни царини и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со потстав 1 од став 14 на овој член, во врска со стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка со плаќање во согласност со со меѓународни договори во рамките на Унијата или меѓународни договори за влез во Унијата за увозни царини со пониски стапки од оние утврдени со унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија не ја прекинува обврската за плаќање на увозни царини во износ од разлика во износите на увозни царини пресметани по стапките утврдени со унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија и износите на увозни царини платени со пуштање на стока или во друг износ утврден во согласност со меѓународните договори во рамките на Унија или меѓународни договори за пристапување кон Унијата.
 6. Обврската за плаќање на увозни давачки за стоки наведени во ставот 5 на овој член, во износ наведен во овој став, престанува со настанување на следниве околности:
  1. исполнување на обврската за плаќање на увозни царини и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со потстав 3 од став 14 на овој член;
  2. истекување на 5 години од датумот на пуштање во согласност со царинската постапка за пуштање во промет на домашна потрошувачка на стоки вклучени во списокот утврден од Комисијата во согласност со став еден од став 7 на овој член, доколку меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународни договори за пристапување кон Унијата или Комисијата во согласност со вториот став од клаузула 7 на овој член, не е утврден друг период за време на кој стоката го задржува статусот на странска стока, под услов во овој период рокот за плаќање увозните царински давачки утврдени со клаузула 13 на овој член не пристигнале;
  3. истекот на друг период утврден со меѓународни договори во рамките на Унијата или меѓународни договори за пристапување во Унијата, за време на кој стоката го задржува статусот на странска стока, под услов во овој период рокот за плаќање на увозните царини утврден со став 13 од овој напис не е дојден;
  4. истекот на периодот определен од Комисијата во согласност со вториот став од клаузулата 7 на овој член, во врска со стоките вклучени во списокот (списоци) утврдени од Комисијата во согласност со вториот став од клаузулата 7 на овој член , под услов во овој период рокот за плаќање на увозни царини утврден со став 13 на овој член;
  5. ставање стока под царинска постапка на одбивање во корист на државата;
  6. признавање од страна на царинскиот орган, во согласност со законодавството на земјата-членка за царинска регулатива, пред појавата на околностите предвидени во потстав 2 - 4 од овој став, фактот на уништување и (или) неотповиклива загуба на странска стока како резултат на несреќа или виша сила, или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, освен во случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во во согласност со овој законик, во однос на овие странски добра, дојде датумот на достасување за плаќање на царински давачки утврден со став 13 на овој член;
  7. ставање стока под царинска постапка за уништување, доколку рокот за плаќање на увозни царини утврден со став 13 на овој член не е истечен пред таквото ставање под царинска постапка за уништување;
  8. ставање стока под царинска постапка за реекспорт, под услов рокот за плаќање на увозни царини утврден со став 13 на овој член да не е истечен пред ставањето под таква царинска постапка;
  9. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка.
 7. Од стоките за кои, во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување во Унијата, се предвидува примена на пониски стапки на увозни царини од оние утврдени со Унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија, Комисијата го утврдува списокот (списоци) на стоки кои се здобиваат со статус Стока на Унијата по 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
  Во врска со одредени категории на наведената стока, Комисијата има право да го утврди списокот (списоци) на стоки што се здобиваат со статус на стока на Унијата по друг период подолг од оној наведен во првиот став на оваа клаузула, а исто така да утврди таков период.
 8. Обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контраинални давачки за стоки ставени (ставени) во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, пријавувачот ја прекинува со појава на следниве околности:
  1. исполнување на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контраинални давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 16 на овој член;
  2. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, со исклучок на случаи кога, пред такво уништување или непоправлива загуба во согласност со овој законик во однос на овие странски добра, рокот за плаќање на специјалните, дојдоа антидампинг, контратежни давачки;
  3. одбивање да се ослободи стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка - во врска со обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контраенергични давачки што се појавија при регистрација на декларација за стока;
  4. одземање на царинската декларација во согласност со член 113 од овој законик и (или) откажување на пуштање на стока во согласност со став 4 од член 118 од овој законик - во врска со обврската за плаќање на специјална, антидампинг, контрадиционална давачки што настанале при регистрација на царинската декларација;
  5. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  6. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  7. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 9. Во однос на стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, обврската за плаќање на увозни царини и даноци е предмет на извршување (увозни царини, даноци се плаќа) пред пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка, освен ако не е утврден друг рок за плаќање на увозни царини и даноци во согласност со овој законик.
 10. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка со примена на стимулации за плаќање на увозни царини, даноци поврзани со ограничувања на употребата и (или) располагање со овие стоки, обврска за плаќање на увозни царини а даноците се предмет на извршување со појава на околности наведени во став 11 на овој член.
 11. Во случај на следниве околности, рокот за плаќање на увозни царини и даноци во врска со стоките наведени во ставот 10 на овој член е:
  1. во случај на одбивање на таквите привилегии од страна на декларантот - денот на внесување во декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, промени во однос на одбивање на привилегии за плаќање на увозни царини и даноци;
  2. во случај на извршување дејствија во кршење на целите и условите за давање поволности за плаќање на увозни царини, даноци и (или) ограничувања на употребата и (или) отстранувањето на овие добра во врска со примената на таквите придобивки, вклучително и ако извршувањето на ваквите дејствија довело до губење на таквата стока, - првиот ден од извршувањето на овие дејства, и ако овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка;
  3. во случај на губење на стока, со исклучок на нивното уништување и (или) непоправлива загуба поради несреќа или виша сила или непоправлива загуба како резултат на природна загуба во нормални услови на транспорт (транспорт) и (или) складирање, - денот на губење на стоката, и ако овој ден не е утврден, - денот на ставање на стоката под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка;
  4. ако почитувањето на целите и условите за обезбедување придобивки за плаќање на увозни царини, даноци и (или) почитување на ограничувањата за употреба и (или) располагање со овие добра во врска со примената на таквите придобивки е се смета за непотврдена во согласност со членот 316 од овој законик - денот на ставање на стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 12. Во однос на стоките ставени под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка со плаќање во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за влез во Унијата на увозни царини со пониски стапки на увозни царини од оние утврдени со унифицираната царина Тарифа на Евроазиската економска унија, обврската за плаќање на увозни царини е предмет на извршување со настанување на околностите наведени во став 13 на овој член.
 13. Во случај на следниве околности, крајниот рок за плаќање на увозни царини за стоките наведени во став 12 на овој член е:
  1. во случај на доброволно плаќање на увозни царини - денот на внесување во декларацијата за стока поднесена за ставање стока под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, промени во пресметката на увозните царини или друг ден утврден од Комисијата во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување во Унијата;
  2. во случај на преземање дејствија во кршење на ограничувањата за употреба на стоки утврдени со став 4 на член 126 од овој законик и (или) во кршење на други услови утврдени со меѓународни договори во рамките на Унијата или меѓународни договори за влез во Унијата, - првиот ден од извршувањето на овие дејства, и ако овој ден не е определен, - денот на ставање на стоката под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 14. Освен ако не е поинаку утврдено со овој законик, се плаќаат увозни царини и даноци:
  1. во врска со стоките наведени во став 9 на овој член - во износ на увозни царини и даноци пресметани во согласност со овој законик во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид тарифните преференции и поволностите за плаќање на увозни царини и даноци;
  2. во врска со стоките наведени во став 10 на овој член - во износ на износите на увозни царини и даноци пресметани во согласност со овој законик во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид тарифните преференции и не платени во врска со апликацијата привилегии за плаќање на увозни царински давачки и даноци, и доколку таквата стока, пред истекот на 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка или пред истекот на друг утврден рок на важење ограничувања на употребата и (или) располагање со стоки, биле ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинското подрачје за нивна поправка во согласност со став 3 на член 176 од овој законик, - исто така, во износ на увозни царини и даноци пресметани во согласност со ставовите 1 - 6 од членот 186 на овој законик;
  3. во однос на стоките наведени во став 12 на овој член - во износ од разликата во износите на увозни царини пресметани во согласност со овој законик по стапките на увозни царини утврдени со унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија и износите на увозни царински давачки платени при пуштање на стоки или во друг износ утврден во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување во Унијата.
 15. Во однос на стоката ставена (ставена) под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контралинтни давачки е предмет на извршување (специјални, антидампинг, контралицентни давачки се предмет на плаќање) пред пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка.
 16. Посебни, антидампинг, противтежни давачки во однос на стоката ставена (ставена) под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, се плаќаат во износот пресметан во декларацијата за стока, земајќи ги предвид спецификите предвидени во Поглавје 12 од овој Код.
 17. Во врска со стоката ставена (ставена) под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка при нивното пуштање пред да поднесе декларација за стока, овој член се применува земајќи ги предвид спецификите утврдени со членот 137 од овој законик.

Член 137. Особености на појава и престанок на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, посебни, антидампинг, контралиминарни давачки, рокот за нивно плаќање и пресметка за стоки ставени (ставени) под царинска постапка за пуштање за домашна потрошувачка, при пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока

 1. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, декларирана за пуштање пред поднесување на декларација за стока, обврска за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки во однос на овие стоки произлегува од лицето кое поднело барање за пуштање на стока пред поднесување на декларација за стока, од моментот кога царинскиот орган регистрирал барање за пуштање на стока до поднесување на декларација за стока.
 2. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, пријавена за пуштање пред поднесување на декларација за стока, обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраиндицирани давачки престанува од лицето кое доставило пријавата за пуштање стока пред поднесување на декларацијата за стока, стока, по настанување на следниве околности:
  1. признавање од страна на царинскиот орган во согласност со законодавството на земјите-членки за царинско регулирање на фактот на уништување и (или) непоправлива загуба на странска стока заради несреќа или виша сила или факт на неотповиклива загуба на оваа стока како резултат на природна загуба во нормални услови на превоз (превоз) и (или) складирање, доколку е такво уништување или непоправлива загуба се случила пред пуштањето во промет на таквата стока;
  2. одбивање да се ослободи стока пред да се поднесе декларација за стока;
  3. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка;
  4. задржување од страна на царинскиот орган на стоки во согласност со Поглавје 51 од овој законик;
  5. сместување за привремено складирање или ставање под една од царинските постапки на стоки што биле запленети или уапсени за време на верификација на кривична пријава, за време на постапки во кривично дело или случај на управно дело (водење на управна постапка) и во врска со беше донесена одлука за враќање на нив доколку таквата стока не беше претходно пуштена во промет.
 3. Во однос на стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока, обврската за плаќање на увозни царини и даноци ќе престане за лицето кое го поднело барањето за пуштање на стока пред поднесување на декларацијата за стока, по настанување на следниве околности:
  1. насока од страна на царинскиот орган на електронски документ или ставање од страна на царинскиот орган на соодветните ознаки наведени во ставот 17 на членот 120 од овој законик, доколку на стоката се применуваат поволности за плаќање на увозни царини и даноци, кои не се поврзани со ограничувања на употребата и (или) отстранувањето на овие добра;
  2. исполнување на обврската за плаќање на царински давачки, даноци и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со потстав 1 од став 12 на овој член, освен ако со ставовите 4 и 5 на овој член поинаку не е предвидено, како и испраќање електронски документ од страна на царинскиот орган или ставање на соодветните ознаки наведени во ставот 17 на членот 120 од овој законик од страна на царинскиот орган;
  3. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка.
 4. Доколку во врска со стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока и за што е испратен електронски документ од царинскиот орган или соодветните белешки наведени во беа применети ставот 17 на членот 120 од овој законик, поволностите за плаќање на увозни царини и даноци поврзани со ограничувања на употребата и (или) располагањето со оваа стока, обврската за плаќање на увозни царини и даноци во однос на таквата стока се прекинува од лицето кое поднело барање за пуштање на стока пред да поднесе декларација за стока, по настанување на околностите предвидени во ставот 4 на членот 136 од овој законик.
 5. Доколку во врска со стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока и за што е испратен електронски документ од царинскиот орган или соодветните белешки наведени во став 17 од членот 120 на овој законик се направени, во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување кон Унијата, увозните царини се плаќаат со пониски стапки на увозни царини од оние утврдени со унифицираната царина Тарифата на Евроазиската економска унија, исполнување на обврската за плаќање на увозни царини и (или) нивна наплата во износи пресметани и предмет на плаќање во согласност со потстав 1 од став 12 на овој член не ја прекинува обврската за плаќање на увозни царини во износ од разликата во износите на увозни царини пресметани по стапките на увозни царини утврдени со унифицираната царинска тарифа на евроазиската економија економската унија и износите на увозни царини платени со пуштање на стоки или во друг износ утврден во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување кон Унијата. Таквата обврска за плаќање на увозни царини ќе престане за лицето кое поднело барање за пуштање стока пред поднесувањето на декларацијата за стоката, по настанување на околностите предвидени со став 6 на членот 136 од овој законик. .
 6. Во однос на стоката ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока, обврската за плаќање на специјални, антидампинг, контраиндицирани давачки престанува од лицето кое го доставило пријава за пуштање на стока пред поднесување на декларацијата за стока, по настанување на следниве околности:
  1. исполнување на обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контраинални давачки и (или) нивна наплата во износи пресметани и платени во согласност со став 13 на овој член и испраќање на електронскиот документ од страна на царинскиот орган или ставање од страна на царинскиот орган соодветните ознаки наведени во ставот 17 на членот 120 од овој законик;
  2. конфискација или претворање на стоки во сопственост (приход) на земја-членка во согласност со законодавството на таа земја-членка.
 7. Во однос на стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесувањето на декларацијата за стока и за што декларацијата за стока е поднесена најдоцна во периодот наведен во став 16 од Член 120 од овој законик, а во врска со стоки, чиј декларант е овластен економски оператор - најдоцна во периодот наведен во ставот 4 на членот 441 од овој законик, обврската за плаќање на увозни царини и даноци е предмет на извршување (увозни царински давачки, даноците подлежат на плаќање) пред да се поднесе изјава за стока, ако друг рок за плаќање на увозни царини, даноците не се утврдени во согласност со овој законик.
 8. Доколку во врска со стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока и за што е испратен електронски документ од царинскиот орган или соодветните белешки наведени во беа применети ставот 17 на членот 120 од овој законик, поволностите за плаќање на увозни царини и даноци поврзани со ограничувања на употребата и (или) располагањето со овие добра, обврската да се плаќаат увозни царини и даноци во однос на таквата стока ќе се изврши по појава на околности и во временски рамки наведени во став 11 на член 136 од овој законик.
 9. Доколку, во врска со стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока и за што царинскиот орган испратил електронски документ или соодветните ознаки наведени во ставот 17 на членот 120 од овој законик се направени, во согласност со меѓународните договори во рамките на Унијата или меѓународните договори за пристапување кон Унијата, увозните царини се плаќаат со пониски стапки на увозни царини од оние утврдени со унифицираниот Царинска тарифа на Евроазиската економска унија, обврската за плаќање на увозни царини подлежи на исполнување по појава на околности и во временската рамка утврдена во клаузула 13, член 136 од овој законик.
 10. Во однос на стоката ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е извршено пред поднесување на декларацијата за стока и за што е поднесена декларацијата за стока најдоцна во периодот наведен во став 16 од Член 120 од овој законик, а во врска со стоки, чиј декларант е овластен економски оператор - најдоцна во периодот наведен во ставот 4 на членот 441 од овој законик, обврската за плаќање на посебни, антидампинг, контраинални давачки е предмет на извршување (специјални, антидампинг, контраиндицирани давачки се предмет на плаќање) пред да поднесете декларација за стоки.
 11. Ако во врска со стока ставена во царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, чие пуштање е направено пред поднесување на декларација за стока, декларацијата за стока не е поднесена пред истекот на рокот наведен во став 16 од членот 120 од овој законик, а во врска со стоките чиј декларант е овластен економски оператор - пред истекот на периодот наведен во став 4 на член 441 од овој законик, обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, анти - фрлање, контра-даночни давачки е предмет на извршување. Крајниот рок за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контраинални давачки е последниот ден од периодот наведен во став 16 на член 120 од овој законик, а за стоките декларирани од овластениот економски оператор - последниот ден на периодот наведен во став 4 од членот 441 на овој законик.
 12. Увозни царини и даноци се плаќаат:
  1. во врска со стоките наведени во став 7 на овој член - во износ на увозни царини и даноци пресметани во согласност со овој законик во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид тарифните преференции и поволностите за плаќање на увозни царини и даноци;
  2. во врска со стоките наведени во став 8 на овој член - во износ на износите на увозни царини и даноци пресметани во согласност со овој законик во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид тарифните преференции и не платени во врска со апликацијата привилегии за плаќање на увозни царински давачки и даноци, и доколку таквата стока, пред истекот на 5 години од датумот на пуштање на стока во согласност со царинската постапка за пуштање во домашна потрошувачка или пред истекот на друг утврден рок на важење ограничувања на употребата и (или) располагање со стоки, биле ставени под царинска постапка за обработка надвор од царинското подрачје за нивна поправка во согласност со став 3 на член 176 од овој законик, - исто така, во износ на увозни царини и даноци пресметани во согласност со ставовите 1 - 6 од членот 186 на овој законик;
  3. во врска со стоките наведени во став 9 на овој член - во износ од разликата во износите на увозни царини пресметани во согласност со овој законик по стапките на увозни царини утврдени со унифицираната царинска тарифа на Евроазиската економска унија и износите на увозни царински давачки платени при пуштање на стоки или во друг износ утврден со меѓународни договори во рамките на Унијата или меѓународни договори за пристапување во Унијата.
 13. Во однос на стоките наведени во ставот 10 на овој член, посебни, антидампинг, контратежни давачки се плаќаат во износ пресметан во декларацијата за стоки, земајќи ги предвид спецификите предвидени во Поглавје 12 на овој законик.
 14. Во однос на стоките наведени во став 11 на овој член, основата за пресметување на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се утврдува врз основа на информациите наведени во пријавата за пуштање на стока и документи доставени заедно со ваква изјава.
  Ако кодовите на стоки во согласност со стоковната номенклатура на странска економска активност се утврдуваат на ниво на групирање со број на знаци помали од 10:
  • за пресметка на царински давачки се применува највисоката стапка на царински давачки што одговара на стоката вклучена во таквата групација;
  • за пресметување на даноците, се применува највисоката стапка на данок на додадена вредност, највисоката од стапките на акциза (акциза или акциза) што одговара на стоката вклучена во таквата група, во однос на која е највисока од стапката се утврдуваат царински давачки;
  • за пресметување на специјалните, антидампинг, контраиналните давачки, се применува највисоката стапка на специјални, антидампинг, контралиминарни давачки што одговараат на стоките вклучени во таквата групација, земајќи го предвид ставот шест на оваа клаузула.
   Посебните, антидампинг, контраиналните давачки се пресметуваат врз основа на потеклото на стоката, потврдено во согласност со Поглавје 4 од овој законик и (или) други информации потребни за утврдување на овие давачки.
   Доколку не е потврдено потеклото на стоката и (или) другите информации потребни за утврдување на наведените давачки, посебните, антидампинг, контралинтни давачки се пресметуваат врз основа на највисоките стапки на специјални, антидампинг, контралинтни давачки утврдени за стоки на ист код на стоковната номенклатура на странска економска активност ако класификацијата на стоката е извршена на ниво од 10 карактери, или стоката вклучена во групацијата, ако кодот на стока во согласност со стопанската номенклатура за надворешна економска активност е определено на ниво на групирање со бројот на знаци помалку од 10.
 15. Ако, во врска со стоките наведени во став 11 на овој член, последователно е поднесена декларација за стока, царинските давачки, даноците, специјалните, антидампинг, контратежните давачки се плаќаат во износ пресметан во согласност со овој законик во декларацијата за стоки, врз основа на информациите наведени во декларацијата за стоки. Враќањето (пребивањето) на претерано платените и (или) претерано собраните износи на царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки се врши во согласност со Поглавје 10 и член 76 од овој законик.

Член 138. Особености за плаќање на увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, противнапорни давачки во врска со стоки наведени во став 3 на член 134 од овој законик

 1. Кога стоките наведени во потставот 1 од став 3 на членот 134 од овој законик се стават под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралинтни давачки се предмет на плаќање во износ од увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контратежни такси што би се платиле како да странска стокаставени под царинска постапка за обработка на царинска територија и користени за производство на стоки наведени во потстав 1 од став 3 на член 134 од овој законик, во согласност со нормите за нивно пуштање, беа ставени под царинска постапка за пуштање во промет за домашна потрошувачка.
  Увозни царински давачки, даноци, специјални, антидампинг, контрапантни давачки во однос на овие стоки се пресметуваат во согласност со став 1 на член 175 од овој законик.
 2. За износите на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралиминарни давачки платени (наплатени) во согласност со став 1 на овој член, се плаќа камата, како да е одложено одложување на нивната исплата во однос на овие износи од датумот на ставање на стоката под обработка на царинска постапка на царинска територија на денот на престанокот на обврската за плаќање на увозни царини, даноци, специјални, антидампинг, контралицарни давачки.
  Наведената камата се пресметува и плаќа во согласност со член 60 од овој законик.
  Доколку работењето на царинската постапка за обработка на царинска територија во согласност со став 3 од членот 173 на овој законик е суспендирано, каматата предвидена со овој став за периодот на прекинување на царинската постапка не се наплатува или плаќа.
 3. Кога стоката наведена во потстав 3 од став 3 на член 134 од овој законик е ставена под царинска постапка за пуштање во домашна потрошувачка, увозни царини и даноци се пресметуваат и се плаќаат во согласност со член 186 од овој законик, како да е таква стока биле преработени производи.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рекоа претставници на транспортните компании, одложувањата во снабдувањето со стока по пат за две недели станаа норма поради проблеми со преминување на руската граница.
15:48 16-09-2021 Повеќе детали ...
Царината на Усуријск е подготвена да спроведе царински операции за промена на местото на испорака на стоки надвор од работното време на царинските пунктови.
22:07 14-09-2021 Повеќе детали ...
Уште една година, жителите на Далечниот Исток - до 3 декември 2022 година - ќе можат да регистрираат возила увезени од странство без да го инсталираат системот Ера -Глонас.
16:44 13-09-2021 Повеќе детали ...
Шу etingуетинг, официјален претставник на Министерството за трговија на Народна Република Кина, истакна дека Кина го зема предвид моќниот потенцијал за развој на овој руски регион.
18:26 09-09-2021 Повеќе детали ...